Oznámenie č. 155/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-155
Platnosť od 01.06.2018
Účinnosť od 01.06.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2018.

Aktuálne znenie 01.06.2018

155

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zabezpečuje primerané krytie zvýšených nákladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, a pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu, v súvislosti so zákonnou úpravou mzdového zvýhodnenia zamestnanca za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a prácu v sobotu a v nedeľu s účinnosťou od 1. mája 2018 tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a bude uverejnené v čiastke 36/2018 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie bude uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk.