Oznámenie č. 388/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2016, č. 08813-OL-2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-388

(v znení č. 19/2017 Z. z.)

Platnosť od 30.12.2016
Účinnosť od 30.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Aktuálne znenie 30.12.2016

388

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z.

opatrenie z 15. decembra 2016 č. 08813-OL-2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.

Opatrenie ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, podľa ktorého budú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti kódovať zdravotné výkony v rámci poskytnutej zdravotnej starostlivosti pri ukončení hospitalizácie pacienta. Cieľom opatrenia je upraviť zoznam zdravotných výkonov potrebných na vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v rámci diagnosticko-terapeutických skupín a zohľadnenia požiadaviek odborností v jednotlivých špecializačných odboroch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.