Oznámenie č. 28/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Prezídiom Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-28
Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. októbra 2015 v súlade s článkom 4 ods. 4.

Pôvodný predpis 01.01.2016

28

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. októbra 2015 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi Prezídiom Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií.

Dohoda nadobudla platnosť 19. októbra 2015 v súlade s článkom 4 ods. 4.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.