Vyhláška č. 100/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-100
Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018
Aktuálne znenie 01.04.2018

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 19. marca 2018

o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody

(1) Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody1) sa vykonáva analýzou vzoriek pitnej vody podľa osobitného predpisu.2)

(2) Početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedená v prílohe č. 1.

(3) Stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je súčasťou úplnej analýzy kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu.2)

(4) Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Pri výbere rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 5 sa pri každom systéme zásobovania zohľadňujú miestne podmienky. Rádiologické ukazovatele, ktoré sú potrebné na posúdenie vplyvu rozvodných vodovodných sietí na kvalitu pitnej vody, sú súčasťou programu monitorovania podľa osobitného predpisu.2)

(7) Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykonáva

a) pred začatím využívania vodovodu, ak ide o využívanie nového zdroja pitnej vody,

b) pri podozrení na antropogénne znečistenie pitnej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody.

(8) Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 7 sa vykonáva podľa postupu stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze pitnej vody uvedeného v prílohe č. 3; pri mimoriadnej kontrole kvality pitnej vody podľa odseku 7 písm. b) sa zisťujú antropogénne rádionuklidy, ktorých prítomnosť možno predpokladať.

(9) Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody podľa osobitného predpisu2) a môže sa vykonať aj analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 1.

(10) Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 4.

(11) Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, sú uvedené v prílohe č. 3.

(12) Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia a hodnotenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 5.

§ 2

Kritériá kontroly kvality pitnej vody

(1) Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody musia byť v zásobovanej oblasti indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody dodržané v mieste

a) používanom na odber pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete v rámci priestorov alebo v rámci budovy, kde pitná voda vyteká z vodovodného kohútika, bežne slúžiacich na odber pitnej vody,

b) odberu pitnej vody z verejnej studne, ak je pitná voda dodávaná z verejnej studne,

c) plnenia pitnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,

d) používania pitnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku,3)

e) odberu pitnej vody z cisterny, ak je pitná voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternou.

(2) Vzorky pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu pitnej vody vo vodovode a boli rovnomerne rozložené v čase a priestore.

(3) Vzorky pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody možno odoberať z rozvodných vodovodných sietí alebo na odtoku z úpravne vody, ak je preukázané, že nedôjde k ich nepriaznivej zmene a zhoršeniu zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

(4) Vzorky pitnej vody na stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa odoberajú a podliehajú manipulácii podľa technickej normy alebo iným uznaným spôsobom.

§ 3

Program monitorovania

(1) Program monitorovania podľa osobitného predpisu2) obsahuje

a) početnosť kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody

1. v priebehu jej úpravy, akumulácie a distribúcie,

2. v miestach podľa § 2 ods. 1,

b) údaje o zdroji pitnej vody, rozsahu a systéme zásobovania pitnou vodou,

c) prehľad technológií, ktoré sa použijú na úpravu pitnej vody, vrátane dokladov o výrobkoch určených na styk s pitnou vodou.4)

(2) Program monitorovania môže obsahovať aj údaje o kontrole a evidencii funkčnosti a údržby zariadení alebo informácie o kontrole povodia, o odberoch vody a o úpravárenskej, akumulačnej a distribučnej infraštruktúre pitnej vody.

§ 4

Rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody

(1) Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody5) sa vykonáva analýzou vzoriek prírodnej minerálnej vody.

(2) Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pri analýze kvality prírodnej minerálnej vody je uvedený v prílohe č. 6.

(3) Rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 7.

(4) Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie prírodnej minerálnej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prírodnej minerálnej vody.

(5) Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody sú uvedené v prílohe č. 4.

(6) Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody, sú uvedené v prílohe č. 6.

(7) Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody je uvedený v prílohe č. 8.

§ 5

Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody

Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody musia byť indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody dodržané v mieste

a) plnenia prírodnej minerálnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,

b) používania prírodnej minerálnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku.

§ 6

Rádiologické ukazovatele kvality pramenitej vody

(1) Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody6) sa vykonáva analýzou vzoriek pramenitej vody.

(2) Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody pri analýze kvality pramenitej vody je uvedený v prílohe č. 9.

(3) Rádiologické ukazovatele kvality pramenitej vody a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 10.

(4) Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie pramenitej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pramenitej vody.

(5) Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody sú uvedené v prílohe č. 4.

(6) Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody, sú uvedené v prílohe č. 9.

(7) Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody je uvedený v prílohe č. 11.

§ 7

Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody

Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody musia byť indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody dodržané v mieste

a) plnenia pramenitej vody do obalov spotrebiteľského balenia,

b) používania pramenitej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku,

c) odberu pramenitej vody z cisterny, ak je pramenitá voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternou.

§ 8

Rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

(1) Kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá7) možno vykonávať analýzou vzoriek vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.

(2) Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá pri analýze kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá je uvedený v prílohe č. 12.

(3) Rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 13.

(4) Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.

(5) Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sú uvedené v prílohe č. 4.

(6) Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá, sú uvedené v prílohe č. 12.

(7) Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá je uvedený v prílohe č. 14.

§ 9

Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá musia byť indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá dodržané v mieste

a) plnenia vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá do obalov spotrebiteľského balenia,

b) používania vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá na výrobu potravín v potravinárskom podniku,

c) odberu vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá z cisterny, ak je voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternou.

§ 10

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK NA KONTROLU KVALITY PITNEJ VODY

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody je uvedená v tabuľke.

Tabuľka

Počet zásobovaných
obyvateľov
Objem dodávanej alebo používanej pitnej vody (m3.d-1)Počet odberov vzoriek pitnej vody za rok
Úplná analýza
< 50< 101 za 10 rokov
≥ 50 ≤ 100≥ 10 ≤ 201 za 5 rokov
> 100 ≤ 500> 20 ≤ 1001 za 2 roky
> 500 ≤ 5 000> 100 ≤ 1 0001
> 5 000 ≤ 50 000> 1 000 ≤ 10 0001 + 1 na každých 4 500 m3.d-1
(vrátane začatých) z celkového objemu
> 50 000 ≤ 500 000> 10 000 ≤ 100 0003 + 1 na každých 10 000 m3.d-1
(vrátane začatých) z celkového objemu
> 500 000> 100 00012 + 1 na každých 25 000 m3.d-1
(vrátane začatých) z celkového objemu

Poznámky:

Tabuľka určuje najnižší počet odberov vzoriek pitnej vody za rok na kontrolu kvality pitnej vody v zásobovanej oblasti. Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok je potrebné pre každý systém zásobovania zohľadniť spôsob a podmienky dodávania alebo používania pitnej vody.

Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok pre hromadné zásobovanie pitnou vodou sa použije počet zásobovaných obyvateľov alebo objem dodávanej alebo používanej pitnej vody; vychádza sa zo spotreby vody 200 l/deň/obyvateľa.

Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok pre individuálne zásobovanie pitnou vodou v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme sa použije objem dodávanej alebo používanej pitnej vody; vychádza sa zo spotreby vody 200 l/deň/obyvateľa.

Ročný počet odberov a minimálnych analýz sa vypočíta takto: napr. pre objem 4 300 m3.d-1 = 16 vzoriek (4 na prvých 1 000 m3.d-1 + 12 na ďalších 3 300 m3.d-1).

Príloha č. 2 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY

Tabuľka č. 1

Indikačné hodnoty základných rádiologických ukazovateľov

Por.
číslo
UkazovateľSymbolIndikačná hodnotaJednotka
1Celková objemová aktivita alfaavcα0.10Bq.l-1
2Celková objemová aktivita betaavcβ0.50Bq.l-1
3Objemová aktivita Rn-222av222Rn100Bq.l-1

Tabuľka č. 2

Medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov pre vybrané prírodné a umelé rádionuklidy

Por.
číslo
UkazovateľSymbolMedzná hodnotaJednotka
1Prírodné rádionuklidyU-2383,0Bq.l-1
2U-2342,80Bq.l-1
3Ra-2260,50Bq.l-1
4Ra-2280,20Bq.l-1
5Pb-2100,20Bq.l-1
6Po-2100,10Bq.l-1
7Rn-222300,0Bq.l-1
8Umelé rádionuklidyC-14240,0Bq.l-1
9Sr-904,90Bq.l-1
10Pu-239/Pu-2400,60Bq.l-1
11Am-2410,70Bq.l-1
12Co-6040,0Bq.l-1
13Cs-1347,20Bq.l-1
14Cs-13711,0Bq.l-1
15I-1316,20Bq.l-1

Tabuľka č. 3

Indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov trícia a indikačnej dávky

Por.
číslo
UkazovateľSymbolIndikačná hodnotaJednotka
1TríciumH-3100,0Bq.l-1
2Indikačná dávkaID0,10mSv.r-1

Poznámky:

IH – indikačná hodnota,

ID – indikačná dávka.
Medzné hodnoty sú vypočítané na úrovni efektívnej dávky 0,10 mSv v priemere za kalendárny rok a ročnom objeme vody prijatého ingesciou 730 litrov. Tabuľka č. 2 nezohľadňuje chemickú toxicitu uránu.

Rn-222 sa zisťuje v pitnej vode dodávanej z podzemných zdrojov.

H-3 Monitorovanie objemovej aktivity trícia v pitnej vode sa nevyžaduje, ak je iným monitorovaním preukázané, že objemová aktivita trícia neprekračuje IH. Monitorovanie objemovej aktivity trícia v pitných vodách vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

POSTUP STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV PRI ÚPLNEJ ANALÝZE KVALITY PITNEJ VODY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA PRI PREKROČENÍ INDIKAČNÝCH HODNÔT RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY

3.1 Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri úplnej analýze kvality pitnej vody

Úplná analýza kvality pitnej vody2) zahŕňa stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody uvedených v prílohe č. 2 tabuľke č. 1.

Po prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody sa postupuje podľa bodu 3.2.

3.2 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody

Ak priemerná av¯3H z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 2, pokračuje sa v stanovení umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 1.

Ak priemerná av¯222Rn z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 2, pokračuje sa v stanovení podľa tabuľky č. 2.

Ak priemerná av¯α z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 2, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice alfa v nasledujúcom poradí av226Ra, av234U, av238U, av210Po a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 3.

Ak priemerná av¯β z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 2, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice beta v nasledujúcom poradí av40K, av228Ra a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 4.

Tabuľka č. 1

UkazovateľPostup
3Hav3HI≤av3HIHav3H1>av3HIH
Pitná voda
(1)
Nápravné opatrenia
Opakovaný odber pitnej vody av3H2
(av3H1 + av3H2)/2≤av3HIH(av3H1 + av3H2)/2>av3HIH
Pitná voda (1)Stanovenie umelých rádionuklidov (2)

Tabuľka č. 2

UkazovateľPostup
Radónav222Rn1≤av222RnIHav222Rn1>av222RnIH
Pitná voda
(1)
Nápravné opatrenia
Opakovaný odber pitnej vody av222Rn2
(av222Rn1 + av222Rn2)/2≤av222RnIH(av222Rn1 + av222Rn2)/2>av222RnIH
Pitná voda (1)av¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222RnMH
V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av222Rn2, av222Rn3, av222Rn4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.(3)
av¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222RnMH
Pitná voda (1)(3)

Tabuľka č. 3

UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita alfa aavα1≤avαIHavα1>avαIH
Pitná voda
(1)
Nápravné opatrenia
Opakovaný odber pitnej vody avα2
(avα1 + avα2)/2≤avαIH(avα1 + avα2)/2>avαIH
Pitná voda
(1)
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa av226Ra
av226Ra1/av226RaMH>1
(3)
(av¯α – av226Ra1)≤avαIH
a súčasne av226Ra1/av226RaMH≤1
av226Ra1≤20% av226RaMH av226Ra1>20% av226RaMH
Pitná voda
(1)
V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av226Ra2, av226Ra3, av226Ra4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯226Ra≤20% av226RaMHav¯226Ra>20% av226RaMH
Pitná voda (1)(3)
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa avi
(av¯α – av226Ra1)>avαIH
(av¯α – av226Ra1 - avi1)≤avαIHalebo (av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH a súčasne(av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH
Pitná voda
(1)
V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.(3)
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Pitná voda (1)(3)

Tabuľka č. 4

UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita beta aavβ1≤avβIHavβ1>avβIH
Pitná voda
(1)
Nápravné opatrenia
Opakovaný odber pitnej vody avβ2
(avβ1 + avβ2)/2≤avβIH(avβ1 + avβ2)/2>avβIH
Pitná voda (1)Stanovenie konkrétnych rádionuklidov beta av40K
(aβ – av40K1)≤avβIH(aβ – av40K1)>avβIH
Pitná voda
(1)
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov beta avi
(aβ – av40K1)>avβIH
(aβ – av40K1 - avi1)≤avβIH (aβ – av40K - avi1)>avβIH a súčasne(aβ – av40K - avi1)>avβIH
alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH(3)
Pitná voda
(1)
V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná opakovaný odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Pitná voda
(1)
(3)

Poznámky:

IH – indikačná hodnota,

MH – medzná hodnota,

ID – indikačná dávka.

Prekročenie av3HIH môže indikovať kontamináciu vody aj ďalšími umelými rádionuklidmi, berie sa do úvahy aj neprekročenie IH pre indikačnú dávku ID.

Vyradenie vodného zdroja zo zásobovania pitnou vodou alebo technologická úprava na odstránenie radónu alebo Ra-226 alebo iných rádionuklidov; berie sa do úvahy aj stanovenie ostatných rádiologických ukazovateľov a neprekročenie IH pre indikačnú dávku ID.

av3H1, avα1, avβ1, av226Ra1, av40K1, av222Rn1,avi1 – objemová aktivita H-3 prvého stanovenia, celková objemová aktivita alfa prvého stanovenia, celková objemová aktivita beta prvého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu prvého stanovenia.

av3H2, avα2, avβ2, av226Ra2, av40K2, av222Rn2, avi2– objemová aktivita H-3 druhého stanovenia, celková objemová aktivita alfa druhého stanovenia, celková objemová aktivita beta druhého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu druhého stanovenia.

av¯α, av¯β, av¯i – priemerná objemová aktivita alfa, priemerná objemová aktivita beta, priemerná objemová aktivita i-tého rádionuklidu.

av3HIH, avαIH, avβIH, av222RnIH – IH objemovej aktivity trícia, IH celkovej objemovej aktivity alfa, IH celkovej objemovej aktivity beta, IH objemovej aktivity radónu.

av226RaMH, aviMH - MH objemovej aktivity Ra-226, MH objemovej aktivity i-tého rádionuklidu.

(1) Pokračovanie vo vykonávaní analýz vzoriek pitnej vody podľa bodu 3.2.

(2) Prekročenie av3HIH môže indikovať kontamináciu vody aj ďalšími umelými rádionuklidmi, berie sa do úvahy aj neprekročenie IH pre indikačnú dávku ID.

(3) Vyradenie vodného zdroja zo zásobovania pitnou vodou alebo technologická úprava na odstránenie radónu alebo Ra-226 alebo iných rádionuklidov; berie sa do úvahy aj stanovenie ostatných rádiologických ukazovateľov a neprekročenie IH pre indikačnú dávku ID.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

KRITÉRIÁ PRE NAJMENŠIU DETEGOVATEĽNÚ OBJEMOVÚ AKTIVITU A RELATÍVNU ROZŠÍRENÚ NEISTOTU STANOVENÍ RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY, PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY, PRAMENITEJ VODY A VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ


Rádiologické ukazovatele

Minimálne výkonnostné charakteristiky pre analytické metódy používané pre rádiologické ukazovatele sú uvedené v tabuľke. Najmenšia detegovateľná objemová aktivita sa vypočíta pre kvantil normálneho rozdelenie k1-α = k1-β = 1,65. Interval spoľahlivosti sa vypočíta pre kvantil normálneho rozdelenia k1-γ = 1,96.18). Relatívna rozšírená neistota Urel je zároveň cieľová neistota stanovenia.

Analytické metódy pre rádiologické ukazovatele

Tabuľka

UkazovateľNajmenšia detegovateľná objemová aktivita (Bq.l-1)Urel (%)
H-310,0020
Rn-22210,0020
Celková objemová aktivita alfa0,0460
Celková objemová aktivita beta0,2040
U-2380,0220
U-2340,0220
Ra-2260,0420
Ra-2280,0220
Pb-2100,0220
Po-2100,0120
C-1420,0020
Sr-900,4020
Pu-239/Pu-2400,0420
Am-2410,0620
Co-600,5020
Cs-1340,5020
Cs-1370,5020
I-1310,5020

Príloha č. 5 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY


Príloha č. 6 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

POSTUP STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV PRI ANALÝZE KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA PRI PREKROČENÍ INDIKAČNÝCH HODNÔT RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

6.1 Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody

Analýza kvality prírodnej minerálnej vody zahŕňa stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody uvedených v prílohe č. 7 tabuľke č. 1.

Po prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody sa postupuje podľa bodu 6.2.

6.2 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody

Ak priemerná av¯222Rn z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 7, pokračuje sa v stanovení podľa tabuľky č. 1.

Ak priemerná av¯α z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 7, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice alfa v nasledujúcom poradí av226Ra, av234U, av238U, av210Po a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 2.

Ak priemerná av¯β z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 7, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice beta v nasledujúcom poradí av40K, av228Ra a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 1

UkazovateľPostup
Radónav222Rn1≤av222RnIHav222Rn1>av222RnIH
Prírodná minerálna vodaNápravné opatrenia
Opakovaný odber prírodnej minerálnej vody av222Rn2
(av222Rn1 + av222Rn2)/2≤av222RnIH(av222Rn1 + av222Rn2)/2>av222RnIH
Prírodná minerálna vodaav¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222Rn
MH
V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av222Rn2, av222Rn3, av222Rn4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222RnMH
Prírodná minerálna voda

Tabuľka č. 2

tbody>
UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita alfa aavα1≤avαIHavα1>avαIH
Prírodná minerálna vodaNápravné opatrenia
Opakovaný odber prírodnej minerálnej vody avα2
(avα1 + avα2)/2≤avαIH(avα1 + avα2)/2>avαIH
Prírodná minerálna vodaStanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa av226Ra
av226Ra1/av226RaMH>1
(av¯α – av226Ra1)≤avαIH
a súčasne av226Ra1/av226RaMH≤1
av226Ra1≤20% av226RaMH av226Ra1>20% av226RaMH
Prírodná minerálna vodaV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av226Ra2, av226Ra3, av226Ra4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯226Ra≤20% av226RaMHav¯226Ra>20% av226RaMH
Prírodná minerálna voda
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa avi
(av¯α – av226Ra1)>avαIH
(av¯α – av226Ra1 - avi1)≤avαIHalebo (av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH a súčasne(av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH
Prírodná minerálna vodaV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Prírodná minerálna voda

Tabuľka č. 3

tbody>
UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita beta aavβ1≤avβIHavβ1>avβIH
Prírodná minerálna vodaNápravné opatrenia
Opakovaný odber prírodnej minerálnej vody avβ2
(avβ1 + avβ2)/2≤avβIH(avβ1 + avβ2)/2>avβIH
Prírodná minerálna vodaStanovenie konkrétnych rádionuklidov beta av40K
(aβ – av40K1)≤avβIH(aβ – av40K1)>avβIH
Prírodná minerálna voda
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov beta avi
(aβ – av40K1)>avβIH
(aβ – av40K1 - avi1)≤avβIH (aβ – av40K - avi1)>avβIH a súčasne (aβ – av40K - avi1)>avβIH
alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH
Prírodná minerálna vodaV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná opakovaný odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Prírodná minerálna voda

Poznámky:

IH - indikačná hodnota,

MH - medzná hodnota.

avα1, avβ1, av226Ra1, av40K1, av222Rn1,avi1 – celková objemová aktivita alfa prvého stanovenia, celková objemová aktivita beta prvého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu prvého stanovenia.

avα2, avβ2, av226Ra2, av40K2, av222Rn2, avi2 – celková objemová aktivita alfa druhého stanovenia, celková objemová aktivita beta druhého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu druhého stanovenia.

av¯α, av¯β, av¯i – priemerná objemová aktivita alfa, priemerná objemová aktivita beta, priemerná objemová aktivita i-tého rádionuklidu.

av3HIH, avαIH, avβIH, av222RnIH – IH objemovej aktivity trícia, IH celkovej objemovej aktivity alfa, IH celkovej objemovej aktivity beta, IH objemovej aktivity radónu.

av226RaMH, aviMH – MH objemovej aktivity Ra-226, MH objemovej aktivity i-tého rádionuklidu.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

Tabuľka č. 1 Indikačné hodnoty základných rádiologických ukazovateľov

Por. čísloUkazovateľSymbol Indikačná hodnotaJednotka
1Celková objemová aktivita alfaavcα1,00Bq.l-1
2Celková objemová aktivita betaavcβ2,00Bq.l-1
3Objemová aktivita
Rn-222
av222Rn100Bq.l-1

Tabuľka č. 2 Medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov pre vybrané prírodné rádionuklidy

Por. čísloUkazovateľSymbol Medzná hodnotaJednotka
1Prírodné rádionuklidyRa-2235,00Bq.l-1
2Ra-2247,50Bq.l-1
3Ra-2261,90Bq.l-1
4Ra-2280,70Bq.l-1
5U-23412,10Bq.l-1
6U-23512,60Bq.l-1
7U-23813,20Bq.l-1
8Pb-2100,80Bq.l-1
9Po-2100,50Bq.l-1
10Rn-222600,0Bq.l-1

Príloha č. 8 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

1.Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu prírodnej minerálnej vody (názov, adresa, telefón, fax, e-mail)
2.Predmet činnosti
3.Obchodný názov balenej vody
4.Dátum výroby balenej vody
5.Spôsob technologickej úpravy vody
6.Ročný objem dodávanej prírodnej minerálnej vody
7.Dátum a miesto odberu vzorky vody
8.Spôsob odberu vzorky vody (opíše sa presne spôsob odberu vzorky vody)
9.Dátum merania vzorky vody
10.Výsledky stanovení
Výsledky stanovení: a – objemová aktivita, a – celková objemová aktivita alfa, a – celková objemová aktivita beta, aVi – objemová aktivita i-tého rádionuklidu, Urel – relatívna rozšírená neistota pre kvantil normálneho rozdelenia k1-γ = 1,96, aND – najmenšia detegovateľná objemová aktivita pre kvantil normálneho rozdelenia k1-α = k1-β = 1,65
Ukazovateľa
(Bq.l-1)
Urel
(%)
aND
(Bq.l-1)
Osvedčenie o akreditácii číslo alebo použitá metodika a špecifikácia meracieho zariadenia
a
a
av222Rn
avi
11.Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia (názov a adresa laboratória, číslo registrácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).
12.Vypracoval dodávateľ vody (názov, adresa, meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby).

Príloha č. 9 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

POSTUP STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV PRI ANALÝZE KVALITY PRAMENITEJ VODY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA PRI PREKROČENÍ INDIKAČNÝCH HODNÔT RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PRAMENITEJ VODY

9.1 Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody

Analýza kvality pramenitej vody zahŕňa stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody uvedených v prílohe č. 10 tabuľke č. 1.

Po prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pramenitej vody sa postupuje podľa bodu 9.2.

9.2 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody

Ak priemerná av¯222Rn z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 10, pokračuje sa v stanovení podľa tabuľky č. 1.

Ak priemerná av¯α z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 10, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice alfa v nasledujúcom poradí av226Ra, av234U, av238U, av210Po a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 2.

Ak priemerná av¯β z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 10, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice beta v nasledujúcom poradí av40K, av228Ra a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 1

UkazovateľPostup
Radónav222Rn1≤av222RnIHav222Rn1>av222RnIH
Pramenitá vodaNápravné opatrenia
Opakovaný odber pramenitej vody av222Rn2
(av222Rn1 + av222Rn2)/2≤av222RnIH(av222Rn1 + av222Rn2)/2>av222RnIH
Pramenitá vodaav¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222Rn
MH
V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av222Rn2, av222Rn3, av222Rn4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222RnMH
Pramenitá voda

Tabuľka č. 2

UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita alfa aavα1≤avαIHavα1>avαIH
Pramenitá vodaNápravné opatrenia
Opakovaný odber pramenitej vody avα2
(avα1 + avα2)/2≤avαIH(avα1 + avα2)/2>avαIH
Pramenitá vodaStanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa av226Ra
av226Ra1/av226RaMH>1
(3)
(av¯α – av226Ra1)≤avαIH
a súčasne av226Ra1/av226RaMH≤1
av226Ra1≤20% av226RaMH av226Ra1>20% av226RaMH
Pramenitá vodaV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av226Ra2, av226Ra3, av226Ra4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯226Ra≤20% av226RaMHav¯226Ra>20% av226RaMH
Pramenitá voda
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa avi
(av¯α – av226Ra1)>avαIH
(av¯α – av226Ra1 - avi1)≤avαIHalebo (av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH a súčasne (av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH
Pramenitá vodaV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Pramenitá voda

Tabuľka č. 3

UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita beta aavβ1≤avβIHavβ1>avβIH
Pramenitá vodaNápravné opatrenia
Opakovaný odber pramenitej vody avβ2
(avβ1 + avβ2)/2≤avβIH(avβ1 + avβ2)/2>avβIH
Pramenitá vodaStanovenie konkrétnych rádionuklidov beta av40K
(aβ – av40K1)≤avβIH(aβ – av40K1)>avβIH
Pramenitá voda
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov beta avi
(aβ – av40K1)>avβIH
(aβ – av40K1 - avi1)≤avβIH (aβ – av40K - avi1)>avβIH a súčasne (aβ – av40K - avi1)>avβIH
alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH
Pramenitá vodaV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná opakovaný odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Pramenitá voda

Poznámky:

IH – indikačná hodnota,

MH – medzná hodnota.

avα1, avβ1, av226Ra1, av40K1, av222Rn1,avi1 – celková objemová aktivita alfa prvého stanovenia, celková objemová aktivita beta prvého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu prvého stanovenia.

avα2, avβ2, av226Ra2, av40K2, av222Rn2, avi2 – celková objemová aktivita alfa druhého stanovenia, celková objemová aktivita beta druhého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu druhého stanovenia.

av¯α, av¯β, av¯i – priemerná objemová aktivita alfa, priemerná objemová aktivita beta, priemerná objemová aktivita i-tého rádionuklidu.

av3HIH, avαIH, avβIH, av222RnIH – IH objemovej aktivity trícia, IH celkovej objemovej aktivity alfa, IH celkovej objemovej aktivity beta, IH objemovej aktivity radónu.

av226RaMH, aviMH – MH objemovej aktivity Ra-226, MH objemovej aktivity i-tého rádionuklidu.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY PRAMENITEJ VODY

Tabuľka č. 1 Indikačné hodnoty základných rádiologických ukazovateľov

Por. čísloUkazovateľSymbol Indikačná hodnotaJednotka
1Celková objemová aktivita alfaavcα0,10Bq.l-1
2Celková objemová aktivita betaavcβ0,50Bq.l-1
3Objemová aktivita
Rn-222
av222Rn100Bq.l-1

Tabuľka č. 2 Medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov pre vybrané prírodné rádionuklidy

Por. čísloUkazovateľSymbol Medzná hodnotaJednotka
1Prírodné rádionuklidyRa-2231,50Bq.l-1
2Ra-2242,30Bq.l-1
3Ra-2260,60Bq.l-1
4Ra-2280,30Bq.l-1
5U-2343,90Bq.l-1
6U-2354,10Bq.l-1
7U-2384,30Bq.l-1
8Pb-2100,30Bq.l-1
9Po-2100,20Bq.l-1
10Rn-222300,0Bq.l-1

Príloha č. 11 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PRAMENITEJ VODY

1.Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu pramenitej vody (názov, adresa, telefón, fax,
e-mail)
2.Predmet činnosti
3.Obchodný názov balenej vody
4.Dátum výroby balenej vody
5.Spôsob technologickej úpravy vody
6.Ročný objem dodávanej pramenitej vody
7.Dátum a miesto odberu vzorky vody
8.Spôsob odberu vzorky vody (opíše sa presne spôsob odberu vzorky vody)
9.Dátum merania vzorky vody
10.Výsledky stanovení
Výsledky stanovení: a – objemová aktivita, a – celková objemová aktivita alfa, a – celková objemová aktivita beta, aVi – objemová aktivita i-tého rádionuklidu, Urel – relatívna rozšírená neistota pre kvantil normálneho rozdelenia k1-γ = 1,96, aND – najmenšia detegovateľná objemová aktivita pre kvantil normálneho rozdelenia k1-α = k1-β = 1,65
Ukazovateľa
(Bq.l-1)
Urel
(%)
aND
(Bq.l-1)
Osvedčenie o akreditácii číslo alebo použitá metodika a špecifikácia meracieho zariadenia
a
a
av222Rn
avi
11.Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia (názov a adresa laboratória, číslo registrácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).
12.Vypracoval dodávateľ vody (názov, adresa, meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby).

Príloha č. 12 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

POSTUP STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV PRI ANALÝZE KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A NÁPRAVNÉ OPATRENIA PRI PREKROČENÍ INDIKAČNÝCH HODNÔT RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

12.1 Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Analýza kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá zahŕňa stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá uvedených v prílohe č. 13 tabuľke č. 1.

Po prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sa postupuje podľa bodu 12.2.

12.2 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Ak priemerná av¯222Rn z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 13, pokračuje sa v stanovení podľa tabuľky č. 1.

Ak priemerná av¯α z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 13, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice alfa v nasledujúcom poradí av226Ra, av234U, av238U, av210Po a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 2.

Ak priemerná av¯β z dvoch stanovení prekračuje IH podľa prílohy č. 13, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice beta v nasledujúcom poradí av40K, av228Ra a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 1

UkazovateľPostup
Radónav222Rn1≤av222RnIHav222Rn1>av222RnIH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáNápravné opatrenia
Opakovaný odber vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá av222Rn2
(av222Rn1 + av222Rn2)/2≤av222RnIH(av222Rn1 + av222Rn2)/2>av222RnIH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáav¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222Rn
MH
V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av222Rn2, av222Rn3, av222Rn4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯222Rn≤av222RnMHav¯222Rn>av222RnMH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Tabuľka č. 2

UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita alfa aavα1≤avαIHavα1>avαIH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáNápravné opatrenia
Opakovaný odber vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá avα2
(avα1 + avα2)/2≤avαIH(avα1 + avα2)/2>avαIH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáStanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa av226Ra
av226Ra1/av226RaMH>1
(av¯α – av226Ra1)≤avαIH
a súčasne av226Ra1/av226RaMH≤1
av226Ra1≤20% av226RaMH av226Ra1>20% av226RaMH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie av226Ra2, av226Ra3, av226Ra4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯226Ra≤20% av226RaMHav¯226Ra>20% av226RaMH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa avi
(av¯α – av226Ra1)>avαIH
(av¯α – av226Ra1 - avi1)≤avαIHalebo (av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH a súčasne (av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Tabuľka č. 3

UkazovateľPostup
Celková objemová aktivita beta aavβ1≤avβIHavβ1>avβIH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáNápravné opatrenia
Opakovaný odber vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá avβ2
(avβ1 + avβ2)/2≤avβIH(avβ1 + avβ2)/2>avβIH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáStanovenie konkrétnych rádionuklidov beta av40K
(aβ – av40K1)≤avβIH(aβ – av40K1)>avβIH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov beta avi
(aβ – av40K1)>avβIH
(aβ – av40K1 - avi1)≤avβIH (aβ – av40K - avi1)>avβIH a súčasne (aβ – av40K - avi1)>avβIH
alebo
avi1≤20% aviMHavi1>20% aviMH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatáV nasledujúcich troch rokoch sa vykoná opakovaný odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom ročnom období.
av¯i≤20% aviMHav¯i>20% aviMH
Vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Poznámky:

IH – indikačná hodnota,

MH – medzná hodnota.

avα1, avβ1, av226Ra1, av40K1, av222Rn1,avi1 – celková objemová aktivita alfa prvého stanovenia, celková objemová aktivita beta prvého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu prvého stanovenia.

avα2, avβ2, av226Ra2, av40K2, av222Rn2, avi2 – celková objemová aktivita alfa druhého stanovenia, celková objemová aktivita beta druhého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu druhého stanovenia.

av¯α, av¯β, av¯i – priemerná objemová aktivita alfa, priemerná objemová aktivita beta, priemerná objemová aktivita i-tého rádionuklidu.

av3HIH, avαIH, avβIH, av222RnIH – IH objemovej aktivity trícia, IH celkovej objemovej aktivity alfa, IH celkovej objemovej aktivity beta, IH objemovej aktivity radónu.

av226RaMH, aviMH – MH objemovej aktivity Ra-226, MH objemovej aktivity i-tého rádionuklidu.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

Tabuľka č. 1 Indikačné hodnoty základných rádiologických ukazovateľov

Por. čísloUkazovateľSymbol Indikačná hodnotaJednotka
1Celková objemová aktivita alfaavcα0,10Bq.l-1
2Celková objemová aktivita betaavcβ0,20Bq.l-1
3Objemová aktivita
Rn-222
av222Rn20Bq.l-1

Tabuľka č. 2 Medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov pre vybrané prírodné rádionuklidy

Por. čísloUkazovateľSymbol Medzná hodnotaJednotka
1Prírodné rádionuklidyRa-2230,20Bq.l-1
2Ra-2240,30Bq.l-1
3Ra-2260,20Bq.l-1
4Ra-2280,10Bq.l-1
5U-2341,80Bq.l-1
6U-2351,90Bq.l-1
7U-2382,00Bq.l-1
8Pb-2100,10Bq.l-1
9Po-2100,10Bq.l-1
10Rn-222100,0Bq.l-1

Príloha č. 14 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

1.Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá (názov, adresa, telefón, fax, e-mail)
2.Predmet činnosti
3.Obchodný názov balenej vody
4.Dátum výroby balenej vody
5.Spôsob technologickej úpravy vody
6.Ročný objem dodávanej vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
7.Dátum a miesto odberu vzorky vody
8.Spôsob odberu vzorky vody (opíše sa presne spôsob odberu vzorky vody)
9.Dátum merania vzorky vody
10.Výsledky stanovení
Výsledky stanovení: a – objemová aktivita, a – celková objemová aktivita alfa, a – celková objemová aktivita beta, aVi – objemová aktivita i-tého rádionuklidu, Urel – relatívna rozšírená neistota pre kvantil normálneho rozdelenia k1-γ = 1,96, aND – najmenšia detegovateľná objemová aktivita pre kvantil normálneho rozdelenia k1-α = k1-β = 1,65
Ukazovateľa
(Bq.l-1)
Urel
(%)
aND
(Bq.l-1)
Osvedčenie o akreditácii číslo alebo použitá metodika a špecifikácia meracieho zariadenia
a
a
av222Rn
avi
11.Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia (názov a adresa laboratória, číslo registrácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).
12.Vypracoval dodávateľ vody (názov, adresa, meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby).

Príloha č. 15 k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 2013).

2. Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 150/2017 Z. z.

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z.

3) Čl. 3 bod 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.

4) § 18 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017 Z. z.

5) § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 51/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

7) § 12 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 – 100.

8) Napríklad ISO 11929 Stanovenie charakteristických limitov (detekčných limitov a hraníc intervalu spoľahlivosti) pri meraniach ionizujúceho žiarenia – Základy a použitie.