Oznámenie č. 199/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-199
Platnosť od 21.06.2016
Pôvodný predpis 21.06.2016

199

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. mája 2016 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:


1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 20. apríla 2016 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2016 – 2017 z 19. apríla 2016 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.