Vyhláška č. 318/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-318
Platnosť od 19.12.2017
Účinnosť od 01.02.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.

Aktuálne znenie 01.02.2018

318

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2017,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.

(2) Na uplatnenie vrátenia dane z minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení účinnom do konca mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie, z ktorého bola odvedená daň pred zdaňovacím obdobím podľa odseku 1, sa použije vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanoveného doterajším predpisom.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.


Peter Kažimír v. r.


Príloha k vyhláške č. 318/2017 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA