Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-114
Platnosť od 25.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017
Aktuálne znenie 01.06.2017

114

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2017,

ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Štátnu službu môže vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste

a) v odbore štátnej služby

1. 2.06 Justícia,

2. 2.09 Obrana,

3. 2.12 Priemyselné vlastníctvo,

4. 2.17 Vnútro,

5. 2.23 Ochrana utajovaných skutočností,

6. 2.27 Kybernetická bezpečnosť,

7. 2.28 Investície,

8. 2.29 Informatizácia,

b) v služobnom úrade, ktorým je

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

2. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

3. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra,

c) mimoriadnej významnosti,

d) vyžadujúcom oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.1)


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.