Zákon č. 303/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-303
Platnosť od 18.11.2016
Účinnosť od 01.12.2016
Aktuálne znenie 01.12.2016

303

ZÁKON

z 25. októbra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na podnikateľskú činnosť“ a slová „podzemnú vodu alebo“ sa nahrádzajú slovami „podzemnú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. h) až j) alebo“.

2. V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú slová „pri podnikateľskej činnosti“ a slová „podzemných vôd, je“ sa nahrádzajú slovami „podzemných vôd na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d), je“.

3. V § 11 ods. 4 úvodná veta znie: „Správne územie povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja je na území Slovenskej republiky vymedzené“.

4. V § 11 odsek 5 znie:

(5) Správne územie povodia Visly v medzinárodnom povodí Visly je na území Slovenskej republiky vymedzené čiastkovým povodím Dunajca a Popradu.“.

5. V § 16 ods. 6 písm. b) tretí bod znie:

3. dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny vyplývajú z nadradeného verejného záujmu alebo prínosy z dosiahnutia cieľov podľa odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť sú prevážené prínosmi nových úprav alebo zmien pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľného rozvoja a“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťajú slová „o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.“.

8. V § 21 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 36 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 13“ a slová „§ 37 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 7“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa slová „o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.

10. § 21 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Pri povoľovaní odberu podzemnej vody z domovej studne na uspokojovanie osobných potrieb domácností a pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a odseku 1 písm. h) až j), ak tento odber z jedného odberného miesta nepresiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne, netreba rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody podľa odseku 7 písm. b).

(9) Pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku 8 z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre jedného odberateľa netreba rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ak súčet odobratého množstva podzemnej vody z týchto odberných miest nepresiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne.“.

11. V § 23 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „územiach“ umiestňuje odkaz 31aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:

„31aa) § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 28 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) zariadenia, najmä premiestniteľné zariadenia, mobilné zariadenia, zariadenia na zhodnotenie odpadu, čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami, kompostárne, ak tieto zariadenia môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

13. V § 28 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ťažbu piesku a štrku a na zemné práce v inundačných územiach31aa)“.

14. Poznámky pod čiarou k odkazom 42 a 43 sa vypúšťajú.

15. V § 36 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu,46b) pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:

„46b) § 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 2 a 3“.

17. V § 38 ods. 2 až 6 sa slová „prioritných nebezpečných látok“ nahrádzajú slovami „prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok“.

18. § 46 sa vypúšťa.

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa slová „o ochrane pred povodňami v znení zákona
č. 180/2013 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov.“.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 58b sa vypúšťajú slová „o ochrane pred povodňami“.

21. V § 56d písm. g) sa slovo „ročne“ nahrádza slovami „počas piatich rokov“.

22. V poznámke pod čiarou k odkazu 61d sa slová „č. 270/2010 Z. z.“ nahrádzajú slovami „č. 167/2015 Z. z.“.

23. V § 59 ods. 2 úvodnej vete sa slová „právnych aktov Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

24. V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) oznamovania

1. doplnkov k programu monitorovania a predbežného programu opatrení,

2. súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ,

3. informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním,

4. výsledkov monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61f znie:

„61f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.167/2015 Z. z.“.

25. V § 61 písm. i) sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.

26. V § 63 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.“.

27. V § 63 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

28. V § 73 ods. 15 sa vypúšťajú slová „§ 38,“.

29. § 73 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

(19) Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 ods. 2 písm. c) sa považuje za záväzné stanovisko v konaní podľa osobitného predpisu.66d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66d znie:

„66d) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

30. V § 74 ods. 1 písm. i) sa pred slová „§ 39“ vkladajú slová „§ 36 ods. 15 a“.

31. V § 76 ods. 2 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

32. V § 78 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za odbery povrchových vôd z vodných tokov na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne,“.

33. V poznámke pod čiarou k odkazu 70 sa slová „§ 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. c) piaty bod až siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.

34. § 78 ods. 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70d znie:

„70d) Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.“.

35. V § 79 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne.“.

36. § 79 ods. 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) odberoch na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d)“.

37. V § 80d ods. 3 sa slová „30. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2018“.

38. V prílohe č. 1 Zoznam II znie:

„ZOZNAM II

Prioritné látky

Por. čísloČíslo CAS C(1)Číslo EÚ C(2)Názov prioritnej látky (3)Prioritná látka identifikovaná ako
nebezpečná
1.15972-60-8240-110-8Alachlór
2.120-12-7204-371-1AntracénX
3.1912-24-9217-617-8Atrazín
4.71-43-2200-753-7Benzén
5.neuplatňuje saneuplatňuje saBrómované difenyléteryX (4)
6.7440-43-9231-152-8Kadmium a jeho zlúčeninyX
7.85535-84-8287-476-5Chlóralkány, C10-13X
8.470-90-6207-432-0Chlórfénvinfos
9.2921-88-2220-864-4Chlórpyrifos (chlórpyrifosetyl)
10.107-06-2203-458-11,2-dichlóretán
11.75-09-2200-838-9Dichlórmetán
12.117-81-7204-211-0Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)X
13.330-54-1206-354-4Diurón
14.115-29-7204-079-4EndosulfánX
15.206-44-0205-912-4Fluorantén
16.118-74-1204-273-9HexachlórbenzénX
17.87-68-3201-765-5HexachlórbutadiénX
18.608-73-1210-168-9HexachlórcyklohexánX
19.34123-59-6251-835-4Izoproturón
20.7439-92-1231-100-4Olovo a jeho zlúčeniny
21.7439-97-6231-106-7Ortuť a jej zlúčeninyX
22.91-20-3202-049-5Naftalén
23.7440-02-0231-111-4Nikel a jeho zlúčeniny
24.neuplatňuje saneuplatňuje saNonylfenolyX (5)
25.neuplatňuje saneuplatňuje saOktylfenoly (6)
26.608-93-5210-172-0PentachlórbenzénX
27.87-86-5201-778-6Pentachlórfenol
28.neuplatňuje saneuplatňuje saPolyaromatické uhľovodíky (PAH) (7)X
29.122-34-9204-535-2Simazín
30.neuplatňuje saneuplatňuje saZlúčeniny tributylcínuX (8)
31.12002-48-1234-413-4Trichlórbenzény
32.67-66-3200-663-8Trichlórmetán (chloroform)
33.1582-09-8216-428-8TrifluralínX
34.115-32-2204-082-0DikofolX
35.1763-23-1217-179-8Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)X
36.124495-18-7neuplatňuje saChinoxyfénX
37.neuplatňuje saneuplatňuje saDioxíny a príbuzné zlúčeninyX (9)
38.74070-46-5277-704-1Aklonifen
39.42576-02-3255-894-7Bifenox
40.28159-98-0248-872-3Cybutrín
41.52315-07-8257-842-9Cypermetrín (10)
42.62-73-7200-547-7Dichlórvos
43.neuplatňuje saneuplatňuje saHexabrómcyklododekán (HBCDD)X (11)
44.76-44-8/1024-57-3200-962-3/213-831-0Heptachlór a heptachlór epoxidx
45.886-50-0212-950-5Terbutrín

Vysvetlivky:

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Číslo EÚ: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) alebo Európsky zoznam oznámených chemických látok (ELINCS).

(3) V súvislosti so stanovením environmentálnych noriem kvality sa v prípade, že boli vybrané skupiny látok, uvádzajú jednotlivé typické zastupujúce látky, ak nie je výslovne uvedené inak.

(4) Len tetra-, penta-, hexa- a heptabrómdifenyléter (CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 3648360-0, 68928-80-3 v uvedenom poradí).

(5) Nonylfenol (CAS 25154-52-3, EÚ 246-672-0) vrátane izomérov 4-nonylfenol (CAS 10440-5 EÚ 203-199-4) a 4-nonylfenol (nonylfenol rozvetvený) (CAS 84852-15-3, EÚ 284-3255).

(6) Oktylfenol (CAS 1806-26-4, EÚ 217-302-5) vrátane izoméru 4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl)fenol (CAS 140-66-9, EÚ 205-426-2).

(7) Vrátane benzo(a)pyrénu (CAS 50-32-8, EÚ 200-028-5), benzo(b)fluoranténu (CAS 20599-2, EÚ 205-911-9), benzo (g,h,i,) perylénu (CAS 191-24-2, EÚ 205-883-8), benzo(k)fluoranténu (CAS 207-08-9, EÚ 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pyrénu (CAS 193-395, EÚ 205-893-2) a s vylúčením antracénu, fluoranténu a naftalénu, ktoré sú uvedené samostatne.

(8) Vrátane katiónu tributylcínu (CAS 36643-28-4).

(9) Ide o odkaz na tieto zlúčeniny:
7 polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)
10 polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF(CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
12 dioxínom podobných polychlórovaných bifenylov (PCB-DL): 3,3,4,4-T4CB(PCB77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(10) CAS 52315-07-8 odkazuje na zmes izomérov cypermetrínu, alfa-cypermetrínu (CAS 67375-30-8), beta-cypermetrínu (CAS 65731-84-2), teta-cypermetrínu (CAS 71697-59-1) a zeta-cypermetrínu (CAS 52315-07-8).

(11) Ide o odkaz na 1,3,5,7,9,11-hexabrómcyklododekán (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabrómcyklododekán (CAS 3194-55-6), alfa-hexabrómcyklododekán (CAS 13423750-6), beta-hexabrómcyklododekán (CAS 134237-51-7) a gama-hexabrómcyklododekán (CAS 134237-52-8).“.

39. V poznámke pod čiarou k odkazu 75 sa slová „č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky“ nahrádzajú slovami „č. 167/2015 Z. z.“.

40. V prílohe č. 1a druhom bode sa slová „č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov“.

41. V prílohe č. 1b sa prvý bod dopĺňa podbodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:

1.8 Dusitany

1.9 Fosfor (celkový obsah) alebo fosforečnany.(1)“.

Poznámka 1 znie:

(1) Prahové hodnoty sa určujú pre fosfor (celkový obsah) alebo pre fosforečnany.“.

Doterajšia poznámka1) sa označuje ako poznámka(2).

42. V prílohe 1b 3. bode sa slovo „látok1)“ nahrádza slovom „látok(2)“.

43. Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:

10. Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).“.

Čl. II

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 71/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 ods. 6 písm. b) sa slová „okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu48)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.“.

2. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja môže počas III. stupňa povodňovej aktivity vyhláseného podľa § 11 ods. 11 písm. b) a c) zriadiť operačnú skupinu ochrany pred povodňami. Činnosť operačnej skupiny ochrany pred povodňami upravuje pracovný poriadok operačnej skupiny, ktorý schvaľuje

a) prednosta okresného úradu pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu,

b) prednosta okresného úradu v sídle kraja pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu v sídle kraja.“.

3. § 25 sa dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

f) určuje rozsah inundačného územia,

g) odovzdáva mapovú dokumentáciu určeného inundačného územia príslušnému stavebnému úradu,

h) vedie evidenciu určených inundačných území.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.