Vyhláška č. 130/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-130
Platnosť od 09.05.2018
Účinnosť od 26.11.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. októbra 2018 okrem čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 4. novembra 2018, a čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 26. novembra 2018.

Aktuálne znenie 26.11.2018

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013
Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 45/2014 Z. z., vyhlášky č. 8/2015 Z. z., vyhlášky č. 101/2015 Z. z. a vyhlášky č. 11/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 písmeno d) riadok Olovo znie:

„Olovo2,00,523“.

2. V prílohe č. 1 písmeno f) štvrtý bod znie:

4.Bisfenol A80-05-70,04 mg/l (migračný limit) podľa metód ustanovených v technických normách2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek. Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzoriek a extrakcia (94 3094), STN EN 71-11 Bezpečnosť hračiek. Časť 11: Organické chemické zlúčeniny. Metódy analýzy (94 3094).“.

3. V prílohe č. 1 sa písmeno f) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

10.Fenol108-95-25 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch podľa metód ustanovených v technických normách2a)
10 mg/kg (limit obsahu) ako konzervačná látka podľa metód ustanovených v technických normách2a)“.

4. Príloha č. 3 sa dopĺňa deviatym až jedenástym bodom, ktoré znejú:

9. Smernica Rady (EÚ) 2017/738 z 27. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o olovo (Ú. v. EÚ L 110, 27. 04. 2017).

10. Smernica Komisie (EÚ) 2017/774 z 3. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o fenol (Ú. v. EÚ L 115, 04. 05. 2017).

11. Smernica Komisie (EÚ) 2017/898 z 24. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 138, 25. 05. 2017).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. októbra 2018 okrem čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 4. novembra 2018, a čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 26. novembra 2018.


Peter Žiga v. r.