Zákon č. 288/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-288
Platnosť od 28.11.2017
Účinnosť od 01.12.2017
Aktuálne znenie 01.12.2017

288

ZÁKON

z 19. októbra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona 148/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 20 a 21 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo1bb) v lieku.1bc) Do II. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. Do III. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s nižšou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1bb a 1bc znejú:

1bb) § 2 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.

1bc) § 2 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

3. V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

4. V § 4 ods. 2 sa za slová „expertízna činnosť“ vkladajú slová „vrátane kontroly liečiv a liekov (ďalej len „expertízna činnosť“)“.

5. V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.1eaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1eaa znie:

1eaa) § 18 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slová „veterinárne lekárstvo“ vkladá čiarka a slová „v študijnom odbore ošetrovateľstvo, v študijnom odbore pôrodná asistencia“.

7. V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slová „a súdnom lekárstve“ vkladajú slová „alebo v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve“.

8. V § 6 ods. 4 druhá veta znie: „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydá o úspešne vykonanej skúške zamestnanca osvedčenie, ktoré zašle zamestnávateľovi.“.

9. V § 6 ods. 5 sa za slová „konopy, na“ vkladajú slová „spracovanie makovej slamy, spracovanie konopy okrem odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov,1fa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fa znie:

1fa) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.“.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 1j znie:

1j) § 3 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

11. V § 16a ods. 2 a 3 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.

12. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán- -2-yl)-4-piperidyl]etánamid“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

„Acetylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]etánamid

Akrylfentanyl, chemicky N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamid“.

13. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid“.

14. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„MT-45, chemicky 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazín“.

15. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„Alfa-pyrolidínovalerofenón (alfa-PVP), chemicky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón“.

16. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán- -2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„4,4'-Dimetylaminorex, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4´- DMAR, chemicky 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amín“.

„4,4'-Dimetylaminorex, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4´- DMAR, chemicky 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amín“

17. V prílohe č. 1 I. skupine časti psychotropných látok sa za riadok „Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl)bután-2-amín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

„Etylfenidát, chemicky (RS)-etyl-2-fenyl-2-piperidín-2-ylacetát

Etylón, MDEC, βk-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón

5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid“.

Etylón, MDEC, βk-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón

5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid“.

18. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester kyseliny maslovej (butánovej)“.

19. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „meta-Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1-(3-chlórfenyl) piperazín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„Metiopropamín, MPA, chemicky N-metyl-1-(tiofén-2-yl)propán-2-amín“.

20. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

„U-47700, chemicky 3,4-dichlór-N-[ (1R, 2R) -2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbenzamid

XLR-11, 5-fluoro-UR-144, chemicky [1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón“.

XLR-11, 5-fluoro-UR-144, chemicky [1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón“.

21. V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa riadok „Kokaín, chemicky etylester benzoylekgonínu“ nahrádza riadkom, ktorý znie: „Kokaín, chemicky metylester benzoylekgonínu“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.