Zákon č. 331/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-331
Platnosť od 23.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 204 a 209 až 218, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

Aktuálne znenie 01.01.2018

331

ZÁKON

z 29. novembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 40/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „stimulácia komplexného vývoja dieťaťa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „stimulácia komplexného vývinu dieťaťa“ v príslušnom tvare.

2. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.“.

3. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.“.

4. V § 2 odsek 5 znie:

(5) Situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 písm. f), sa na účely tohto zákona považuje za nepriaznivú sociálnu situáciu.“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.

6. V § 9 ods. 3 sa nad slová „záujmu dieťaťa“ umiestňuje odkaz „16b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

16b) Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

7. V § 9 ods. 4 druhá veta znie: „Za odborného zamestnanca na účely prvej vety sa považuje zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vykonáva alebo riadi vykonávanie odbornej činnosti podľa § 16 alebo činnosti podľa § 61 ods. 9.“.

8. V § 15 ods. 2 sa za slová „až 18“ vkladajú slová „a § 61 ods. 8 a 9“.

9. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Odbornú činnosť podľa odseku 1 písm. a), b) a e) možno vykonávať ako samostatnú odbornú činnosť na základe zápisu do registra podľa § 65; špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť možno poskytovať za podmienok ustanovených týmto zákonom aj výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a) Odborná činnosť vykonávaná podľa prvej vety sa považuje za druh sociálnej služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 3 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10. V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

11. V § 17 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

12. V § 18 ods. 1 písm. a) sa za tretí bod vkladajú nový štvrtý bod a piaty bod, ktoré znejú:

4. upratovanie,

5. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,“.

Doterajší štvrtý bod až šiesty bod sa označujú ako šiesty bod až ôsmy bod.

13. V § 18 ods. 3 sa slová „piateho bodu“ nahrádzajú slovami „siedmeho bodu“.

14. V § 18 ods. 4 sa slová „šiesteho bodu“ nahrádzajú slovami „ôsmeho bodu“.

15. V § 21 ods. 2 sa za slovo „písma“ vkladá čiarka a slová „nácvik zrakového vnímania“.

16. § 23b vrátane nadpisu znie:

㤠23b

Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím

(1) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je vykonávanie postupov a techník, ktoré podporujú psychomotorický vývoj dieťaťa, rozvoj komunikácie a adaptáciu dieťaťa na okolité prostredie v súlade s jeho individuálnymi potrebami a schopnosťami, a ktorá je zameraná aj na posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti starostlivosti o toto dieťa.

(2) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-psycho-sociálneho modelu podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím a jeho rodine.

(3) Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonávajú odborní zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad v príslušnom študijnom odbore podľa § 84 ods. 20, v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím.“.

17. V § 24 ods. 1 a § 24a sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.

18. V § 24b sa slová „b) a h)“ nahrádzajú slovami „b), h) a i)“.

19. V § 24c, § 25 a § 26 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a i)“.

20. V § 24d ods. 1 písm. a) prvý bod znie:

1. základné sociálne poradenstvo,“.

21. V § 24d odsek 3 znie:

(3) Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.“.

22. V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

23. V § 26 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

24. V § 26 ods. 1 písm. c), § 27 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

3. upratovanie,“.

Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

25. V § 27 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a i)“ a nad slovom „výchovy“ sa odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „23da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23da znie:

23da) Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 32a ods. 3 písmeno a) znie:

a) do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom,“.

27. V § 32a ods. 3 písm. b) sa slovo „trom“ nahrádza slovom „štyrom“.

28. V § 32b ods. 1 sa slová „konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku“ nahrádzajú slovami „troch rokov veku“.

29. V § 32b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak

a) nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu,20)

b) voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo odseku 1.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

30. V § 32b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

31. V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

32. V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba.“.

33. V § 33a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b poskytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku, musí najmenej jeden opatrovateľ detí spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho asistenta.“.

34. V § 34 ods. 4 písmeno b) znie:

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy,

2. upratovanie,

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,“.

35. V § 34 odsek 5 znie:

(5) Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre

a) šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a

b) dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.“.

36. V § 35 ods. 4 a § 38 ods. 7 sa vypúšťa slovo „tohto“.

37. V § 39 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

38. V § 39 ods. 6 sa vypúšťa slovo „tohto“.

39. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

40. V § 44 odsek 4 znie:

(4) Fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.“.

41. V § 49 ods. 1 sa slová „ods. 19 a 20“ nahrádzajú slovami „ods. 21 a 22“.

42. V § 50 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „závery posúdenia podľa odseku 1 písm. a) až c) a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.“.

43. V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sociálnu posudkovú činnosť podľa prvej vety môže obec alebo vyšší územný celok zabezpečiť aj fyzickou osobou oprávnenou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka22a) na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom.“.

44. V § 50 ods. 9 prvej vete sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slová „v jej rodinnom prostredí, a ak to nie je možné, v prostredí, v ktorom sa zdržiava“.

45. V § 55 ods. 2 písm. a), b) a d) sa vypúšťajú slová „pozbavení spôsobilosti na právne úkony,“.

46. V § 61 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Do počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 35, 38 a 39 v jednej budove zariadenia sa započítavajú aj prijímatelia celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby v inom zariadení v tejto budove.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

47. § 61 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť a špeciálno-pedagogickú starostlivosť alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie odborníkmi príslušných profesií.“.

48. V § 62 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.“.

49. V § 63 ods. 3 tretej vete sa slová „pracovnoprávnom vzťahu“ nahrádzajú slovami „pracovnom pomere“.

50. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

30) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

51. V § 63 ods. 6 sa za slovom „poradenstvo“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a slová „alebo stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím“ sa nahrádzajú slovami „ako samostatné odborné činnosti“.

52. V § 64 ods. 2 písm. a) sa za slovami „dátum narodenia“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „prechodný pobyt“ sa vkladajú slová „a druh oprávnenia na podnikanie“.

53. V § 64 ods. 3 písm. f) sa za slová „daňové nedoplatky“ vkladajú slová „u miestne príslušného správcu dane“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „nie staršieho ako tri mesiace“.

54. V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie.“.

55. V § 64 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby“.

56. V § 64 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, vyšší územný celok vykoná ohliadku miesta poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu.“.

57. § 64 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

(10) Ak žiada o zápis do registra osoba uvedená v § 63 ods. 6, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až e), g) a h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. f) až h) spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť. Ak ku dňu podania žiadosti o zápis do registra uplynuli odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť viac ako tri mesiace, žiadosť obsahuje aj údaje podľa odseku 2 písm. i) a doklady podľa odseku 3 písm. a); to sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou oprávnenou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a)

(11) Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b), c), e) až j) spolu s preukazom živnostenského oprávnenia.

(12) U osoby, ktorá žiada o zápis do registra, sa poskytovanie sociálnej služby bez cieľa dosiahnuť zisk posudzuje podľa jej právnej formy. Poskytovať sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk nie je možné formou spoločnosti s ručením obmedzeným alebo formou akciovej spoločnosti. Poskytovanie sociálnej služby podľa prvej vety nemôže byť podnikaním podľa osobitných predpisov.33aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

33aa) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 219/2014 Z. z.“.

58. V § 65 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a deň začatia poskytovania sociálnej služby“.

59. V § 65 ods. 6 písm. f) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a slová „ods. 7 a § 39 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 7, § 39 ods. 6 a § 61 ods. 7“.

60. V § 66 ods. 1 písm. a) sa za slovom „priezvisko“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „prechodný pobyt“ sa vkladajú slová „a druh oprávnenia na podnikanie“.

61. V § 68 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.

62. V § 68 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zaniklo oprávnenie na podnikanie,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

63. V § 69 ods. 1 sa slová „úrovne poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. r) a pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku podľa § 81 písm. s)“ nahrádzajú slovami „podľa § 81 písm. s) a t)“.

64. V § 71 ods. 1 písm. c) sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

65. V § 71 ods. 1 písmeno d) znie:

d) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „rozpočet ministerstva“), a to z

1. finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej len „finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou“), podľa odseku 6,

2. finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa odseku 7,“.

66. V § 71 ods. 3 písmeno c) znie:

c) z rozpočtu ministerstva, a to z

1. finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a,

2. finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa,“.

67. V § 71 odsek 6 znie:

(6) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 34 až 40, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou; § 78a ods. 2 až 7 a 10 až 12 platí rovnako.“.

68. V § 71 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27 a 29, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, ak obec ministerstvo o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.

(8) Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5 na odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.

(9) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 10 a 11.

69. V § 71 ods. 11 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

70. V § 72 ods. 1 sa za slová „poskytovateľom sociálnej služby“ vkladajú slová „zmluvou podľa § 74 ods. 7 písm. h)“.

71. V § 72 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku. Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h) bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi

a) priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi verejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri a

b) priemerným príjmom verejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7 a úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 10, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.

(3) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná neverejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h) bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi

a) priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri a

b) priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 76, § 77, § 78a a 78aa po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.“.

72. V § 72 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „§ 16 až 18,“ vkladajú slová „ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie a na činnosti uvedené v § 61 ods. 9“.

73. V § 72 ods. 8 prvej vete sa za slovo „službu“ vkladajú slová „ku dňu jej splatnosti“.

74. V § 72 ods. 10, 11 a 18 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

75. V § 72 ods. 11 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama taký právny úkon urobiť.“.

76. V § 72 sa odsek 12 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama preukázať skutočnosti podľa odsekov 11 a 17.“.

77. V § 72 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť podať vyhlásenie s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama taký právny úkon urobiť.“.

78. § 72 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:

(19) U poskytovateľa sociálnej služby, ktorý neposkytoval sociálnu službu počas predchádzajúceho rozpočtového roka, sa plnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3 posudzuje podľa údajov o finančných podmienkach predložených poskytovateľom ako príloha k žiadosti o zápis do registra, a ak ide o neverejného poskytovateľa sociálnej služby aj podľa cenníka sociálnej služby predloženého poskytovateľom ako príloha k žiadosti o zápis do registra.

(20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste

a) priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka,

b) priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.

(21) Povinnosť podľa odseku 20 sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.“.

79. V § 72a sa odsek 8 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) posudzovaného zaopatreného plnoletého dieťaťa, ktoré platí úhradu za sociálnu službu za rodiča alebo jej časť podľa § 73 ods. 12 alebo ods. 13, jeho príjem, príjem jeho manžela alebo manželky a príjmy nezaopatrených detí žijúcich s ním v domácnosti,40b)

g) posudzovaného rodiča, ktorý platí úhradu za sociálnu službu za zaopatrené plnoleté dieťa alebo jej časť podľa § 73 ods. 12 alebo ods. 13, jeho príjem, príjem jeho manžela alebo manželky.“.

80. V § 73 ods. 1 a 5 sa slová „1,4 násobku“ nahrádzajú slovami „1,65-násobok“.

81. V § 73 ods. 6 sa za slová „sociálnu službu“ vkladajú slová „ku dňu jej splatnosti“ a slová „tento zákon“ sa nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 8 a 10 až 17“.

82. V § 73 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu jej splatnosti, ak jeho príjem a príjem fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 10, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak.“.

Doterajšie odseky 7 až 19 sa označujú ako odseky 8 až 20.

83. V § 73 ods. 8 sa slová „platí len časť úhrady za sociálnu službu“ nahrádzajú slovami „je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu“, slová „tento zákon“ sa nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 8 a 10 až 17“ a na konci sa pripája táto veta: „Prijímateľ sociálnej služby podľa prvej vety nie je povinný ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu.“.

84. V § 73 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem a príjem fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je vyšší ako suma ustanovená v odseku 10, a výška týchto príjmov nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak. Prijímateľ sociálnej služby podľa prvej vety nie je povinný ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu.“.

Doterajšie odseky 9 až 20 sa označujú ako odseky 10 až 21.

85. V § 73 ods. 12 prvej vete a druhej vete sa za slovo „časť“ vkladajú slová „ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu“.

86. V § 73 ods. 13 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Právoplatným rozhodnutím súdu o neurčení vyživovacej povinnosti zaopatreného plnoletého dieťaťa alebo rodiča voči prijímateľovi sociálnej služby sú pri rozhodovaní podľa prvej vety obec a vyšší územný celok viazaní.“.

87. V § 73 odsek 14 znie:

(14) Ak prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo jej časť nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za tohto prijímateľa sociálnej služby osoba podľa odseku 11 ani zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia podľa odsekov 12 a 13, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby; ak je prijímateľ sociálnej služby nezaopatreným dieťaťom, pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby je pohľadávkou voči fyzickej osobe, ktorá má k tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Uplatnenie nároku poskytovateľa sociálnej služby na pohľadávku podľa prvej vety nemá právne účinky, ak povinná osoba nemá v čase, v ktorom poskytovateľ sociálnej služby tento nárok uplatnil, príjem alebo majetok, z ktorého možno po použití odsekov 1 až 9 a § 72 a 72a, uspokojiť nárok poskytovateľa sociálnej služby, a to aj z časti; to platí aj na pohľadávku, ktorá trvá po zániku právneho vzťahu pri poskytovaní sociálnej služby, z ktorého táto pohľadávka vznikla.“.

88. V § 73 ods. 15 sa slová „1 až 12“ nahrádzajú slovami „1 až 14“.

89. V § 73 ods. 19 a 20 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 10“.

90. V § 73 ods. 21 sa slová „1 až 18“ nahrádzajú slovami „1 až 20“.

91. V § 74 ods. 5 sa za slovami „ods. 6“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b)“.

92. V § 74 ods. 7 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, aj čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa“.

93. V § 74 ods. 7 písm. i) sa slová „ods. 1 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 10“.

94. V § 74 ods. 7 písm. l) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

95. V § 74 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.“.

96. V § 74 ods. 20 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.

97. V § 75 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „neverejného poskytovateľa sociálnej služby“ vkladá čiarka a slová „okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie,“.

98. V § 75 ods. 1 písmeno a) znie:

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je

1. nízkoprahové denné centrum,

2. zariadenie pre seniorov,

3. zariadenie opatrovateľskej služby,

4. denný stacionár,“.

99. V § 75 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,

c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).

100. V § 75 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) službu včasnej intervencie,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

101. V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) podporu samostatného bývania.“.

102. V § 75 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 16 sa označujú ako odseky 4 až 15.

103. V § 75 ods. 5 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.

104. V § 75 ods. 6 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až o) sa označujú ako písmená j) až n).

105. V § 75 ods. 6 sa vypúšťajú písmená k) a l).

Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená k) a l).

106. V § 75 ods. 7 sa vypúšťajú slová „finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a“ a slová „odsekoch 3 až 5“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 3 a 4“.

107. V § 75 odseky 9 a 10 znejú:

(9) Finančná podpora podľa tejto hlavy sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme.

(10) Poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme je poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, a poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku.“.

108. V § 75 ods. 11 sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „1 až 8“.

109. V § 75 ods. 12 sa vypúšťajú slová „23b,“.

110. V § 76 sa slová „formy sociálnej služby, počtu prijímateľov sociálnej služby a stupňa ich odkázanosti“ nahrádzajú slovami „počtu a štruktúry prijímateľov opatrovateľskej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy“.

111. V § 77 ods. 1 sa za slová „opatrovateľskej služby,“ vkladajú slová „na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín služby včasnej intervencie,“.

112. V § 77 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Ak odsek 8 neustanovuje inak, výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa na príslušný rozpočtový rok určí vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1 a

a) priemerným príjmom z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 na sociálnu službu v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 35, § 36 a 40,

b) priemerným príjmom neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a na sociálnu službu za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34, § 37 až 39,

c) príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 na sociálnu službu na príslušný rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 41,

d) priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1.

(3) Obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia podľa registra, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu sociálnej rehabilitácie, na hodinu služby včasnej intervencie, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu. Na účely prvej vety sa priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy zisťujú v závislosti od toho, či kapacita zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 miest alebo od 101 miest. Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu podľa prvej vety a druhej vety obec a vyšší územný celok zverejnia na svojom webovom sídle a aj na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci a vo vyššom územnom celku obvyklým a musia byť prístupné k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo úrade samosprávneho kraja. Priemerné bežné výdavky podľa predchádzajúcej vety obec a vyšší územný celok zverejní najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka a v štruktúre podľa § 72 ods. 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.“.

113. V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ministerstvo zisťuje priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34, § 37 až 39, v členení podľa jednotlivých druhov zariadení a formy sociálnej služby v prepočte na prijímateľa sociálnej služby a podľa územných obvodov jednotlivých vyšších územných celkov. Za príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej na predchádzajúci rozpočtový rok. Priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a zistené podľa prvej vety ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do konca septembra predchádzajúceho kalendárneho roka.“.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

114. V § 77 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Za príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej na príslušný rozpočtový rok.

(8) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za priemerné bežné výdavky a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú

a) priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza, za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o obec,

b) priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti iného vyššieho územného celku, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom vyššieho územného celku, za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o vyšší územný celok,

c) priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby s finančnou podporou podľa odseku 1 a § 76 alebo § 78a, v územnom obvode obce za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o obec,

d) priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby s finančnou podporou podľa odseku 1 a § 76 alebo § 78a, v územnom obvode vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o vyšší územný celok,

e) skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, alebo

f) predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.“.

115. § 78a vrátane nadpisu znie:

㤠78a

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou

(1) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je

a) zariadenie podporovaného bývania,

b) zariadenie pre seniorov,

c) zariadenie opatrovateľskej služby,

d) rehabilitačné stredisko,

e) domov sociálnych služieb,

f) špecializované zariadenie,

g) denný stacionár.

(2) Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného predpisu,38) a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.

(3) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.

(4) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa poskytuje vo výške ustanovenej v prílohe č. 6 podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri.

(5) Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je počet prijímateľov sociálnej služby v členení podľa odseku 6 a v členení podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Na účely prvej vety sa prijímateľ sociálnej služby

a) v zariadení pre seniorov uvedený v § 35 ods. 1 písm. b) považuje za prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV podľa prílohy č. 3,

b) na mieste podľa odseku 6 písm. c) považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení.

(6) Počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa zisťuje ku dňu podania žiadosti podľa § 78b na miestach v zariadení, na ktorých sa

a) poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby najmenej tri mesiace; dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37,

b) poskytovala sociálna služba v období dvanástich mesiacov pred podaním žiadosti podľa
§ 78b na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s najdlhším dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby, najmenej tri mesiace, ak nie sú miestami podľa písmena a); dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37, a

c) predpokladá začať poskytovať sociálnu službu v príslušnom roku, ak nie sú miestami podľa písmen a) a b), najviac v počte miest v zariadení zapísaných v registri po odpočítaní miest podľa písmen a) a b).

(7) Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov podľa prvej vety sa určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený.

(8) Ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo, môže na základe písomnej žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnej služby tento finančný príspevok vo výške podľa prílohy č. 6 z príjmov svojho rozpočtu poskytnúť

a) obec, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neposkytol vyšší územný celok,

b) vyšší územný celok, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neposkytla obec.

(9) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa odseku 8 poskytuje obec alebo vyšší územný celok na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu.13)

(10) Výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky.

(11) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa odseku 10 sa ustanovuje vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Nariadenie vlády Slovenskej republiky sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.

(12) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou uvedená v prílohe č. 6 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky tohto finančného príspevku podľa odsekov 10 a 11.“.

116. Za § 78a sa vkladá § 78aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78aa

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni

(1) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nocľahárni a neposkytuje túto sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

(2) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.

(3) Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5.

(4) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4a pre tento druh sociálnej služby a podľa počtu miest v nocľahárni zapísaného v registri.

(5) Na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) môže obec z príjmov svojho rozpočtu poskytovať finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na príslušný rozpočtový rok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý ju o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada, ak tento príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na tento rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni obec poskytuje na jedno miesto v zariadení najmenej vo výške podľa prílohy č. 4a pre tento druh sociálnej služby.“.

117. Nad § 78b sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K FINANČNEJ PODPORE Z ROZPOČTU MINISTERSTVA“.

118. § 78b znie:

㤠78b

(1) Finančný príspevok podľa

a) § 71 ods. 6 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 7,

b) § 71 ods. 7 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 7a,

c) § 78a sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8,

d) § 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8a.

(2) Prílohy k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) výpis z registra nie starší ako tri mesiace,

b) doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nie starší ako tri mesiace,

c) písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až 39,

d) písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40.

(3) Prílohy k žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a c) sú aj:

a) zoznam prijímateľov sociálnej služby na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený, s dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby najmenej tri mesiace ku dňu podania žiadosti, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu; dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37,

b) zoznam prijímateľov sociálnej služby na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený, s najdlhším dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby, najmenej tri mesiace, v období dvanástich mesiacov pred podaním písomnej žiadosti, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu; dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v
§ 36 a 37,

c) zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla.

(4) Písomnú žiadosť spolu s prílohami na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby doručuje ministerstvu v termíne od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.“.

119. Za § 78b sa vkladajú § 78c a 78d, ktoré znejú:

㤠78c

(1) Ministerstvo vedie evidenciu žiadostí podľa § 78b ods. 1 v poradí podľa dňa doručenia žiadosti.

(2) Ministerstvo do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 78b ods. 1 overí jej úplnosť v poradí podľa doručenia žiadostí a overenie vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom povereného zamestnanca, ktorý overenie vykonal. Neúplnú žiadosť ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa overenia odošle na doručenie žiadateľovi.

(3) Ministerstvo do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 78b ods. 1 posúdi splnenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa. Ak nie sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo rozhodne o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa. Rozhodnutie podľa druhej vety vrátane jeho odôvodnenia a poučenia o možnosti podať podnet podľa odseku 4 ministerstvo doručí žiadateľovi.

(4) Voči rozhodnutiu ministerstva o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa môže žiadateľ podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ministerstva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa odseku 3.

(5) Ministerstvo na základe podnetu žiadateľa podľa odseku 4 preskúma zákonnosť rozhodnutia o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto podnetu rozhodne o

a) splnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ak zistí nezákonnosť tohto rozhodnutia, alebo

b) zamietnutí podnetu žiadateľa podľa odseku 4, ak nezistí nezákonnosť tohto rozhodnutia.

(6) Odôvodnené rozhodnutie podľa odseku 5 doručí ministerstvo žiadateľovi.

(7) Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nedoručí ministerstvu písomnú žiadosť spolu s prílohami v termíne podľa 78b ods. 4, ministerstvo žiadosť odmietne. Ak je žiadosť doručovaná poštovým podnikom, za deň doručenia sa považuje deň odovzdania na poštovú prepravu poštovému podniku.

§ 78d

(1) Písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa

a) § 71 ods. 6 a 7 uzatvára podľa osobitného predpisu13) ministerstvo s obcou,

b) § 78a a 78aa uzatvára podľa osobitného predpisu13) ministerstvo s neverejným poskytovateľom sociálnej služby.

(2) Písomná zmluva podľa odseku 1 obsahuje

a) označenie zmluvných strán,

b) predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančný príspevok,

c) termíny a spôsob vyplácania finančného príspevku, podmienky jeho čerpania a jeho sumu,

d) podmienky zúčtovania finančného príspevku a dôvody vrátenia finančného príspevku,

e) záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa sociálnej služby evidenciu počtu neobsadených miest alebo zabezpečiť vedenie tejto evidencie na účely odsekov 12, 16 až 18,

f) záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa ambulantnej sociálnej služby dennú evidenciu prítomnosti prijímateľov sociálnej služby a časového rozsahu poskytovanej sociálnej služby pre každé miesto v zariadení alebo zabezpečiť vedenie tejto evidencie na účely odsekov 13 až 18,

g) spôsob kontroly hospodárneho a účelného použitia finančného príspevku,

h) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,

i) lehotu, v ktorej možno použiť finančný príspevok, a lehotu na jeho zúčtovanie,

j) ďalšie dohodnuté náležitosti.

(3) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa vypláca štvrťročne vo výške 25 % zo sumy uvedenej v zmluve podľa odseku 2 písm. c). Podmienkou vyplatenia finančného príspevku podľa prvej vety na každý nasledujúci štvrťrok príslušného rozpočtového roka je, že

a) poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, inak sa vyplatenie tohto finančného príspevku do doby splnenia tejto podmienky dočasne pozastaví,

b) prijímateľ finančného príspevku neprestal spĺňať podmienky na uzatvorenie zmluvy podľa odseku 1 a podmienky na poskytnutie finančného príspevku, inak, ak nejde o podmienku podľa písmena a), nárok na vyplatenie tohto finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok zaniká,

c) prijímateľ finančného príspevku vráti pomernú časť finančného príspevku vyplateného na príslušný štvrťrok za neobsadené miesta v zariadení podľa odsekov 12 a 13, inak sa vyplatenie tohto finančného príspevku do doby splnenia tejto podmienky dočasne pozastaví,

d) prijímateľ finančného príspevku neporušil povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri jeho používaní podľa osobitného predpisu,43a) inak nárok na vyplatenie tohto finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok zaniká.

(4) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká na miesto v zariadení, ktoré prijímateľ finančného príspevku, a ak je prijímateľom obec, aj ňou zriadené alebo založené zariadenie, zruší na základe zápisu do registra vykonaného po podaní písomnej žiadosti na príslušný rozpočtový rok, oproti stavu uvedenému v tejto písomnej žiadosti.

(5) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká pred dňom začatia poskytovania sociálnej služby.

(6) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká, ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení nezačne poskytovať sociálnu službu do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra.

(7) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a § 78a nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímateľovi sociálnej služby alebo na tohto prijímateľa sociálnej služby príslušná inštitúcia iného štátu.

(8) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a § 78a nevzniká na miesto v zariadení za obdobie, v ktorom je miesto obsadené prijímateľom sociálnej služby, ktorý platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby v zariadení.

(9) Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby po doručení žiadosti podľa § 78b ods. 1 na príslušný rozpočtový rok ministerstvu podľa § 78b ods. 4

a) zvýši počet obsadených miest v zariadení, zmení štruktúru prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby alebo na základe vykonaného zápisu do registra zvýši počet miest v zariadení oproti stavu uvedenému v žiadosti, suma finančného príspevku sa určí k stavu uvedenému v žiadosti,

b) na základe vykonaného zápisu do registra zníži počet miest v zariadení oproti stavu uvedenému v žiadosti, suma finančného príspevku sa určí tak, že sa finančný príspevok oproti stavu uvedenému v žiadosti pomerne kráti.

(10) Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ktorý po doručení žiadosti podľa § 78b ods. 1 na príslušný rozpočtový rok ministerstvu podľa § 78b ods. 4 zmení počet miest v zariadení na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie tohto finančného príspevku, je povinný túto zmenu počtu miest v zariadení bezodkladne oznámiť ministerstvu spolu s predložením výpisu z registra preukazujúceho príslušné zápisy do tohto registra; ak je prijímateľom obec, túto povinnosť plní aj za zariadenie ňou zriadené alebo založené, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.

(11) Ak zariadenie, pre ktoré je finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa určený, po doručení žiadosti podľa § 78b ods. 1 na príslušný rozpočtový rok ministerstvu podľa § 78b ods. 4 nezačne poskytovať sociálnu službu ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby zapísanému v registri, prijímateľ tohto finančného príspevku je povinný ministerstvu bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a deň začatia poskytovania sociálnej služby. Suma finančného príspevku pri zmene začatia poskytovania sociálnej služby podľa prvej vety sa určí tak, že sa finančný príspevok podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pomerne kráti.

(12) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu

a) neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo

b) neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená.

(13) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní

a) neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,

b) neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená, alebo

c) poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.

(14) Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, neobsadenie miesta v zariadení podľa odseku 13 písm. c) sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok určený a nie sú neobsadenými miestami podľa odseku 13 písm. a) a b), a na základe času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby na celkovom počte miest, ktoré nie sú neobsadenými miestami podľa odseku 13 písm. a) a b).

(15) Pri určení počtu hodín poskytovania sociálnej služby na účely odseku 13 písm. c) sa vychádza z evidencie podľa odseku 16 písm. b).

(16) Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný viesť alebo zabezpečiť vedenie evidencie počtu neobsadených miest v zariadení podľa odsekov 12 a 13 v členení podľa jednotlivých zariadení, ktorá obsahuje

a) evidenciu neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby, ktorá trvá viac ako jeden deň, pre každé miesto v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,

b) dennú evidenciu prítomnosti jednotlivých prijímateľov ambulantnej sociálnej služby a časový rozsah poskytovanej ambulantnej sociálnej služby pre každé miesto v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený; počet hodín poskytovanej sociálnej služby musí byť osvedčený podpisom jednotlivých prijímateľov sociálnej služby.

(17) Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný vrátiť ministerstvu pomernú časť poskytnutého finančného príspevku za obdobie, v ktorom bolo neobsadené miesto v zariadení podľa odsekov 12 a 13, podľa trvania tohto neobsadenia od prvého dňa neobsadenia tohto miesta.

(18) Na účely výpočtu pomernej časti finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa suma finančného príspevku na jedno miesto na jeden deň určí ako

a) 1/365 zo sumy finančného príspevku poskytnutého prijímateľovi tohto finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok na jedno miesto v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a to bez ohľadu na štruktúru prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,

b) 1/247 zo sumy finančného príspevku poskytnutého prijímateľovi tohto finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí tohto finančného príspevku na rozpočtový rok na jedno miesto v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, bez ohľadu na štruktúru prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ak sa poskytuje ako ambulantná sociálna služba.

(19) Ak prijímateľ finančného príspevku, ktorému ministerstvo poskytlo finančný príspevok na predchádzajúci rozpočtový rok, nepredloží ministerstvu jeho zúčtovanie so štátnym rozpočtom v termíne a spôsobom ustanoveným v zmluve o poskytnutí tohto finančného príspevku na predchádzajúci rozpočtový rok, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku na druhý štvrťrok až štvrtý štvrťrok príslušného rozpočtového roka do doby predloženia tohto zúčtovania.

(20) Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný, v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, viesť alebo zabezpečiť vedenie

a) samostatnej analytickej evidencie o použití tohto finančného príspevku vrátane účtovnej evidencie,

b) poskytnutého finančného príspevku na osobitnom účte v banke a

c) príjmov a výdavkov spojených s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom pre poskytovaný druh sociálnej služby v účtovníctve oddelene od príjmov a výdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

43a) § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.

120. V § 79 ods. 1 písm. g) štvrtý bod znie:

4. pokute podľa § 99 a 102,“.

121. V § 79 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

k) zriaďuje a zrušuje detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

122. V § 79 odsek 6 znie:

(6) Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa sociálnej služby

a) posudzuje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a schvaľuje poskytovanie tohto finančného príspevku a jeho sumu,

b) poskytuje finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,

c) uzatvára zmluvu podľa § 78d ods. 1,

d) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a účelnosť jeho použitia,

e) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene d) a kontroluje ich plnenie,

f) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktorým

1. bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a jeho sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený,

2. nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, jeho požadovanú sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený a dôvod jeho neposkytnutia.“.

123. § 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ministerstvo zhromažďuje vo vlastnom informačnom systéme údaje na poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa.“.

124. V § 80 písm. c) štvrtom bode sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.

125. V § 80 sa písmeno e) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,“.

126. V § 80 písm. i) sa vypúšťajú slová „nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou službou,“.

127. V § 80 písm. k) sa slová „§ 78a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5“.

128. V § 80 písm. m) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

129. V § 80 písm. n) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a vypúšťajú sa slová „finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a“.

130. § 80 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

v) vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.“.

131. V § 81 písm. b) štvrtom bode sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.

132. V § 81 písm. h) prvom bode sa vypúšťajú slová „finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a“.

133. V § 81 písm. h) druhom bode sa slová „ods. 7 s iným vyšším územným celkom alebo s poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

134. V § 81 písm. k) sa slová „je povinný uhradiť“ nahrádzajú slovom „uhrádza“ a slová „ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.

135. V § 81 písm. l) sa slová „ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 4“ a vypúšťajú sa slová „finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a“.

136. V § 81 písm. m) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

137. V § 81 písm. n) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

138. V § 81 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

o) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. b) na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,“.

Doterajšie písmená o) až z) sa označujú ako písmená p) až za).

139. V § 81 písm. s) sa slová „úroveň poskytovania sociálnej služby“ nahrádzajú slovami „plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby“.

140. V § 81 písm. v) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

141. § 81 sa dopĺňa písmenom zb), ktoré znie:

zb) vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 9.“.

142. V § 82 ods. 3 prvej vete sa slová „koordinácia činnosti“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie spolupráce“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na účely podľa odseku 1“.

143. V § 83 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza“.

144. V § 83 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec je povinná predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb na schválenie obecnému zastupiteľstvu do šiestich mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb zastupiteľstvu samosprávneho kraja do dvanástich mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.“.

145. V § 83 odsek 5 znie:

(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahujú najmä

a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,

c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,

f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,

g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb.“.

146. V § 83 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa rozumie určenie finančných zdrojov z rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho územného celku a rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby na spolufinancovanie potrebnej kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

147. § 83 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z vlastného podnetu.

(9) Vyšší územný celok vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až 39 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku.

(10) Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.“.

148. V § 84 ods. 4 písmeno b) znie:

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia akreditovanom podľa osobitného predpisu46) alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,“.

149. V § 84 ods. 4 písm. c) sa slová „troch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

150. V § 84 odsek 5 znie:

(5) Špecializované sociálne poradenstvo vykonáva fyzická osoba, ktorá má jednoročnú prax v priamom styku s cieľovou skupinou a spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.46a)“.

151. V § 84 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 23 sa označujú ako odseky 6 až 22.

152. V § 84 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu najmenej 240 hodín“.

153. V § 84 ods. 11 a 12 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

154. V § 84 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 až 20, ktoré znejú:

(18) Psychologickú starostlivosť na účely tohto zákona môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

(19) Liečebno-výchovnú starostlivosť na účely tohto zákona môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia alebo liečebná pedagogika alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

(20) Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonáva fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, fyzioterapia alebo v inom študijnom odbore zameranom na individuálne potreby dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.“.

Doterajšie odseky 18 až 22 sa označujú ako odseky 21 až 25.

155. V § 84 ods. 21 písm. e) sa za slová „v komunite,“ vkladajú slová „špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,“.

156. V § 86 ods. 1 písm. e) sa za slová „pri vzdelávaní,“ vkladajú slová „cieľovú skupinu, pre ktorú je vzdelávací program určený,“.

157. V § 86 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je súčasťou obsahu vzdelávacieho programu aj prax v zariadeniach podľa odseku 3, kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva oprávnenie vykonávania tejto praxe v prevádzkových priestoroch zariadenia,“.

158. V § 86 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Odborná spôsobilosť podľa prvej vety sa preukazuje aj znalosťou tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb. Znalosti a odborné vedomosti podľa predchádzajúcej vety sa preukazujú ústnym pohovorom s členmi akreditačnej komisie.“.

159. V § 87 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Osoba podľa prvej vety je povinná desať dní pred dňom začatia vykonávania každého vzdelávacieho programu písomne oznamovať ministerstvu termín jeho začatia a ukončenia.“.

160. V § 87 ods. 3 písm. d) sa slová „praktickej časti vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovom „praxe“.

161. V § 88 odsek 1 znie:

(1) Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia ako samostatné odborné činnosti sa vykonávajú na základe akreditácie na odbornú činnosť; § 16 ods. 2 tým nie je dotknutý.“.

162. V § 88 ods. 2 písm. e) sa slová „pracovnoprávnom vzťahu“ nahrádzajú slovami „pracovnom pomere“.

163. V § 88 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie,“.

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).

164. V § 88 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a jej formu“.

165. V § 88 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kópie dokladov podľa § 64 ods. 6, ktorými sa preukazujú údaje o hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby“.

166. V § 88 ods. 4 sa slová „6, 17 a 18“ nahrádzajú slovami „16 a 17“.

167. § 88 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Materiálno-technické zabezpečenie na vykonávanie odbornej činnosti podľa odseku 2 písm. l) sa preukazuje zoznamom hnuteľného majetku a zoznamom pomôcok využívaných pri vykonávaní odbornej činnosti.

(6) Ak je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ktorou je špecializované sociálne poradenstvo, fyzická osoba oprávnená na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka,22a) táto osoba podáva písomnú žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť iba v rozsahu údajov a dokladov podľa odseku 2 písm. a), h), l) a m) s predložením kópie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Ústny pohovor s členmi akreditačnej komisie podľa odseku 4 sa u žiadateľa o udelenie akreditácie podľa prvej vety nevykonáva.“.

168. V § 89 ods. 1 písm. d) sa za slovo „miesto“ vkladajú slová „a formu“.

169. V § 89a ods. 2 písm. c) sa za slovom „poradenstvom“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo stimuláciou komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím“.

170. V § 89a ods. 2 písm. d) sa za slová „priestorové podmienky,“ vkladajú slová „hygienické podmienky,“.

171. V § 90 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nejde o formálnu zmenu, ktorá nemá vplyv na trvanie podmienok, na základe ktorých bola akreditácia vzdelávacieho programu udelená“.

172. V § 90 ods. 4 sa vypúšťajú slová „zmenu rozsahu odbornej činnosti,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a nejde o formálnu zmenu, ktorá nemá vplyv na trvanie podmienok, na základe ktorých bola akreditácia na odbornú činnosť udelená“.

173. V § 90 ods. 7 písm. a) sa slová „jedného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „dvanástich mesiacov od udelenia akreditácie“.

174. V § 91 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na žiadosti o finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 76, § 77, § 78a a 78aa“.

175. V § 91 ods. 3 sa za slová „sociálnej služby z registra,“ vkladajú slová „povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,“.

176. V § 92 ods. 5 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.

177. V § 92 odsek 11 znie:

(11) Exekúcii nepodliehajú

a) finančné prostriedky zaplatené prijímateľom sociálnej služby ako úhrada za sociálnu službu,

b) poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 76, § 77, § 78a a 78aa,

c) posteľ, stôl, stolička, kreslo, vykurovacie teleso, periny, posteľná bielizeň, rádioprijímač, televízor, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva v zariadení ako nevyhnutné vybavenie obytnej miestnosti, a pomôcky, ktoré prijímateľ sociálnej služby potrebuje vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vzhľadom na svoje ťažké zdravotné postihnutie.“.

178. V § 93 ods. 4 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“ a slová „ods. 1 až 8 a 10“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1 až 10 a 12“.

179. V § 94a ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, za slová „poskytovateľovi sociálnej služby“ sa vkladá čiarka a slová „podľa § 80 písm. h) druhého bodu a § 80 písm. m) a n)“ sa nahrádzajú slovami „finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 80 písm. h) druhého bodu a písm. k)“.

180. V § 94a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

181. V § 94a ods. 2 písm. d) a e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni“.

182. V § 94a ods. 3 písm. m) sa za slovom „sebaobsluhy“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni“.

183. V § 94b ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová „podľa § 81 písm. h) prvého bodu a § 81 písm. m) a n)“ sa nahrádzajú slovami „alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 81 písm. h) prvého bodu, písm. m), n) a o)“.

184. V § 94b ods. 1 písm. e) sa slová „písm. o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. p) až r)“.

185. V § 94b ods. 1 písm. f) sa slová „písm. v)“ nahrádzajú slovami „písm. w)“.

186. V § 94b ods. 2 písm. g) a h) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou“.

187. V § 94b ods. 3 písm. m) sa za slovom „sebaobsluhy“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou“.

188. V § 94c ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11 a 12“.

189. V § 94c ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

190. V § 94c ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

191. V § 94d ods. 1 písmeno g) znie:

g) poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,“.

192. V § 94d ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

193. V § 94d ods. 2 písmená w) a x) znejú:

w) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78a alebo § 78aa,

x) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom obce, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 alebo ods. 7,“.

194. V § 94d ods. 2 sa za písmeno x) vkladajú nové písmená y) a z), ktoré znejú:

y) fyzickej osobe, ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou, pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a,

z) fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb v zariadeniach, pre ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený, pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a,“.

Doterajšie písmeno y) sa označuje ako písmeno za).

195. V § 94d ods. 3 písm. d) a g) sa slová „písm. y)“ nahrádzajú slovami „písm. za)“.

196. V § 94d ods. 3 písm. i) sa slová „na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a“ nahrádzajú slovami „podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa“.

197. V § 97 ods. 2 sa slová „§ 78b ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 78d ods. 3“ a slová „na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa“.

198. § 97 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ministerstvo poskytuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a na účel ustanovený osobitným predpisom.54a)“ .

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

54a) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.“.

199. V § 98 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

200. V § 99 odsek 5 znie:

(5) Ak ministerstvo zistí, že osoba bez zápisu do registra vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti podľa § 16 až 18 alebo súbor týchto činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre konkrétny druh sociálnej služby podľa § 12, tieto činnosti poskytuje fyzickej osobe, rodine alebo komunite podľa § 2 a tieto činnosti vykonáva ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu, uloží jej pokutu vo výške 35 000 eur a zakáže jej pokračovať v týchto činnostiach rozhodnutím o zastavení týchto činností. Za činnosť podľa prvej vety sa nepovažuje poskytovanie starostlivosti o deti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre sociálnu službu uvedenú v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b, ak sa táto starostlivosť poskytuje zároveň cieľovej skupine detí, ktoré presahujú vekovú hranicu ustanovenú týmto zákonom, a percentuálny podiel týchto detí presiahne 75 %.“.

201. V § 100 ods. 1 sa slová „úroveň poskytovania sociálnej služby“ nahrádzajú slovami „plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8 a § 78aa ods. 5“.

202. V § 100 ods. 3 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.

203. V § 101 písm. d) sa slová „ods. 1 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 12“.

204. V § 104 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „23b,“.

205. V § 110d sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „31. augusta 2019“.

206. V § 110z ods. 1 celom texte a ods. 2 sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“.

207. V § 110z ods. 8 písmeno a) znie:

a) od 1. júla 2018, ak bola do 30. júna 2018 zapísaná do registra,“.

208. V § 110z ods. 8 písm. b) sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“.

209. Za § 110ab sa vkladajú § 110ac až 110ak, ktoré vrátane nadpisu nad § 110ac znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

§ 110ac

(1) Právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie na stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, vykonávanú ako samostatná odborná činnosť, vydané do 31. decembra 2017, stráca po tomto dni platnosť. Ministerstvo, ktoré vydalo rozhodnutie podľa prvej vety, je povinné stratu platnosti tohto rozhodnutia bezodkladne písomne oznámiť osobe, ktorej bola týmto rozhodnutím udelená akreditácia na odbornú činnosť a príslušnému vyššiemu územnému celku, ktorý vykoná výmaz tejto osoby z registra k 1. januáru 2018.

(2) Konanie o udelení akreditácie na stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, vykonávanú ako samostatná odborná činnosť, ktoré nebolo skončené do 31. decembra 2017, sa po tomto dni zastaví.

(3) Konanie o zápise do registra druhu sociálnej služby, ktorým je stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, vykonávaná ako samostatná odborná činnosť, ktoré nebolo skončené do 31. decembra 2017, sa po tomto dni zastaví.

(4) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 32, § 32b a § 34 až 40, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať aj po 31. decembri 2017, a osoba podľa § 110z ods. 8 písm. b) sú povinní plniť podmienku maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa § 9 ods. 4 a prílohy č. 1 v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. januára 2019.

(5) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať aj po 31. decembri 2017, a osoba, ktorá podala žiadosť o zápis do registra podľa § 110z ods. 1 a konanie o zápis do registra nebolo do 31. decembra 2017 skončené, sú povinní plniť podmienku podľa § 33a ods. 2 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. januára 2019.

(6) Podmienka veku dieťaťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b sa považuje do 31. augusta 2018 za splnenú, ak k 31. decembru 2017 dieťa prestalo spĺňať podmienku veku podľa § 32a ods. 3 písm. a) a § 32b ods. 1 účinného do 31. decembra 2017 a táto sociálna služba sa bude poskytovať tomuto dieťaťu aj po 31. decembri 2017.

(7) Podmienka veku dieťaťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b sa považuje do 31. augusta 2018 za splnenú aj u dieťaťa, ktoré v období od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017 dosiahlo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, a tomuto dieťaťu sa na základe zmluvy, ktorej predmetom je starostlivosť o dieťa, k 31. decembru 2017 poskytovala táto starostlivosť v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32a ods. 1 písm. b) alebo § 32b, a táto starostlivosť sa bude poskytovať tomuto dieťaťu aj po 31. decembri 2017; § 110z ods. 3 tým nie je dotknutý.

(8) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 33, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať aj po 31. decembri 2017, je povinný plniť podmienky podľa § 23b, § 33 ods. 3 a 4 a § 84 ods. 20 v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. januára 2019.

(9) Ak sa sociálna služba uvedená v § 34, 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 posudzuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.

(10) Pri stavbe, ktorá má byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 34, 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017, sa splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení posudzuje po 31. decembri 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.

(11) Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou k 31. decembru 2017 a ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa na účely určenia výšky finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení.

§ 110ad

(1) Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý k 31. decembru 2017 poskytuje sociálnu službu, je povinný predložiť príslušnému vyššiemu územnému celku kópiu dokladu podľa § 64 ods. 3 písm. j) a splniť podmienku podľa § 63 ods. 3 do 31. decembra 2018.

(2) Poskytovateľ špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie ako samostatnej odbornej činnosti, ktorý k 31. decembru 2017 poskytuje túto sociálnu službu, je povinný predložiť ministerstvu kópiu dokladu podľa § 88 ods. 2 písm. g) a splniť podmienku podľa § 88 ods. 2 písm. e) do 31. decembra 2018.

§ 110ae

(1) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 110l ods. 3 alebo poskytuje sociálnu službu v tomto zariadení, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6.

(2) Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 110l ods. 3, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a.

§ 110af

Príjem poskytovateľa sociálnej služby za rozpočtový rok 2017 na účely

a) § 72 ods. 2 písm. b) je príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaným sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 účinných do 31. decembra 2017,

b) § 72 ods. 3 písm. b) je príjem z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76, príjem z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 a príjem z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a účinných do 31. decembra 2017.

§ 110ag

(1) Žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 účinného do 31. decembra 2017, ktorá bola podaná podľa § 78b účinného do 31. decembra 2017, sa považuje v časti žiadosti o tento finančný príspevok

a) pre zariadenia uvedené v § 34 až 40 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018,

b) pre zariadenia uvedené v § 25 až 27 a 29 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018.

(2) Na žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 účinného do 31. decembra 2017, ktorá bola podaná podľa § 78b účinného do 31. decembra 2017, sa v časti žiadosti o tento finančný príspevok pre zariadenie uvedené v § 32 neprihliada.

(3) Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1 písm. a), je povinná najneskôr do 15. januára 2018 predložiť ministerstvu o jednotlivých zariadeniach uvedených v tejto žiadosti údaj o forme sociálnej služby a štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 78a ods. 5 až 7 podľa stavu k 30. septembru 2017 a priložiť prílohy podľa § 78b ods. 3, inak právo na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 na rozpočtový rok 2018 zanikne. Podmienka súladu predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa považuje pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 1 za splnenú. Podmienka, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 1 a pri vyplácaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7 a podľa § 78d ods. 3 považuje za splnenú, ak tento poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

(4) Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a účinného do 31. decembra 2017, ktorá bola podaná ministerstvu neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa § 78b účinného do 31. decembra 2017, sa považuje v časti žiadosti o tento finančný príspevok

a) pre zariadenia uvedené v § 35, § 36 a 40 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018,

b) pre zariadenie uvedené v § 25 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018.

(5) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý podal žiadosť podľa odseku 4 písm. a), je povinný najneskôr do 15. januára 2018 predložiť ministerstvu o jednotlivých zariadeniach uvedených v tejto žiadosti údaj o forme sociálnej služby a štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 78a ods. 5 až 7 podľa stavu k 30. septembru 2017 a priložiť prílohy podľa § 78b ods. 3, inak právo na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a na rozpočtový rok 2018 zanikne. Podmienka súladu predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa považuje pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 4 za splnenú. Podmienka, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 4 a pri vyplácaní finančného príspevku podľa § 78a a 78aa a podľa § 78d ods. 3 považuje za splnenú, ak tento poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

(6) Písomné žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a účinného od 1. januára 2018 pre zariadenia uvedené v § 34, § 37 až 39 na rozpočtový rok 2018 podávajú neverejní poskytovatelia sociálnej služby do 31. januára 2018. Priloženie prílohy podľa § 78b ods. 2 písm. c) a d) sa nevyžaduje; podmienka súladu predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa pri posudzovaní týchto žiadostí považuje za splnenú. Podmienka, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa pri posudzovaní žiadostí podľa prvej vety a pri vyplácaní finančného príspevku podľa § 78a a podľa § 78d ods. 3 považuje za splnenú, ak tento poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

(7) Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 sa určí podľa § 77 účinného do 31. decembra 2017. Príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 z poskytnutého finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a na túto sociálnu službu v prepočte na prijímateľa sociálnej služby a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa na túto sociálnu službu v prepočte na prijímateľa sociálnej služby sa zohľadní pri zúčtovaní finančného príspevku na prevádzku za rozpočtový rok 2018.

(8) Ministerstvo zisťuje a zverejňuje podľa § 77 ods. 4 priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a prvýkrát za rozpočtový rok 2018.

(9) Výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a ods. 10 až 12 ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky prvýkrát na rok 2019.

§ 110ah

(1) Obec je povinná uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 31. júna 2018.

(2) Vyšší územný celok je povinný uviesť koncepciu rozvoja sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 31. decembra 2018.

(3) Podmienka súladu predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na rozpočtový rok 2019 s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa považuje za splnenú.

§ 110ai

Prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 40, ktorý k 31. decembru 2017 poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá neobsahuje čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa, a táto sociálna služba sa bude poskytovať aj po 31. decembri 2017, sú povinní do 31. januára 2018 uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorého obsahom bude doplnenie času poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa podľa § 74 ods. 7 písm. f) v znení účinnom od 1. januára 2018.

§ 110aj

(1) U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2017 vykonáva základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a spĺňa kvalifikačný predpoklad potrebný na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa § 84 ods. 4 účinného do 31. decembra 2017, sa považuje kvalifikačný predpoklad na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa zákona účinného od 1. januára 2018 za splnený; to platí, aj ak po 31. decembri 2017 preruší výkon tejto pracovnej činnosti.

(2) U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2017 vykonáva špecializované sociálne poradenstvo a spĺňa kvalifikačný predpoklad potrebný na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa § 84 ods. 5 a 6 účinného do 31. decembra 2017, sa považuje kvalifikačný predpoklad na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa zákona účinného od 1. januára 2018 za splnený; to platí, aj ak po 31. decembri 2017 preruší výkon tejto pracovnej činnosti.

§ 110ak

(1) Na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a a 24d alebo zápisu tohto druhu sociálnej služby do registra sa podmienka kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 84 ods. 4 a 5 považuje za splnenú do

a) 30. septembra 2019, ak fyzická osoba získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

b) 31. decembra 2023, ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b).

(2) Na účely zápisu druhu sociálnej služby uvedeného v § 24d do registra sa podmienka odbornej spôsobilosti ustanovenej v § 63 ods. 4 považuje za splnenú do 31. decembra 2023, ak fyzická osoba uvedená v § 63 ods. 1 alebo ods. 3 získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.“.

210. V prílohe č. 1 riadok s označením „denný stacionár“ znie:

denný stacionár, v ktorom podiel dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti V a VI je menej ako 50 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky4.570 %
denný stacionár, v ktorom podiel dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti V a VI je 50 % a viac ako 50 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky370 %
“.

211. V prílohe č. 1 sa za tabuľku vkladá poznámka, ktorá znie:

„Poznámka: Počet prijímateľov sociálnej služby zodpovedá počtu miest v zariadení zapísanému v registri. Počet zamestnancov zodpovedá počtu zamestnancov s plným fondom pracovného času; zamestnanci, ktorí pracujú na skrátený pracovný úväzok, sa v počte zamestnancov uvádzajú v prepočítanom stave podľa dĺžky pracovných úväzkov vo vzťahu k plnému fondu pracovného času.“.

212. V prílohe č. 2 písm. A časti III bode 3.4 sa vypúšťajú slová „23b,“.

213. V prílohe č. 4 časti III písmeno c) znie:

c) sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a pri záujmových činnostiach.“.

214. Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4a k zákonu č. 448/2008 Z. z.

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa

Druh sociálnej službyVýška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiacVýška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok
nocľaháreň120 eur1 440 eur
útulok150 eur1 800 eur
domov na pol ceste150 eur1 800 eur
zariadenie núdzového bývania150 eur1 800 eur
“.

215. Prílohy č. 5 až 7 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 5 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76

Stupeň odkázanosti
fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej
osoby
Výška finančného
príspevku pri
poskytovaní
opatrovateľskej
služby/mesiac
II. stupeň89,82 eura
III. stupeň179,68 eura
IV. stupeň269,47 eura
V. stupeň359,29 eura
VI. stupeň449,18 eura

Príloha č. 6 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobyVýška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby/mesiac/miestoVýška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby/mesiac/miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň87eur43,50 eura
III. stupeň195,75 eura97,88 eura
IV. stupeň261 eur130,50 eura
V. stupeň369,75 eura184,88 eura
VI. stupeň456,75 eura228,38 eura

Príloha č. 7 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

VZOR

Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6

216. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7a k zákonu č. 448/2008 Z. z.

VZOR

Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7

217. Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

VZOR

Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a

218. Za prílohu č. 8 sa vkladá príloha č. 8a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8a k zákonu č. 448/2008 Z. z

VZOR

Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 204 a 209 až 218, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.