Nariadenie vlády č. 2/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-2
Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2018
Zrušený 386/2018 Z. z.
Znenie 01.01.2016

2

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 372/2014 Z. z. sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2012 Z. z.

obrázok 01

príloha


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v.r.