Oznámenie č. 120/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-120
Platnosť od 24.04.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. apríla 2018 v súlade s čl. 14 ods. 1.

Pôvodný predpis 24.04.2018

120

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. septembra 2017 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1030 zo 6. februára 2018 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 5. marca 2018.

Dohoda nadobudla platnosť 15. apríla 2018 v súlade s čl. 14 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Bratislave 18. júna 2007 (oznámenie č. 45/2008 Z. z.), ako aj jej Dodatku č. 1 podpísaného v Bratislave 12. mája 2011 (oznámenie č. 448/2011 Z. z.).


DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKA O PREVÁDZKOVANÍ, ÚDRŽBE A REKONŠTRUKCII CESTNÝCH HRANIČNÝCH MOSTOV A ÚSEKOV HRANIČNÝCH CIEST NA SPOLOČNEJ ŠTÁTNEJ HRANICI

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarska (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu cestných hraničných mostov (ďalej len „mosty“) a úsekov hraničných ciest (ďalej len „úseky ciest“), ktoré sú uvedené v článku 5 tejto dohody.

Článok 2

Na účely tejto dohody znamená:

1) prevádzkovanie stanovenie a organizáciu dopravy na mostoch a úsekoch ciest, umiestnenie dopravných značiek, priebežnú kontrolu bezpečnosti cestnej premávky, čistenie, zamedzenie šmykľavosti, osvetlenie a evidenciu technických údajov mostov a úsekov ciest,

2) údržba všetky práce súvisiace s bežnou starostlivosťou o stav mostov a úsekov ciest a s potrebnými opravami, v ktorých dôsledku nedochádza k zmene technických parametrov mostov alebo úsekov ciest,

3) rekonštrukcia všetky práce, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2 vrátane rekonštrukčných prác celej konštrukcie mostov, v ktorých dôsledku dochádza k zmene technických parametrov mostov alebo úsekov ciest.

Článok 3

Zmluvné strany vykonávaním tejto dohody poverujú ministerstvo vedené ministrom zodpovedným za dopravu (ďalej spoločne len „ministerstvá“).

Článok 4

(1) Zmluvné strany budú plniť úlohy uvedené v článku 1 tejto dohody prostredníctvom príslušných organizácií (ďalej len „príslušné organizácie“).

(2) Ministerstvá sa budú vzájomne priebežne informovať o názve a adrese sídla príslušných organizácií a o čísle a kategórii príslušných úsekov ciest na území svojho štátu.

Článok 5

(1) Vláda Maďarska sa zaväzuje, že v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v Maďarsku zabezpečí prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu týchto úsekov ciest a mostov:

a) most nad riekou Ipeľ medzi Chľabou na území Slovenskej republiky a Ipolydamásd na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. III.3S a III.4M,

b) most nad riekou Ipeľ medzi Salkou na území Slovenskej republiky a Letkés na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. III.8/5S a III.8/6M,

c) úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. IV.4 a IV.6/1 v dĺžke 1,700 km vedený spoločnou štátnou hranicou medzi Bernecebaráti na území Maďarska a Tésa na území Maďarska,

d) úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. IV.14/9 a IV.15/1a v dĺžke 0,100 km vedený spoločnou štátnou hranicou medzi Šahami na území Slovenskej republiky a Hont-Parassapuszta na území Maďarska,

e) most nad riekou Ipeľ medzi Peťovom na území Slovenskej republiky a Szécsény-Pösténypuszta na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. V.23S a V.24M,

f) úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. X.11/8A a X.13/1A v dĺžke 0,354 km vedený spoločnou štátnou hranicou medzi Kráľom na území Slovenskej republiky a Bánréve na území Maďarska,

g) úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. XIII.3M a XIII.6xM v dĺžke 2,700 km vedený spoločnou štátnou hranicou medzi Hosťovcami na území Slovenskej republiky a Hidvégardó na území Maďarska,

h) most nad riekou Bodva medzi Hosťovcami na území Slovenskej republiky a Hidvégardó na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIII.5/3S a XIII.5/2M,

i) most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhely na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIX./3 a XIX./2,

j) úsek cesty medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhely, Köstársaság út, na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIX.2/2S a XIX.3M v dĺžke 0,360 km vedený spoločnou štátnou hranicou,

k) most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhely, Köstársaság út, na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIX.3/1S a XIX.3M,

l) most nad Felcsőbereckim kanálom medzi Stredou nad Bodrogom na území Slovenskej republiky a Karos na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIX.25S a XIX.26M.

(2) Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje, že v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v Slovenskej republike zabezpečí prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu týchto úsekov ciest a mostov:

a) most nad riekou Ipeľ medzi Pastovcami na území Slovenskej republiky a Vámosmikola na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. III.14/17S a III.14/16M,

b) most nad riekou Ipeľ medzi Slovenskými Ďarmotami na území Slovenskej republiky a Balassagyarmat na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. V.11S a V.12M,

c) most nad riekou Ipeľ medzi Rárošom na území Slovenskej republiky a Nógrádszakál-Ráróspuszta na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. V.35S a V.36M,

d) úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. XIII.7S a XIII.6xM v dĺžke 0,700 km vedený spoločnou štátnou hranicou medzi Hosťovcami na území Slovenskej republiky a Hidvégardó na území Maďarska,

e) most nad riekou Hornád medzi Kechnecom na území Slovenskej republiky a Abaújvár na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XVI.4S a XVI.3M,

f) úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. XIX.2/2S a XIX.1/2 v dĺžke 0,720 km vedený spoločnou štátnou hranicou medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhely na území Maďarska,

g) most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhely na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIX.4/1S a XIX.4M,

h) most nad kanálom medzi Veľkým Kamencom na území Slovenskej republiky a Pácin na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIX.39S a XIX.40M,

i) úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. XIX.82/5 a XIX.85M v dĺžke 1,457 km medzi Pribeníkom na území Slovenskej republiky a Dámóc na území Maďarska,

j) most nad kanálom medzi Pribeníkom na území Slovenskej republiky a Dámóc na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. XIX.85/1S a XIX.85M.

(3) Zmluvné strany sa zaväzujú, že

a) prevádzkovanie mostov a úsekov ciest uvedených v odsekoch 1 a 2 zabezpečia na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu druhou zmluvnou stranou,

b) údržbu mostov a úsekov ciest uvedených v odsekoch 1 a 2 zabezpečia na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu druhou zmluvnou stranou,

c) rekonštrukciu úsekov ciest uvedených v odsekoch 1 a 2 zabezpečia na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu druhou zmluvnou stranou v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v krajine strany, ktorá vykoná rekonštrukciu,

d) rekonštrukciu mostov uvedených v odsekoch 1 a 2 zabezpečia spoločne v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v ich štátoch,

e) náklady na rekonštrukciu mostov uvedených v odsekoch 1 a 2 znášajú spoločne, v rovnakom pomere,

f) na prípravu rekonštrukčných prác na mostoch uvedených v odsekoch 1 a 2 na realizáciu verejného obstarávania, na jeho technickú kontrolu a vykonanie konečného vyúčtovania vytvoria príslušné organizácie pracovnú skupinu, v ktorej zástupcovia oboch štátov sa zúčastňujú v rovnakom počte a s rovnakou rozhodovacou právomocou.

(4) Vláda Maďarska sa zaväzuje, že v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v Maďarsku zabezpečí prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu týchto mostov nad riekou Dunaj:

a) most nad riekou Dunaj medzi Komárnom na území Slovenskej republiky a Komáromom na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. II.13/1S a II.19M,

b) most nad riekou Dunaj medzi Štúrovom na území Slovenskej republiky a Esztergomom na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. II.21S a II.34M.

(5) Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje, že v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v Slovenskej republike zabezpečí prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu týchto mostov nad riekou Dunaj:

a) most nad riekou Dunaj medzi Medveďovom na území Slovenskej republiky a Vámosszabadi na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. II.11S a II.10M,

b) most nad riekou Dunaj medzi Komárnom na území Slovenskej republiky a Komáromom na území Maďarska, medzi hraničnými znakmi č. II.15S a II.20M.

(6) Práce súvisiace s prevádzkovaním mostov nad riekou Dunaj, ktoré sú uvedené v odsekoch 4 a 5, vykonávajú príslušné organizácie podľa osobitných prevádzkových predpisov schválených ministerstvami pre jednotlivé mosty.

(7) Prevádzkovanie a údržbu mostov nad riekou Dunaj, ktoré sú uvedené v odsekoch 4 a 5, zabezpečia zmluvné strany na vlastné náklady v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v odseku 6, bez nároku na ich náhradu druhou zmluvnou stranou.

(8) Náklady na rekonštrukčné práce na mostoch nad riekou Dunaj, ktoré sú uvedené v odsekoch 4 a 5, znášajú zmluvné strany spoločne, rozdelené medzi sebou v rovnakom pomere.

(9) O príprave a realizácii rekonštrukčných prác na mostoch nad riekou Dunaj, ktoré sú uvedené v odsekoch 4 a 5, zmluvné strany uzatvoria osobitnú dohodu.

Článok 6

(1) Cestné dopravné značky na mostoch uvedených v článku 5 ods. 1, 2, 4 a 5 tejto dohody sa umiestňujú v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v štátoch zmluvných strán.

(2) Cestné dopravné značky na úsekoch ciest uvedených v článku 5 ods. 1 tejto dohody sa umiestňujú v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v Maďarsku.

(3) Cestné dopravné značky na úsekoch ciest uvedených v článku 5 ods. 2 tejto dohody sa umiestňujú v súlade s právnymi predpismi a technickými predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok 7

(1) Pracovné činnosti vyplývajúce z tejto dohody sa musia vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu hraničných znakov, hraničných tabúľ na hraničných mostoch ani iných znakov vyznačujúcich štátnu hranicu.

(2) Na výkon všetkých prác, ktoré sa týkajú hraničných znakov alebo čiary štátnej hranice, je potrebný predchádzajúci súhlas Slovensko-maďarskej hraničnej komisie podľa platných medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.

Článok 8

Umiestňovanie reklamných zariadení na mostoch a úsekoch ciest je zakázané; informačné tabule pre verejnosť sa môžu umiestniť len na základe osobitného súhlasu príslušných organizácií.

Článok 9

(1) Príslušné organizácie sa budú o začiatku údržbárskych a rekonštrukčných prác vykonávaných na základe tejto dohody vzájomne informovať takto:

a) najmenej 21 dní pred začiatkom údržbárskych a rekonštrukčných prác,

b) najmenej 45 dní pred začiatkom údržbárskych a rekonštrukčných prác, ak si tieto práce budú vyžadovať uzávierku dopravy trvajúcu viac ako dve hodiny.

(2) Ak bude potrebná uzávierka mosta či úseku cesty na dlhšie ako dve hodiny, príslušné organizácie spoločne zabezpečia vyznačenie obchádzky a realizáciu dopravy cez inú trasu.

(3) V prípade vážnej nehody, katastrofy alebo mimoriadnej udalosti na ktoromkoľvek moste alebo úseku cesty uvedenom v článku 5 ods. 1, 2, 4 a 5 tejto dohody je príslušná organizácia povinná o vzniknutej situácii bezodkladne informovať príslušnú organizáciu druhej zmluvnej strany. V takých prípadoch príslušné organizácie spoločne rozhodnú o prijatí opatrení potrebných na odstránenie dôsledkov vzniknutých udalostí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojich štátov.

Článok 10

(1) Umiestnenie a montáž ďalších zariadení, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na účelové používanie mostov a úsekov ciest uvedených v článku 5 ods. 1, 2, 4 a 5 tejto dohody, a výkon prevádzkových a údržbárskych prác súvisiacich s týmito zariadeniami sa môžu uskutočniť iba na základe súhlasu príslušných organizácií oboch štátov.

(2) Činnosti súvisiace s vydaním povolenia potrebného na vykonávanie prác uvedených v odseku 1 a s vykonávaním kontroly týchto prác je povinná zabezpečiť príslušná organizácia, ktorá prevádzkuje dané zariadenie.

(3) Na vykonávanie prác uvedených v odseku 1 na mostoch uvedených v článku 5 ods. 4 a 5 tejto dohody je potrebný súhlas príslušných orgánov oboch štátov.

Článok 11

Na vykonávanie prác vyplývajúcich z tejto dohody nie je potrebné pracovné povolenie vydané druhým štátom.

Článok 12

Príslušné organizácie zabezpečia, aby potrebné povolenia na vykonanie údržbárskych a rekonštrukčných prác na mostoch a úsekoch ciest boli v potrebnom čase k dispozícii. Zmluvné strany na obdobie výkonu prác zabezpečia podmienky potrebné na primerané vybavovanie hraničnej dopravy.

Článok 13

Prípadné spory vzniknuté počas vykonávania tejto dohody budú ministerstvá riešiť cestou rokovaní, v prípade neúspechu diplomatickou cestou.

Článok 14

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť 30. (tridsiatym) dňom odo dňa prijatia neskoršej nóty o tomto schválení.

(2) Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na neurčitý čas. Túto dohodu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. V takom prípade sa skončí platnosť dohody po uplynutí 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o jej vypovedaní.

(3) Túto dohodu možno meniť, upravovať, rozširovať a dopĺňať písomne na základe dohody oboch zmluvných strán.

Článok 15

(1) Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa zároveň skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Bratislave 18. júna 2007, ako aj jej Dodatku č. 1 podpísaného v Bratislave 12. mája 2011.

(2) Nadobudnutím platnosti tejto dohody

a) článok 6 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Pastovce a Vámosmikola podpísanej v Bratislave 27. februára 2012,

b) článok 6 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd podpísanej v Bratislave 27. februára 2012,

c) článok 5 ods. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom podpísanej v Mlynkoch 2. októbra 2012,

d) článok 7 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaújvár podpísanej v Bratislave 27. júna 2014

znie:

„Prevádzka, údržba a rekonštrukcia mosta sa bude riadiť Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanou v Budapešti
14. septembra 2017.“.

Dané v Budapešti 14. septembra 2017 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.