Redakčné oznámenie č. 123/2016 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 8/2016 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-123
Platnosť od 15.03.2016
Pôvodný predpis 15.03.2016

123

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 8/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.

V novelizačnom bode č. 17 v písmene f) v ukazovateli č. 85 v treťom a štvrtom stĺpci majú byť uvedené hodnoty pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu „0,20“ a pre Urel „20“.