Opatrenie č. 219/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-219
Platnosť od 21.09.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Aktuálne znenie 01.01.2018

219

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. septembra 2017

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Peter Kažimír v. r.