Vyhláška č. 233/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-233
Platnosť od 12.08.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Aktuálne znenie 01.01.2017

233

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 27. júna 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 písm. a), b), e) až g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. l) prvom bode sa slová „15 hodín" nahrádzajú slovami „10 hodín".

2. V § 4 písm. l) druhom bode sa slovo „päť" nahrádza slovom „tri".

3. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Štandardy kvality dodávky plynu

Štandardmi kvality dodávky plynu sú:

a) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,

b) zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,

c) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,

d) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena c),

e) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,

f) úhrada opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa plynu podľa písmena e), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke plynu, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ plynu nedohodne s odberateľom plynu na tom, že preplatok má byť započítaný voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe alebo nedôjde k započítaniu preplatku voči inej pohľadávke dodávateľa plynu súvisiacej výlučne s dodávkou a distribúciou plynu voči odberateľovi plynu v zmysle zmluvy a obchodných podmienok,

g) odoslanie

1. žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu; pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),

2. stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska, pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),

h) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

4. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Požadovaná úroveň štandardov kvality je najmenej

a) 94,75 % pre uskladňovanie plynu,

b) 94,25 % pre prepravu plynu,

c) 94,40 % pre distribúciu plynu,

d) 94,75 % pre dodávku plynu.".

5. V § 11 písmená b) a c) znejú:

b) § 4 písm. c) prvého bodu za každú aj začatú hodinu nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 150 eur,

c) § 4 písm. c) druhého bodu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 400 eur,".

6. V § 12 písm. a) prvý bod a druhý bod znejú:

1. odberateľovi plynu v domácnosti a malom podniku 5 eur, najviac 50 eur,

2. odberateľovi plynu mimo domácnosti okrem malého podniku 20 eur, najviac 400 eur,".

7. V § 12 písm. c) sa slová „§ 5 písm. d) a e)" nahrádzajú slovami „§ 5 písm. c) a d)".

8. V § 12 písm. d) sa slová „§ 5 písm. f)" nahrádzajú slovami „§ 5 písm. e)".

9. V § 12 písmená e) a f) znejú:

e) § 5 písm. f) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri odberateľovi plynu

1. v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 20 eur,

2. mimo domácnosti okrem malého podniku 15 eur, najviac 500 eur,

f) § 5 písm. g) prvého bodu a druhého bodu za každý aj začatý pracovný deň nedodržania štandardu kvality pri odberateľovi plynu

1. v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 50 eur,

2. mimo domácnosti okrem malého podniku 15 eur, najviac 500 eur,".

10. V § 12 písm. g) sa slová „§ 5 písm. i)" nahrádzajú slovami „§ 5 písm. h)".

11. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.".

12. V prílohe č. 1 vysvetlivky k tabuľke č. 1 znejú:

„Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu.".

13. V prílohe č. 2 vysvetlivky k tabuľke č. 1 znejú:

„Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu.".

14. V prílohe č. 3 vysvetlivky k tabuľke č. 1 znejú:

„Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu.".

15. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od................ do................

Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality dodávky plynuPočet udalostí celkomPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z predchádzajúceho rokuPodiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom
Uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu [§ 5 písm. a)]
Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu [§ 5 písm. b)]
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu [§ 5 písm. c)]
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 5 písm. d)]
Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 5 písm. e)]
Úhrada preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry [§ 5 písm. f)]
Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej alebo distribučnej siete [§ 5 písm. g)]
Odoslanie stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo distribučnej siete odberateľovi plynu [§ 5 písm. g)]
Odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom v lehote do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá prináleží danému účastníkovi trhu, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu [§ 5 písm. h)]

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu.".

16. Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky plynu

Tabuľka č. 1

iŠtandard kvality dodávky plynuMiera závažnosti
(MZi)
Podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom
(PUi)
Úroveň kvality (Úki) v %
71Uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu do 10 dní [§ 5 písm. a)]20
72Obnovenie dodávky plynu odberateľovi po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby [§ 5 písm. b)]20
73Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu [§ 5 písm. c)]10
74Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 5 písm. d)]10
75Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 5 písm. e)]5
76Úhrada preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry [§ 5 písm. f)]10
77/1Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak odberateľ nemá s prevádzkovateľom uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu [§ 5 písm. f) prvý bod]10
77/2Odoslanie stanoviska prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete odberateľovi plynu k žiadosti v lehote do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska [§ 5 písm. f) druhý bod]10
78Odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom v lehote do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá prináleží danému účastníkovi trhu, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe [§ 5 písm. g)]5
Úroveň štandardu kvality dodávky plynu (Úk)

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Úroveň štandardu kvality dodávky plynu sa vypočíta podľa vzorca

Úk = ∑Uki,

kde

Úki - úroveň i-tého štandardu kvality dodávky plynu, Úki = MZi × PUi,

i - štandard kvality dodávky plynu,

MZi - miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality dodávky plynu,

PUi - podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom uvedených v prílohe č. 4 tabuľke č. L".

17. Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 9 k vyhláške č. 278/2014 Z. z.

1. Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za uskladňovanie plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od.................. do..................

Regulovaná činnosť: Uskladňovanie plynu

Tabuľka č. 1

123456
Označenie štandardu kvalitySuma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
§ 2 písm. b)
§ 2 písm. c)
§ 2 písm. d)
§ 2 písm. f)
§ 2 písm. g)
Spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

KP - kompenzačné platby; suma uhradených KP sa uvádza v eurách.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-1 a je uhradené do konca roka t-1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-2 a je uhradené až v roku t-1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov pre danú kategóriu odberateľov plynu zo stĺpcov 3 a 4.

2. Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za prepravu plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od.................. do..................

Regulovaná činnosť: Preprava plynu

Tabuľka č. 2

123456
Označenie štandardu kvalitySuma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
§ 3 písm. a)
§ 3 písm. b)
§ 3 písm. c) prvý bod
§ 3 písm. c) druhý bod
§ 3 písm. e)
§ 3 písm. f)
§ 3 písm. g)
§ 3 písm. h)
§ 3 písm. j)
§ 3 písm. k)
Spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

KP - kompenzačné platby; suma uhradených KP sa uvádza v eurách.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-1 a je uhradené do konca roka t-1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-2 a je uhradené až v roku t-1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov pre danú kategóriu odberateľov plynu zo stĺpcov 3 a 4.

3. Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za distribúciu plynu

Regulovaná činnosť: Distribúcia plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od.................. do..................

Tabuľka č. 3

123456
Označenie štandardu kvalitySuma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.
§ 4 písm. a)
§ 4 písm. b)
§ 4 písm. c) prvý bod
§ 4 písm. c) druhý bod
§ 4 písm. d) prvý bod
§ 4 písm. d) druhý bod
§ 4 písm. f)
§ 4 písm. g)
§ 4 písm. h)
§ 4 písm. i)
§ 4 písm. j)
§ 4 písm. k)
Spolu
Dom. + Mimo dom.

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

KP - kompenzačné platby; suma uhradených KP sa uvádza v eurách,

Dom. - kategória koncových odberateľov plynu v domácnosti,

Mimo dom. - kategória koncových odberateľov plynu mimo domácnosti.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-1 a je uhradené do konca roka t-1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-2 a je uhradené až v roku t-1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov pre danú kategóriu odberateľov plynu zo stĺpcov 3 a 4.

4. Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za dodávku plynu

Regulovaná činnosť: Dodávka plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od.................. do..................

Tabuľka č. 4

123456
Označenie štandardu kvalitySuma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.
§ 5 písm. a)
§ 5 písm. b)
§ 5 písm. c)
§ 5 písm. d)
§ 5 písm. e)
§ 5 písm. f)
§ 54 písm. g) prvý bod
§ 5 písm. g) druhý bod
§ 5 písm. h)
Spolu
Dom. + Mimo dom.

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

KP - kompenzačné platby; suma uhradených KP sa uvádza v eurách,

Dom. - kategória koncových odberateľov plynu v domácnosti,

Mimo dom. - kategória koncových odberateľov plynu mimo domácnosti.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-1 a je uhradené do konca roka t-1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov plynu v roku t-2 a je uhradené až v roku t-1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov pre danú kategóriu odberateľov plynu zo stĺpcov 3 a 4.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Jozef Holjenčík v. r.