Nariadenie vlády č. 360/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-360
Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.
Znenie 01.01.2018

360

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2016 Z. z. sa mení takto:

Príloha č.1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne

Platový stupeňZapočítateľná doba vykonávania duchovenskej činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3310,64339,72373,14410,98452,78498,53550,13
2od 3 do 6322,94353,93388,90427,68471,91520,13572,71
3od 6 do 9335,78367,70404,10444,45490,63541,75595,85
4od 9 do 12348,04381,49420,32461,12509,36563,42619,94
5od 12 do 15360,84395,71436,04478,87528,99584,05643,59
6od 15 do 18374,09409,54452,24496,10548,67605,20667,15
7od 18 do 21387,38423,74468,03514,23568,35625,82690,73
8od 21 do 24400,69437,54484,26532,40587,47646,98714,86
9od 24 do 27413,95452,24500,49550,63607,15668,62738,96
10od 27 do 30427,23467,04516,19568,79626,83690,30763,01
11nad 30440,96481,29532,40587,03646,50712,41788,60
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.