Nariadenie vlády č. 115/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-115
Platnosť od 14.04.2018
Najbližšie účinné znenie 15.04.2018
Pôvodný predpis 14.04.2018

115

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. marca 2018,

ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Výška úhrady zdravotnej poisťovne poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby1) za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby2) a výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby3) sa určuje podľa zdravotných výkonov poskytovaných v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.4)

(2) Zdravotné výkony sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v prílohe.

§ 2

(1) Základom pre výpočet výšky úhrady zdravotnej poisťovne poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Maximálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu je 0,029875 eura.

(2) K základu pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 1 sa pripočítava výška úhrady na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia5) mesačne. Maximálna výška úhrady na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia mesačne je 0,032862 eura.

§ 3

(1) Výška paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je 8 288 eur mesačne na jednu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podiel zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok.

(2) Základom pre výpočet výšky úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu je 0,019916 eura.

(3) Ak je podiel zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade podľa odseku 1 nižší ako základ pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 2, k podielu zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade sa pripočítava rozdiel medzi základom pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 2 a podielom zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade podľa odseku 1.

(4) Ak sa v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytuje návštevná služba, k výške úhrady vypočítanej podľa odsekov 1 až 3 sa pripočítava výška úhrady za dopravu lekára. Maximálna výška úhrady za dopravu lekára je 0,50 eura za jeden kilometer jazdy.

§ 4

Výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby sa vypočítava ako súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu je 0,019916 eura.


§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2018.


Peter Pellegrini v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

2) § 7 ods. 3 písm. a) bod 3a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

3) § 7 ods. 3 písm. a) bod 3b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.

5) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Príloha k nariadeniu vlády č. 115/2018 Z. z.