Oznámenie č. 121/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-121
Platnosť od 10.03.2016
Pôvodný predpis 10.03.2016

121

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. marca 2016 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:


1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2016 – 2017 z 19. februára 2016 uzatvorená medzi Zväzom autobusovej dopravy

a

Odborovým zväzom KOVO.

2. Dodatok č. 1 na rok 2016 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2017 zo 4. februára 2015 uzatvorený 3. februára 2016 medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.