Zákon č. 10/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-10
Platnosť od 12.01.2018
Účinnosť od 01.03.2018
Aktuálne znenie 01.03.2018

10

ZÁKON

z 8. decembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

2. Nadpis pod § 3 sa umiestňuje nad § 3.

3. V § 3 sa vypúšťa písmeno f) vrátene poznámky pod čiarou k odkazu 12.

4. Nadpis pod § 4 sa vypúšťa.

5. V § 4 ods. 1 písmeno h) znie:

h) pripravuje správu pre Európsku komisiu o uplatňovaní tohto zákona, ktorej súčasťou je aj informácia o použití nanomateriálov v biocídnych výrobkoch a o ich možných rizikách,“.

6. V § 6 ods. 1 písm. c), § 9 písm. f) a § 11 písm. b) sa vypúšťajú slová „a centrum“, v § 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „a centru“ a v § 8 písm. b), § 9 písm. a), § 10 písm. a), § 11 písm. a) a § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „centrom,“.

7. V § 13 písm. c) sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. e), f) a h)“.

8. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Úhrady, ročné platby a poplatky

(1) Ministerstvo hospodárstva vyberá

a) úhrady za odborné služby vykonané na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa podľa tohto zákona a osobitného predpisu46) (ďalej len „úhrady“),

b) ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu v Slovenskej republike,46a)

c) správne poplatky podľa osobitného predpisu.47)

(2) Prijaté úhrady podľa odseku 1 písm. a) sú vedené na účte ministerstva hospodárstva zriadenom podľa § 4 ods. 1 písm. g).

(3) Úhrady podľa odseku 1 písm. a) sa môžu použiť na

a) vyplatenie odmien a výdavkov osobám spolupracujúcim pri vykonávaní hodnotenia na základe zmluvy uzavretej podľa § 4 ods. 4,

b) úhradu výdavkov, ktoré vznikli ministerstvu hospodárstva v súvislosti s poskytovaním odborných služieb pri zabezpečovaní hodnotenia; suma vo výške týchto výdavkov sa prevedie z účtu zriadeného podľa § 4 ods. 1 písm. g) na príjmový účet ministerstva hospodárstva.

(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ v lehote určenej vo výzve ministerstva hospodárstva úhradu podľa odseku 1 písm. a) neuhradí, ministerstvo hospodárstva po márnom uplynutí tejto lehoty konanie zastaví.

(5) Ak sa odborná služba neuskutočnila z dôvodu na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o jej vykonanie, ministerstvo hospodárstva rozhodne o vrátení úhrady podľa odseku 1 písm. a), najviac však vo výške 60 % zo zaplatenej úhrady. Nevrátená časť úhrady sa odvedie na príjmový účet ministerstva hospodárstva.

(6) Ak sa odborná služba neuskutočnila bez zavinenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o jej vykonanie, ministerstvo hospodárstva úhradu podľa odseku 1 písm. a) v plnej výške vráti.

(7) Ministerstvo hospodárstva vráti aj časť úhrady podľa odseku 1 písm. a), ktorá nebola použitá na účel podľa odseku 3.

(8) Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva o vrátení úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 nemožno podať rozklad. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(9) Časť úhrady podľa odseku 7 sa nevráti, ak neprevyšuje sumu desať eur.

(10) Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola úhrada zaplatená.

(11) Ročné platby podľa odseku 1 písm. b) sa odvádzajú na príjmový účet ministerstva hospodárstva.

(12) Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka.

(13) Prvá ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 sa platí bez výzvy ministerstva hospodárstva v kalendárnom roku nasledujúcom po roku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.

(14) Prvá ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu v Slovenskej republike na základe autorizácie alebo na základe povolenia na paralelný obchod podľa osobitného predpisu1) sa platí bez výzvy ministerstva hospodárstva v kalendárnom roku nasledujúcom po roku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o autorizácii alebo povolenia na paralelný obchod.

(15) Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v lehote ustanovenej podľa odseku 12, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná.

(16) Nezaplatenie ročnej platby za biocídny výrobok sprístupnený na trhu podľa § 20 ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote podľa odseku 15 má účinky oznámenia o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku podľa § 20 ods. 6.

(17) Ak ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie alebo na základe povolenia na paralelný obchod podľa osobitného predpisu1) nie je zaplatená ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote podľa odseku 15, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení autorizácie alebo o zrušení povolenia na paralelný obchod a rozhodnutie o zrušení bezodkladne vyznačí v Registri pre biocídne výrobky.25) Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva podľa predchádzajúcej vety nemožno podať rozklad.

(18) Predmet, náležitosti a sadzbu úhrad za odborné služby vykonávané ministerstvom hospodárstva a ročných platieb za biocídne výrobky sprístupnené na trhu v Slovenskej republike ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46, 46a a 47 znejú:

46) Čl. 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.

46a) Čl. 80 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.

47) Príloha Sadzobník správnych poplatkov časť VIII položka 153a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 15 ods. 1 až 3, ods. 5, 6 a 10, § 16 ods. 5, § 17, § 18 ods. 1 a 3 a § 20 ods. 7 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j)“.

10. V § 15 ods. 7 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f) alebo písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. e) alebo písm. j)“.

11. V § 15 ods. 8 a 9 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f), g) alebo písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. e), f) alebo písm. h)“.

12. V § 18 ods. 4 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f), i) alebo písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. e), h) alebo písm. j)“ a slová „§ 2 ods. 1 písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. f)“.

13. V § 19 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „§ 14 ods. 8 a 17,“.

14. V § 20 ods. 1 písm. b) sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

15. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2018

(1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2018 zostáva platné a účinné do vydania nariadenia vlády Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. marca 2018.

(2) Ustanovenie § 20 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. marca 2018 sa vzťahuje aj na biocídne výrobky, ktorým bolo udelené rozhodnutie o dočasnom uvedení na trh alebo rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2018.“.

16. Slovo „centrum“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 20 ods. 9 až 11 nahrádza slovami „ministerstvo hospodárstva“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.