Oznámenie č. 153/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-153
Platnosť od 31.05.2018
Pôvodný predpis 31.05.2018

153

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 16. mája 2018 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2018 zo 14. marca 2017 uzatvorený 4. apríla 2018 medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 21. apríla 2017 uzatvorený 1. mája 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 zo 16. januára 2017 uzatvorený 10. apríla 2018 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 1. apríla 2018 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.