Nariadenie vlády č. 47/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-47
Platnosť od 28.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017
Aktuálne znenie 01.03.2017

47

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa slovo „diely“ nahrádza slovami „časti dielov“.

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Priame platby sa poskytnú na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorú žiadateľ obhospodaruje a na ktorú možno poskytnúť podporu9a) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov a ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť alebo sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť podľa odseku 4.

(4) Ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, považuje sa za plochu využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu, trvanie a časové rozvrhnutie nepoľnohospodárskej činnosti obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného roka môže byť využitie tejto plochy na poľnohospodársku činnosť obmedzené najviac 14 dní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

3. V § 2 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

4. V § 2 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

5. V § 3 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Priame platby sa neposkytnú, ak poľnohospodárska plocha podľa § 2 ods. 8 predstavuje viac ako 50 % celej poľnohospodárskej plochy nahlásenej podľa osobitného predpisu13) a ak sa na tejto poľnohospodárskej ploche nevykonáva minimálna činnosť podľa § 6.

(2) Priame platby sa neposkytnú prevádzkovateľom letísk, vodární, trvalých športovísk alebo rekreačných plôch alebo poskytovateľom železničných služieb alebo realitných služieb.“.

6. V § 3 ods. 3 úvodnej vete sa slová „nevzťahuje na žiadateľa, ktorý“ nahrádzajú slovami „neuplatňuje, ak sa“.

7. V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo „jeho“ vypúšťa.

8. V § 3 ods. 4 sa slová „nevzťahuje na žiadateľa, ktorého“ nahrádzajú slovami „neuplatňuje, ak“.

9. V § 4 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16a.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

10. V § 7 sa vypúšťajú odseky 2 a 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

11. V § 8 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a požiadavky podľa § 7 ods. 2“.

12. V § 14 ods. 7 písm. b) sa slová „§ 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 7“.

13. V § 14 ods. 7 písm. c) a § 16 ods. 6 sa slová „§ 2 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 8“.

14. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 28. februára 2017.“.

15. Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

69) Zákon č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach.“.

16. V prílohe č. 2 položke DPEP 4 sa stĺpec „Podmienky“ dopĺňa písmenom b), ktoré znie:

b) Zabezpečiť, aby na ornej pôde obrábanej na pestovanie letných medziplodín alebo zelenej pokrývky bolo zabezpečené vegetačné pokrytie do 30. septembra a na ornej pôde obrábanej na pestovanie zimných medziplodín bolo zabezpečené vegetačné pokrytie do
30. novembra.“.

17. V prílohe č. 2 položke DPEP 5 stĺpci „Podmienky“ písmene a) sa na konci vypúšťajú slová „a aby sa predišlo vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky“.

18. V prílohe č. 6 sa položka „Vlčí bôb a jeho klony (Lupinus spp.)“ nahrádza položkou „Lupina a jej klony (Lupinus spp.)“, slová „Vlčí bôb biely“ sa nahrádzajú slovami „Lupina biela“ a slová „Vlčí bôb žltý“ sa nahrádzajú slovami „Lupina žltá“.

19. V prílohe č. 7 sa za položku „Lupina žltá (Lupinus luteus)“ vkladajú položky „Lupina biela (Lupinus albus)“ a „Lupina uzkolistá (Lupinus angustum folius)“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Fico v. r.