Redakčné oznámenie č. 32/2017 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-32
Platnosť od 21.02.2017
Pôvodný predpis 21.02.2017

32

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

V čl. IV bode 1 v § 20 ods. 1 písm. k) sa vypúšťa označenie bodu 2 a bod 3 sa označuje ako bod 2.