Oznámenie č. 253/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-253
Platnosť od 23.09.2016
Pôvodný predpis 23.09.2016

253

OZNÁMENIE


Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. septembra 2016 uložený dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike zo 16. júna 2015 uzatvorený 30. júna 2016 medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.