Vyhláška č. 205/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-205
Platnosť od 30.06.2016
Účinnosť od 01.07.2016 do30.06.2017
Zrušený 160/2017 Z. z.
Znenie 01.07.2016

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. júna 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z.z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z. a vyhlášky č. 37/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pred vypracovaním písomného testu si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označený ich písomný test; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k písomnému testu až po jeho vyhodnotení.“.

2. V § 5 ods. 3 a § 8 ods. 1 sa za slovo „vymenovaný“ vkladajú slová „z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných“.

3. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pred vypracovaním prípadovej štúdie si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označená ich prípadová štúdia; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k prípadovej štúdii až po jej vyhodnotení.“.

4. V § 6 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.

5. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Databázu prípadových štúdií vytvára ministerstvo a losovanie štúdií vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných ministrom. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň zo 100 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa.“.

6. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Prípadová štúdia vylosovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.“.

7. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Ak ide o výberové konanie na voľné miesto sudcu na okresnom súde, preklad z cudzieho jazyka možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka; v ostatných prípadoch aj z ruského jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník. Pred vypracovaním písomného prekladu z cudzieho jazyka si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označený ich písomný preklad z cudzieho jazyka; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k písomnému prekladu z cudzieho jazyka až po jeho vyhodnotení.“.

8. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Databázu textov v cudzom jazyku porovnateľnej obťažnosti určených na písomný preklad z cudzieho jazyka vytvára ministerstvo a ich losovanie vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných ministrom. Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa.“.

9. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Text z cudzieho jazyka vylosovaný pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.“.

10. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pred písomným vypracovaním súdnych rozhodnutí si uchádzači vylosujú číslo, ktorým budú označené nimi písomne vypracované súdne rozhodnutia; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k písomnému vypracovaniu súdnych rozhodnutí až po ich vyhodnotení.“.

11. V § 8 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „30“.

12. V § 9 ods. 1 písm. b) sa číslo „12“ nahrádza číslom „15“.

13. V § 9 ods. 1 písm. d) sa číslo „12“ nahrádza číslom „18“.

14. V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „psychológ“)“.

15. V § 10 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a z akých dôvodov“.

16. V § 11 odsek 2 znie:

(2) Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti jednotlivo za každú skutočnosť, ktorá sa overuje výberovým konaním,3) pridelením bodov v rozpätí od nula bodov do troch bodov, pričom najvyšším hodnotením sú tri body. Hodnotenie každej otázky a celkový výsledok vyhodnotenia vyznačí každý člen výberovej komisie písomne na hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.“.

17. V § 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „stručné“.

18. V § 12 ods. 3 sa za slová „Z úspešných uchádzačov“ vkladajú slová „v súhrnom hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,“.

19. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania a pomeru hlasov členov výberovej komisie. Súčasťou zápisnice sú hodnotiace hárky členov výberovej komisie a súhrnný hodnotiaci hárok.“.

20. V § 13 odsek 5 znie:

(5) Zápisnica a všetky písomností týkajúce sa výberového konania sú súčasťou spisu agendy správy súdu.4)“.

21. Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 30. júnu 2016 a vykonať sa má po 1. júli 2016, sa vykoná podľa predpisov účinných k 30. júnu 2016.“.

22. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2 , ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 483/2011 Z. z.

HODNOTIACI HÁROK ČLENA VÝBEROVEJ KOMISIE

príloha 01a

HODNOTIACI HÁROK ČLENA VÝBEROVEJ KOMISIE

príloha 01b

Príloha č. 2 k vyhláške č. 483/2011 Z. z.

SÚHRNNÝ HODNOTIACI HÁROK

príloha 02

.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.