Oznámenie č. 87/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-87
Platnosť od 12.02.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016

Pôvodný predpis 12.02.2016

87

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 79 ods. 11 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou.

Opatrenie ustanovuje štruktúru výkazov a hlásení predkladaných Národnej banke Slovenska poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou, ako i termíny a spôsob predkladania týchto výkazov a hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Opatrenie ustanovuje aj spôsob predkladania informácií podľa článku 304 delegovaného nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) a dopĺňa harmonizované výkazníctvo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru o informácie vyžadované Európskou centrálnou bankou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.