Oznámenie č. 271/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. septembra 2016 č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-271
Platnosť od 17.10.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Pôvodný predpis 17.10.2016

271

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 22 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. septembra 2016 č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti.

Cieľom opatrenia je zosúladenie pojmov s aktuálnym právnym stavom, ktoré sú uvedené v obdobných všeobecne záväzných právnych predpisoch, s požiadavkami odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe a ktoré sa týkajú najmä aktualizácie náležitostí žiadosti, ako aj predchádzanie preberaniu rovnakých ustanovení zo zákona č. 474/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 14/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (oznámenie č. 591/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.