Zákon č. 86/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-86
Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 01.05.2017
Aktuálne znenie 01.05.2017

86

ZÁKON

z 23. marca 2017,

ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 1 sa suma „203,20 eura“ nahrádza sumou „213,20 eura“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.