Oznámenie č. 147/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-147
Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 08.04.2016
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 8. decembra 2015 v súlade s článkom IX ods. A.

Aktuálne znenie 08.04.2016

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2015 bolo vo Washingtone podpísané Memorandum o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality.

Memorandum nadobudlo platnosť 8. decembra 2015 v súlade s článkom IX ods. A.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.