Oznámenie č. 12/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-12
Platnosť od 13.01.2018
Účinnosť od 13.01.2018
Aktuálne znenie 13.01.2018

12

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. januára 2018 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018 z 18. decembra 2017 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018 z 21. decembra 2017 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2018 z 19. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2018 z 19. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2018 z 19. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2018 z 11. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018 zo 7. decembra 2017 uzatvorená medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018 zo 7. decembra 2017, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

9. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 10. februára 2017 uzatvorený 6. decembra 2017 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

10. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 zo 16. januára 2017 uzatvorený 27. novembra 2017 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

11. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 30. novembra 2017 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb

a

Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.

12. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 1. decembra 2017 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb

a

Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.