Vyhláška č. 252/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-252
Platnosť od 23.09.2016
Účinnosť od 01.10.2016
Aktuálne znenie 01.10.2016

252

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. septembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:

„ide o fosílne palivá, palivá vyrobené z fosílnych palív, druhotné palivá,2a) biomasu podľa písmena i), bioplyn a priemyselné plyny,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z.“.

2. V § 25 odsek 3 znie:

(3) Ak ide o emisie z koncových oxidačných zariadení na čistenie odpadových plynov, pre činnosti podľa odseku 2 platia špecifické emisné limity pre odpadové plyny, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania uvedené v prílohe č. 7 druhej časti písm. F bode 7; uplatnenie špecifických emisných limitov uvedených v prílohe č. 6 tretej časti pre prchavé organické látky podľa § 26 ods. 1 písm. a) a uplatňovanie špecifických emisných limitov uvedených v prílohe č. 6 štvrtej časti pre fugitívne emisie a celkové emisie tým nie je dotknuté.“.

3. § 29 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Dodržanie emisného limitu pre odpadové plyny, fugitívne emisie a celkové emisie sa hodnotí počas skutočnej prevádzky zariadenia okrem

a) skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,

b) doby, ak ide o emisný limit vyjadrený ako koncentrácia, vymedzenej pre daný stav:

1. nábeh a odstavovanie zariadenia alebo jeho časti podľa platnej dokumentácie, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak,

2. funkčná a iná skúška automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zariadenia,

3. údržba automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania.“.

4. Nadpis prílohy č. 1 znie:

„ČLENENIE A KATEGORIZÁCIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV“.

5. V prílohe č. 1 tabuľke kategórii 5.7 druhom stĺpci sa slová „ako sú“ nahrádzajú slovom „najmä“.

6. V prílohe č. 4 druhej časti bode 1.3 druhý riadok tabuľky znie:

vzorec 1
„.

7. V prílohe č. 4 štvrtej časti bode 3.2 tabuľke sa časť „Zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013“ dopĺňa novým riadkom, ktorý znie:

≥ 0,3Skvapalnené
uhľovodíky
200100
„.

8. V prílohe č. 5 štvrtej časti bod 1 znie:

1. Emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Ak pre znečisťujúcu látku a technológiu nie je emisný limit priamo ustanovený v ďalších bodoch, emisný limit sa určí výpočtom ako modifikovaný vážený priemer podľa tohto vzťahu:

Podmienky
platnosti
EL
Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
vzorec 2
CCelková hodnota emisného limitu ustanovená pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v tejto časti bodoch 2 až 4 pre určitý technologický proces a určitú znečisťujúcu látku; celková hodnota emisného limitu sa vzťahuje k určenému O2 ref.
VodpadObjem spalín vznikajúcich výlučne zo spaľovania odpadov určený podľa odpadu s najnižšou výhrevnosťou určenou v povolení a prepočítaný na štandardné stavové podmienky.
Ak množstvo uvoľneného tepla zo spaľovania nebezpečného odpadu < 10 % z celkového tepla uvoľneného z tohto zariadenia, hodnota Vodpad sa vypočíta z (teoretického) množstva odpadu, pri spálení ktorého by sa uvoľnilo 10 % tepla pri stanovenej hodnote celkového uvoľneného tepla.
CodpadEmisné limity platné pre spaľovne odpadov uvedené v tretej časti.
VprocesObjem odpadových plynov z príslušného technologického procesu vrátane
spaľovania povolených a v procese bežne používaných palív okrem odpadov:
1. po prepočte na O2 ref , ako je ustanovený pre daný proces alebo zariadenie podľa príloh č. 4, 6 a 7,
2. ak pre daný proces nie je O2 ref ustanovený, použije sa skutočný obsah O2 v odpadovom plyne, pričom množstvo vzduchu pridané na zrieďovanie, prebytočné pre technologicky proces, sa odrátava.
CprocesPovolená hmotnostná koncentrácia ZL pre daný technologický proces pri použití palív podľa § 8 ods. 2 písm. g), tzn. bez spaľovania odpadov. Ako Cproces sa uvedie:
1. hodnota Cproces uvedená v štvrtej časti bode 3 pre určité technológie a zariadenia,
2. ak taká hodnota nie je uvedená, uvedie sa emisný limit pre daný technologický proces so štandardným palivom podľa príloh č. 4, 6 a 7,
3. ak emisné limity pre danú technológiu a znečisťujúcu látku nie sú ustanovené v prílohách č. 4, 6, 7, použijú sa emisné limity určené v súhlase alebo integrovanom povolení,
4. ak emisné limity nie sú určené v súhlase alebo integrovanom povolení, použijú sa skutočné hmotnostné koncentrácie emisií.

“.

9. V prílohe č. 5 štvrtej časti bode 4 prvý riadok v druhom stĺpci tabuľky znie:

„Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: podľa bodu 1“.

10. V prílohe č. 6 štvrtej časti bod 4.3 znie:

4.3 Podmienky prevádzkovania a uplatňovanie emisných limitov pre procesy nanášania náterov v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadla

Podmienky
platnosti EL
Štandardné stavové podmienky
Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú.
Nanášanie
náterov
Spotreba rozpúšťadlaEmisný limit
TZL [mg/m3]
Požiadavky na obmedzovanie VOC
Nanášanie
náterov
podľa
osobitného predpisu15)
≥ 0,6 t/rok a súčasne
< ako najnižšia prahová hodnota v bode 4.2 pre danú činnosť
31)1. Danú činnosť možno vykonávať
výlučne s použitím regulovaných
výrobkov, ktoré spĺňajú ustanovené
hraničné hodnoty pre najvyšší obsah
VOC podľa osobitného predpisu,15)
alebo
2. platia emisné limity pre najnižšiu
prahovú kapacitu podľa bodu 4.2.
Nanášanie
náterov na
iný účel
alebo iný
povrch
≥0,6 t/rok a súčasne
< ako najnižšia prahová hodnota v bode 4.2 pre
danú činnosť
31)Platia emisné limity pre najnižšiu
prahovú kapacitu podľa bodu 4.2.
Orgán ochrany ovzdušia môže určiť
emisný limit individuálne alebo
rozhodnúť o fugitívnych emisiách
podľa § 25 ods. 6.

1) Pre zariadenia, ktoré boli povolené do 30. septembra 2016 platí, emisný limit pre TZL od 1. januára 2018.“.

11. V prílohe č. 7 druhej časti písm. A bod 4.1.5 znie:

4.1.5 Chladenie koksu

4.1.5.1 Pri budovaní nových zariadení na chladenie koksu musia byť použité procesy s nízkymi emisiami TZL.

4.1.5.2 Výška veže pri využívaní mokrého chladenia koksu je najmenej 30 m. Veža musí byť vybavená odlučovaním, najmenej žalúziovým s účinným oplachovaním. Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. marca 1998, ktoré sú uvedené do prevádzky do 31. marca 2001, táto požiadavka platí od 1. januára 2018.“.

12. V prílohe č. 7 druhej časti písm. A bode 4.2 sa v poslednom riadku tabuľky vypúšťajú slová „0,1 kg/t koksu2)“.

13. V prílohe č. 7 druhej časti sa písmeno A dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

6. VÝROBA BIOPLYNU

Výroba bioplynu zahŕňa

a) poľnohospodárske bioplynové stanice – ide o spracovanie materiálov z poľnohospodárskej prvovýroby rastlinného pôvodu, napríklad cielene pestované plodiny, rastlinné odpady alebo pozberové zvyšky, alebo exkrementov z chovov hospodárskych zvierat,

b) priemyselné bioplynové stanice – ide o spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (napríklad jatočných odpadov, krvi, tukov, mäsokostnej múčky) a iných biologicky rozložiteľných odpadov z rôznych priemyselných výrob (napríklad z potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu) alebo kalov z priemyselných čistiarní odpadových vôd, pričom spolu s týmito surovinami možno spracúvať aj materiály uvedené v písmenách a) a c),

c) komunálne bioplynové stanice – ide o spracovanie podielu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napríklad odpad zo záhrad a parkov, odpad z kuchýň a jedální, odpad z domácností) alebo kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd, pričom spolu s týmito surovinami možno spracúvať aj materiály uvedené v písmene a).

6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

6.1.1 Nakladanie so surovinami, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

6.1.1.1 Priestory na príjem a dávkovanie surovín, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nádrže a priestory na ich skladovanie, dotriedenie, úpravu a homogenizačná nádrž musia byť uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok musia byť odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.

6.1.1.2 Ak je bioplynová stanica pridruženou činnosťou chovu hospodárskych zvierat, na skladovanie exkrementov z daného chovu platia požiadavky podľa druhej časti písm. F bodu 9.2.3.

6.1.1.3 Hygienizácia potrebná pri spracovaní určitých vedľajších živočíšnych produktov musí byť vykonávaná v uzavretých priestoroch zabezpečených proti úniku emisií pachových látok.

6.1.2 Fermentácia

6.1.2.1 Fermentačná nádrž musí byť plynotesná a hermeticky uzavretá.

6.1.2.2 Fermentačná nádrž musí byť dimenzovaná na optimálne využitie podľa druhu a množstva spracúvanej suroviny na základe výpočtu objemového zaťaženia fermentora; objemové zaťaženie fermentora je množstvo organickej sušiny použitého substrátu (v kg alebo v t), ktoré je dodávané na 1 m3 reaktora za jeden deň.

6.1.2.3 Fermentačný proces musí byť riadený a musí viesť k dostatočnému rozloženiu organických látok tak, že výsledný digestát je stabilizovaný produkt s nízkym podielom biologicky rozložiteľných organických látok bez zápachu. Prevádzkové parametre určené na fermentáciu podľa druhu suroviny musia zabezpečiť

a) optimálne objemové zaťaženie fermentora organickou sušinou podľa druhu suroviny,

b) správnu teplotu (mezofilný proces v rozsahu najmä 20 °C – 45 °C, termofilný proces najmä v rozsahu 45 °C – 75 °C),

c) dostatočnú zdržnú dobu na fermentáciu podľa druhu vstupných surovín a použitej technológie,

d) ak ide o spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, požiadavky podľa osobitného predpisu.25a)

6.1.2.4 Pri zmene surovín sa na základe výsledkov skúšobnej/overovacej prevádzky prehodnotia prevádzkové parametre vrátane zdržnej doby a kapacity fermentačnej nádrže vzhľadom na odporúčané objemové zaťaženie fermentora.

6.1.3 Nakladanie s výstupmi

Bioplyn

6.1.3.1 Primárne opatrenie na zníženie obsahu zlúčenín síry v bioplyne ešte pred jeho spaľovaním musí byť zabezpečené, ak je to nákladovo primerané k environmentálnemu prínosu.

6.1.3.2 Pri spaľovaní bioplynu na poľnom horáku platia požiadavky ustanovené v druhej časti písm. F bode 8.

Fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

Fermentačné zvyšky sú digestát, ktorý zahŕňa separát (tuhý podiel digestátu) a fugát (tekutý podiel digestátu).

6.1.3.3 Skladovací priestor na fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, musí byť uzavretý a účinne utesnený alebo zakrytovaný a emisie pachových látok odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.

6.1.3.4 Kapacita skladovacieho priestoru na fermentačné zvyšky musí pokryť najmenej štvormesačnú produkciu digestátu. Do tejto kapacity sa nezarátava časť digestátu, ktorý sa bezodkladne ďalej spracúva, napríklad fugát odvádzaný na čistenie odpadových vôd.

6.1.3.5 Ak bioplynová stanica je v rámci jedného priemyselného areálu spojená s výrobou a spaľovaním/spoluspaľovaním energokompostu získaného z digestátu, o dostatočnej skladovacej kapacite rozhodne orgán ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 3 písm. c) zákona.

6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

6.1.4.1 Pri nakládke a vykládke surovín alebo fermentačných zvyškov musia byť vykonané technicky dostupné opatrenia na obmedzovanie zápachu v čo najväčšom rozsahu.

6.1.4.2 Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie.

6.1.4.3 Ak ide o tekuté látky v nehermetizovanej nádrži, musia byť dávkované alebo prečerpávané do nádrže podhladinovo.

6.1.4.4 Hadice na prečerpávanie kvapalných surovín musia mať automatické uzatváranie pri rozpájaní.

6.1.5 Preprava zapáchajúcich materiálov

6.1.5.1 Suroviny a fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, možno prepravovať iba v transportnej nádobe, uzavretom kontajneri alebo prekryté tak, aby nedochádzalo k úniku pachov prepravovanej látky.

6.1.5.2 Prostriedok použitý na prepravu musí byť bezodkladne po použití vyčistený tak, aby nebol zdrojom zápachu; požiadavka na bezodkladné vyčistenie sa vzťahuje aj na surovinami a fermentačnými zvyškami znečistenú manipulačnú plochu a dopravnú cestu.

6.1.5.3 Čistenie a dezinfekciu prostriedkov použitých na prepravu možno vykonávať iba na spevnenej ploche. Odpadová voda sa musí odvádzať na čistenie alebo použiť v procese fermentácie.

6.1.6 Obmedzovanie zápachu

6.1.6.1 Prevádzka bioplynovej stanice musí mať prijaté účinné technicko-organizačné opatrenia na elimináciu zápachu v čo najväčšom rozsahu pri bežnej prevádzke aj pri havarijných a poruchových stavoch. Opis prijatých opatrení na obmedzovanie zápachu musí byť súčasťou prevádzkového poriadku.

6.1.6.2 Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.

6.1.6.3 Ak skladovanie digestátu alebo jeho aplikácia na pôdu spôsobuje v okolí intenzívny zápach, znamená to, že fermentačný proces nie je dostatočne kvalitný. Vtedy sa musí prehodnotiť technologický proces fermentácie, najmä upraviť skladbu surovín, znížiť objemové zaťaženie reaktora organickou sušinou, predĺžiť zdržnú dobu fermentácie, hermetizovať skladové priestory, zabezpečiť účinnejšie čistenie emisií pachových látok a striktne dodržiavať pracovnú disciplínu.

6.1.6.4 Vyššiu stabilitu digestátu pri spracovaní živočíšnych zvyškov možno dosiahnuť viacstupňovou fermentáciou.

6.1.6.5 Čistením vzdušniny s pachovými látkami sa rozumie odstraňovanie pachových látok zo vzdušniny v biofiltri alebo iným účinným odlučovaním. Zneškodnením sa rozumie ich spaľovanie napríklad v kogeneračnej jednotke alebo na poľnom horáku.

6.1.6.6 Činnosť biofiltra musí byť kontinuálna.

6.1.6.7 Voda z procesu – fugát – musí byť zachytávaná a, ak je to možné, opätovne využívaná v procese alebo odvádzaná na čistenie.

6.1.6.8 Musia byť vykonané opatrenia na zabránenie priesakov odpadovej vody a iných kvapalných odpadov do pôdy.

6.1.7 Opatrenia pre zariadenia, ktoré sú už v prevádzke alebo majú vydané povolenie

Pre zariadenia, ktoré boli povolené do 30. septembra 2016 alebo sú už v prevádzke, je termín na zosúladenie s vyššie uvedenými požiadavkami do 31. marca 2017, ak orgán ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 3 písm. l) zákona nerozhodne inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) Čl. 10 a príloha V nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011) v platnom znení.“.

14. V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bode 5.2 tabuľke B šiesty riadok znie:

„Kuplové pece201 0001 0003)“.

15. V prílohe č. 7 druhej časti bode 7.2 tabuľka B znie:

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZL1)SOXNOX
Doprava a manipulácia so surovinou alebo produktom20, 502)
Pecné agregáty vrátane pecí typu
Imperial Smelting
Výroba olova53), 10, 204)400
Výroba medi a zinku20, 504)1 5005)400
Ostatné výroby20, 502)400
Pretavovanie a odlievanie neželezných kovov a zliatin10400
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky6)

1) Platí ako denná priemerná hodnota.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia, ktoré dosahujú prahovú kapacitu pre výroby z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými procesmi s kapacitou spracovania kovu; pre primárne zariadenia ≤ 30 t/d, pre sekundárne zariadenia ≤ 15 t/d.

3) Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia, ktoré dosahujú prahovú kapacitu pre výroby z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými procesmi s kapacitou spracovania kovu; pre primárne zariadenia ≥ 30 t/d, pre sekundárne zariadenia ≥ 15 t/d.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

5) Platí pri spracovaní odplynov na H2SO4 pri výrobe Cu, pri zabezpečení opatrení na obmedzenie emisií SO3.

6) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)“.

16. V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bod 11 znie:

11. ŽIAROVÉ NANÁŠANIE OCHRANNÝCH POVLAKOV KOVOV

11.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

Odpadové plyny zo žiarového zinkovania musia byť od pozinkovacích vaní odvádzané na čistenie s ohľadom na typ zinkového kúpeľa, technické možnosti a primeranosť nákladov k environmentálnemu prínosu.

11.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
– SOX, NOX: O2 ref: 5 % objemu
– Zn: O2 ref: 19 % objemu (platí len na priamy ohrev)
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
SOXNOXZn
Žiarové pozinkovanie8001)400, 8002)10

1) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.

2) Platí pre zariadenia s predhrievaním vzduchu.“.

17. V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bod 12.1 znie:

12.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Povrchové úpravyEmisný limit [mg/m3]
HCl
Povrchové úpravy s použitím HCl10, 301)

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 1. septembra 2009.“.

18. V prílohe č. 7 druhej časti písm. C bode 3.2 tabuľke prvý riadok znie:

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Pece na výpal slinku: O2 ref: 10 % objemu
Výroba žiaruvzdorných tvárnic: O2 ref: 18 % objemu“.

19. V prílohe č. 7 druhej časti písm. C bod 4.1.3 znie:

4.1.3 Pri procese sušenia kameniva sa materiál nesmie priamo vsypávať do spaľovacieho priestoru bez predohriatia. Toto platí pre všetky zariadenia od 1. januára 2017.“.

20. V prílohe č. 7 druhej časti písm. D sa bod 1.1 dopĺňa bodom 1.1.3, ktorý znie:

1.1.3 Používanie ortuti alebo amalgámu vo výrobe chlóru alkalickým spôsobom možno len do 31. decembra 2020.“.

21. V prílohe č. 7 druhej časti písm. D bode 1.2 tabuľke B druhom stĺpci druhom riadku sa slová „na dožitie“ nahrádzajú slovami „najdlhšie do 31. decembra 2020“.

22. V prílohe č. 7 druhej časti písm. D pätnástom bode sa slová „≤ 5 %“ nahrádzajú slovami „≤ 6,2 %“.

23. V prílohe č. 7 druhej časti písm. E sa bod 3 dopĺňa bodom 3.1.4, ktorý znie:

3.1.4 Ak sa na výrobu kompostu/energokompostu využíva digestát, na nakladanie s ním a jeho skladovanie platia technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa druhej časti písm. A bodov 6.1.3 až 6.1.5 určené pre digestát.“.

24. V prílohe č. 7 druhej časti sa písmeno E dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. SKLÁDKA ODPADOV

5.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

5.1.1 Skládka odpadov môže byť prevádzkovaná iba s využitím dostupných opatrení na obmedzenie prašnosti a zápachu.

5.1.2 Skládkový plyn musí byť prednostne energeticky využitý podľa požiadaviek osobitného predpisu,28a) pričom platia emisné limity podľa prílohy č. 4 štvrtej časti v závislosti od menovitého tepelného príkonu a druhu zariadenia. Ak energetické využitie skládkového plynu nie je možné, skládkový plyn sa musí spáliť na poľnom horáku, pričom platia požiadavky podľa prílohy č. 7 druhej časti písm. F bodu 8.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 5 ods. 8 a 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.“.

25. V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bode 1.1 tabuľka B znie:

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky
– sušiarne: vlhký plyn
– ostatné časti: suchý plyn
Priamy ohrev: O2 ref: 17 %
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLTOC∑ ZL 1. podskupiny
4.
skupiny13)
Spracovanie dreva
Činnosti s možnosťou vzniku TZL20
Sušiarne triesok a pilín2)103),154)15020
Lisy5)206)
Zariadenia na brúsenie vo výrobe dýh, preglejok, dosák, DTD, DVD a nábytku10
Limitný emisný faktor
∑ ZL 1. podskupiny 4.
skupiny1)
Lisy5)0,06 kg/m3 vyrobených dosák

DTD – drevotrieskové dosky, DVD – drevovláknité dosky

1) Platí ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd; pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.

2) Ak ide o výrobu brikiet a peliet platí emisný limit od 1. januára 2018.

3) Platí pre odpadový plyn zo sušiarne triesok a pilín s nepriamym procesným ohrevom.

4) Platí pre sušiareň triesok a pilín s priamym procesným ohrevom.

5) Platí pre zariadenia na výrobu aglomerovaných plošných materiálov (DTD, DVD a preglejky) a iných plošných materiálov okrem zariadení s činnosťou podľa prílohy č. 6 štvrtej časti bodu 15.

6) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2010.“.

26. V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bod 7.1.3 znie:

7.1.3 Správny orgán určí podmienky spaľovania, najmä teplotu spaľovania. Teplota spaľovania sa monitoruje kontinuálne. Pre zariadenia uvedené do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky platí táto požiadavka od 1. januára 2017.“.

27. V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bod 8.1.1.3 znie:

8.1.1.3 Ak ide o spaľovanie

a) bioplynu a odpadového plynu zo spracovania odpadov, prevádzková teplota musí byť ≥ 1 000 °C,

b) ostatných odpadových plynov, prevádzková teplota musí byť ≥ 850 °C.

Požiadavka na teplotu sa neuplatňuje na poľné horáky uvedené do užívania do 30. septembra 2016, ktoré sú určené výlučne na spaľovanie plynov z havárií, prevádzkových porúch alebo bezpečnostných ventilov.“.

28. V prílohe č. 7 druhej časti sa písmeno F dopĺňa bodom 10, ktorý znie:

10. VÝROBA, SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A APLIKÁCIA HNOJÍV INÝCH AKO HNOJÍV Z CHOVU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT DO PÔDY“

Opatrenia platia pre technológie, zariadenia a činnosti, ktoré sú zdrojom intenzívneho zápachu.

10.1 Výroba hnojív

Výrobné zariadenia, reaktory, ako aj skladovacie zariadenia a priestory musia byť uzavreté s odsávaním znečistenej vzdušniny na čistenie alebo spaľovanie.

10.2 Skladovanie

Suroviny, prídavné látky, produkty a zvyšky z výroby, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, sa musia skladovať v uzavretých priestoroch, cisternách alebo zakrytovaných priestoroch s účinným tesnením, odkiaľ sú pachové látky odvádzané na odlučovanie alebo spaľovanie.

10.3 Prečerpávanie a preprava

10.3.1 Pri plnení a vyprázdňovaní cisterien možno pachové látky obmedzovať aj recirkuláciou pár.

10.3.2 Pri prečerpávaní tekutých surovín a zvyškov z výroby musí byť zabezpečené podhladinové plnenie.

10.3.3 Pachové látky emitované pri nakládke, vykládke tuhých surovín a zvyškov musia byť v čo najväčšom rozsahu obmedzované, napríklad odsávaním zapáchajúcich emisií na odlučovanie alebo spálenie. Ak ide o nakládku/vykládku tuhých surovín/zvyškov, pričom je dostupné riešenie na obmedzenie emisií, musí byť vymedzená doba, nevyhnutná na danú činnosť.

10.4 Aplikácia hnojív do pôdy

Na obmedzenie úniku pachových látok do ovzdušia sa musia

a) pri aplikácii kvapalného hnojiva do pôdy používať nízkoemisné techniky uvedené v bode 9.2.4.1,

b) tuhé a tekuté hnojivo, na aplikáciu ktorého sa nedajú použiť nízkoemisné techniky podľa bodu 9.2.4.1, zaorať v čo najkratšom čase – najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii na pôdu.

10.5 Pre zariadenia uvedené do prevádzky do 30. septembra 2016 platia požiadavky uvedené v bodoch 10.1 až 10.4 písm. a) od 1. januára 2017.“.

29. V prílohe č. 8 druhá časť vrátane nadpisu znie:

II. PREPOČTOVE VZŤAHY

Ak sú hmotnostné koncentrácie zistené za iných ako za štandardných stavových podmienok, na prepočet na štandardné stavové podmienky alebo na referenčný obsah kyslíka sa použijú tieto prepočtové vzťahy, ak v osobitnom predpise29a) nie je ustanovené inak:

1.Prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky, vlhký plyn
vzorec 3
2.Prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky, suchý plyn
vzorec 4
3.Prepočet hmotnostných koncentrácií na referenčný obsah O2
vzorec 5
4.Prepočet hmotnostných koncentrácií na stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka
vzorec 6
Význam symbolov v uvedených vzťahoch
cnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav vo vlhkom plyne[mg/m3]
csnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne[mg/m3]
crnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne a referenčné podmienky dané obsahom kyslíka O2 ref[mg/m3]
cpHmotnostná koncentrácia zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam zistená meraním[mg/m3]
tTeplota odpadového plynu pri prevádzkových podmienkach[oC]
pTlaková diferencia oproti štandardnému tlaku zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam[kPa]
WObsah vody v spalinách[% objemu]
O2 refReferenčný obsah kyslíka v spalinách[% objemu]
O2 prevObsah kyslíka v spalinách zodpovedajúci prevádzkovým podmienkam, zistený meraním[% objemu]

“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Napríklad vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/163/EÚ z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (Ú. v. EÚ L 100, 9. 4. 2013).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.


László Sólymos v. r.