Nariadenie vlády č. 365/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-365
Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.05.2017
Zrušený 108/2017 Z. z.
Znenie 01.01.2017

365

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2016,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2017 platová tarifa uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 431/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 365/2016 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
1.376,00
2.404,50
3.436,50
4.474,50
5.562,50
6.596,00
7.671,50
8.719,50
9.816,50
10.928,50
11.1056,50