Opatrenie č. 345/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-345

(v znení č. 4/2017 Z. z.)

Platnosť od 19.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Aktuálne znenie 01.01.2017

345

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. decembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok, sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠1a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

Pomôcky zakúpené do 31. decembra 2016 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.

2. Príloha znie:

„Príloha k opatreniu č. 7/2009 Z. z.

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

Porad. čísloPomôckaMaximálne zohľadňovaná
suma z ceny
pomôcky v eurách
(eurá/pomôcka)
1.Mechanický vozík, jednoduchý kočík alebo
špeciálne upravený kočík vrátane príslušenstva,
ktorým je najmä fixačná
vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa, bezpečnostný bedrový pás, kolieska proti prevráteniu, chrániče na kolesá
2 490
2.Elektrický vozík vrátane príslušenstva, ktorým je najmä fixačná vesta,
popruh fixačný cez hrudník, pláštenka
do dažďa
7 303
3.Špeciálne upravená stoličkaPomôcka, ktorá umožňuje
zabezpečovať si sebaobslužné úkony
a úkony starostlivosti o domácnosť.
700
4.Načúvací aparát996
5.Pes so špeciálnym výcvikom
a) vodiaci,
b) asistenčný,
c) signálny
7 303
6.Automatická práčka300
7.Umývačka riadu400
8.Mikrovlnná rúra60
9.Elektrický kuchynský mixér60
10.Elektrický krájač alebo nôž60
11.Kuchynské váhy s hlasovým výstupom166
12.Časť špeciálneho kuchynského riaduKuchynská pomôcka, ktorá umožní prípravu a konzumáciu potravín a nápojov.17
13.Predmet na uľahčenie úkonov sebaobsluhy,
ktorým je najmä pomôcka
na obliekanie, podávač,
držiak kľúčov, otvárač dverí, ergonomická úchytka na ceruzku, pomôcka na písanie,
skracovač do vane
17
14.Indikátor hladiny tekutiny v nádobe33
15.Lekársky teplomer s hlasovým výstupom30
16.Súprava na umývanie vlasov pre imobilnýchZariadenie slúžiace na vykonávanie vlasovej hygieny.50
17.Indikátor farieb s hlasovým výstupom630
18.Identifikátor etikietZariadenie, ktoré umožňuje záznam a reprodukciu hlasovej informácie o predmetoch označených špeciálnymi etiketami.200
19.Slepecké hodinky hmatové90
20.Slepecké hodinky s hlasovým výstupom33
21.Budík s hlasovým výstupom120
22.Vibračno-zábleskovýbudík alebo vibračné
náramkové hodinky
Zariadenie, ktoré umožňuje budenie prostredníctvom vibrácií alebo svetelných zábleskov.199
23.Signalizačné zariadenie, ktoré obsahuje
a) senzory (za každý senzor),
b) centrálnu jednotku,
c) signalizátor (za jednu pomôcku bez ohľadu na počet signalizátorov)
1. prenosný signalizátor alebo
2. stabilné signalizátory
Zariadenie, ktoré signalizuje zvonenie telefónu, domového alebo bytového zvončeka, plač dieťaťa, vytekajúcu vodu.a) 150

b) 350
c) 280
24.Špeciálne zariadenie na prenos zvuku
a) samostatné bezdrôtové zariadenie alebo
b) doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu
Zariadenie, ktoré umožňuje individuálne nastavenie hlasitosti a zlepšenie zrozumiteľnosti hovoreného slova a informácií najmä z rádia a z televízneho prijímača. a) 200

b) 1 062
25.Kalkulačka s hlasovým výstupomZariadenie, ktoré umožňuje realizáciu výpočtov s hlasovým popisom jednotlivých úkonov.116
26.Mobilný telefóns operačným systémom
umožňujúcim použitie
špeciálneho programu
Zariadenie, ktoré v spojení so špeciálnym aplikačným
programom umožňuje prijímať
a odosielať zvukové informácie.
250
27.Špeciálny telefónTelefón s veľkoplošnými tlačidlami, reliéfnym značením alebo ich kombináciou, ktorým umožňuje jeho použitie fyzickou osobou so špeciálnymi potrebami.50
28.Telefón pre nedoslýchavýchZariadenie, ktoré umožňuje komunikovať prostredníctvom telefónu, ktorý je vybavený svetelnou signalizáciou a zosilňovačom zvuku.166
29.Bezdrôtový headset
k
telefonovaniu z mobilného telefónu
30
30.Zosilňovač k mobilnému
telefónu s indukčnou
slučkou alebo so slúchadlami
210
31.Písací stroj na
Braillovo písmo
465
32.TyflosonarZariadenie, ktoré umožňuje identifikovať prekážky pomocou akustického signálu.266
33.Povelový vysielačZariadenie, ktoré slúži na ovládanie navigačných a orientačných systémov.105
34.Audio prehrávač, ktorým je najmä rádiomagnetofón, CD prehrávač,
MP3 prehrávač alebo audio zostava
rádiomagnetofón s CD
prehrávačom, rádio s CD prehrávačom
100
35.Televízny prijímač s teletextomZariadenie, ktoré umožňuje sledovať televízne programy so skrytými
a s otvorenými titulkami.
166
36.DVD recordér200
37.Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníhZariadenie, ktoré umožňuje čítať digitalizované zvukové knihy.400
38.Hlasový záznamník, ktorým je najmä diktafón, digitálny hlasový
záznamník alebo hlasový
organizér
200
39.Špeciálny aplikačný program, ktorým je najmä hovoriaci program
na využitie GPS systému na orientáciu,
na prehrávanie digitalizovaných kníh,
program na hlasové sprístupnenie displeja mobilného telefónu alebo digitálneho personálneho asistenta DPA, handheld, program na sprístupnenie hlasového záznamu a program na optické rozpoznávanie písma – OCR
Špeciálny program, ktorý
umožňuje používať technické zariadenie.
300
40.Špeciálny zápisník pre nevidiacich
a) s hlasovým výstupom alebo
b) s kombináciou hmatového a hlasového výstupu
Zariadenie, ktoré umožňuje samostatné získavanie
a spracúvanie textových informácií.
a) 2 500

b) 5 500
41.Stolový alebo prenosnýosobný počítač vrátane
DVD mechaniky, grafickej a zvukovej karty, modemu, sieťovej karty, operačného systému, monitora, klávesnice, myši, reproduktorov, programového vybavenia na prácu
s dokumentmi a prístupu na internet
1 200
42.Špeciálny program, ktorým je najmä program na hlasový výstup, headmaster, program na zväčšené zobrazovanie
a program na zväčšené zobrazovanie
s hlasovou podporou
Špeciálny program, ktorý umožňuje použiť počítač
v závislosti od druhu a špecifík zdravotného postihnutia.
2 324
43.SkenerHardvérové periférne zariadenie počítača slúžiace na nasnímanie tlačenej predlohy do počítača.100
44.TlačiareňPrídavné zariadenie k počítaču,
ktoré umožňuje vytlačiť text.
150
45.Multifunkčné zariadenieSkener s tlačiarňou.250
46.Tlačiareň na slepecké
Braillovo písmo
Prídavné zariadenie k počítaču,
ktoré umožňuje vytlačiť text v Braillovom písme.
5 643
47.Hmatový displejPrídavné zariadenie k počítaču,
ktoré umožňuje zobraziť informácie
z obrazovky v Braillovom písme.
4 000
48.Elektronická čítacia
lupa stolová
Zariadenie, ktoré umožňuje
na monitore alebo displeji čítať text.
3 983
49.Elektronická čítacia
lupa prenosná
Prenosné zariadenie, ktoré
umožňuje na zabudovanom
displeji alebo pripojenom
monitore čítať text.
996
50.Prenosná kúpacia vaňaZariadenie, ktoré umožňuje
zabezpečiť osobnú hygienu.
800
51.Suché chemické WC100
52.KraulerZariadenie, ktoré umožňuje pohyb.266
53.Doska na presunZariadenie, ktoré umožňuje
ľahký presun fyzickej osoby (napr.
z vozíka do auta a späť).
27
54.Špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka,
stabilizačné
upínacie
a bezpečnostné pásy
Zariadenie, ktoré umožňuje fixáciu
a prevoz fyzickej osoby v osobnom motorovom vozidle.
1 660
55.Prenosná rampaJednodielne alebo dvojdielne zariadenie.500
56.Prístroj na bezdotykové
ovládanie osobného počítača
1 998
57.Sprchovacie sedadlo
na WC misu (bez keramiky)
400
58.Prenosné digitálne
čítacie zariadenie s hlasovým výstupom
Zariadenie na prevod textu
z tlačenej formy najmä z rôznych
3D predmetov do hlasovej formy.
2 600
“.

Čl. II

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Ján Richter v. r.