Oznámenie č. 121/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-121
Platnosť od 24.04.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2017 v súlade s článkom 29 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2017.

Pôvodný predpis 24.04.2018

121

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 2006 bola v Luxemburgu podpísaná Mnohostranná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA). Za Slovenskú republiku bola dohoda podpísaná 13. júna 2006 v Bruseli.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1196 zo 4. decembra 2008 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 2. marca 2009. Ratifikačná listina bola uložená 17. marca 2009 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2017 v súlade s článkom 29 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2017.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 285/3 zo 16. októbra 2006.