Oznámenie č. 267/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. septembra 2016 č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-267
Platnosť od 07.10.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.

Pôvodný predpis 07.10.2016

267

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 182 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. septembra 2016 č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

Účelom predmetného opatrenia je ustanovenie štruktúry, rozsahu, obsahu a formy na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.