Vyhláška č. 116/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-116

(v znení č. 189/2018 Z. z.)

Platnosť od 04.03.2016
Účinnosť od 01.07.2018
Aktuálne znenie 01.07.2018

116

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 22. februára 2016,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) podobe lesníckej rovnošaty (ďalej len „rovnošata“), jej označení a súčastiach,

b) postupe pri prideľovaní rovnošaty, jej výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí,

c) užívaní a udržovaní rovnošaty,

d) okruhu zamestnancov, ktorým sa rovnošata prideľuje.

§ 2

(1) Rovnošata má zelenú farbu. Rovnošata sa skladá z rovnošatových súčastí a zo špecifických znakov, ktoré tvoria jej označenie.

(2) Rovnošatové súčasti sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Rovnošatové súčasti pre štátnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti podľa § 5 a zobrazenie ich vzorov v dámskom vyhotovení a pánskom vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Povinné označenie rovnošaty tvoria špecifické znaky, ktoré sú jej súčasťou. Vzory špecifických znakov na rovnošatových súčastiach sú uvedené v prílohe č. 3.

(5) Špecifické znaky na rovnošate fyzických osôb a právnických osôb, zamestnancov podľa § 67 ods. 9 druhej vety zákona, nesmú byť zameniteľné s označením uvedeným v prílohe č. 3.

§ 3

(1) Pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru1) na činnosť podľa § 5 alebo po preložení2) štátneho zamestnanca na činnosť podľa § 5, sa pridelia štátnemu zamestnancovi rovnošatové súčasti uvedené v prílohe č. 4 bodoch 1 až 13 (ďalej len „základné rovnošatové súčasti“). Základné rovnošatové súčasti sa pridelia štátnemu zamestnancovi po skončení skúšobnej doby. Základné rovnošatové súčasti sa nepridelia štátnemu zamestnancovi, ktorému už boli pridelené a ktorý je opätovne prijatý do štátnozamestnaneckého pomeru na činnosť podľa § 5 v lehote kratšej ako 36 mesiacov od skončenia predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pomeru s činnosťou podľa § 5.

(2) Štátny zamestnanec podľa odseku 1 má v každom kalendárnom roku nárok na príspevok na obmenu rovnošatových súčastí (ďalej len „príspevok“) v sume 40 % z hodnoty základných rovnošatových súčastí. Nárok na príspevok vzniká za uplynulých 12 mesiacov vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ak vznikne nárok na príspevok počas kalendárneho roka alebo sa štátnozamestnanecký pomer na činnosť podľa § 5 skončí počas kalendárneho roka, štátny zamestnanec má nárok pomernú časť príspevku. Štátny zamestnanec čerpá príspevok počas celého kalendárneho roka.

(3) Nárok na príspevok nevzniká štátnemu zamestnancovi

a) počas plynutia skúšobnej doby alebo výpovednej doby,

b) na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo počas práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako dva po sebe nasledujúce mesiace,

c) zaradenému mimo činnej štátnej služby,3)

d) v dočasnej štátnej službe.4)

(4) Hodnota rovnošatových súčastí, hodnota základných rovnošatových súčastí a hodnota rovnošaty je ustanovená v prílohe č. 4.

(5) Evidenciu vzniku nároku na poskytnutie rovnošaty, nároku na príspevok, vydania jednotlivých rovnošatových súčastí a o čerpaní príspevku vedie príslušný orgán štátnej správy v osobitnom informačnom systéme alebo na tlačive uvedenom v prílohe č. 5.

(6) Nevyčerpaný zostatok ročného priznaného nároku na príspevok prechádza do nasledujúceho roku, po uplynutí tejto doby nárok zaniká. Príspevok nemožno poskytnúť peňažnou náhradou.

(7) Ak došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty bez zavinenia štátneho zamestnanca v čase plnenia úloh, nahradia sa štátnemu zamestnancovi zničené rovnošatové súčasti bez ohľadu na skutočný stav hodnoty príspevku.

§ 4

(1) Štátny zamestnanec udržiava rovnošatu v riadnom stave na vlastné náklady. Štátny zamestnanec nesmie meniť ani upravovať vonkajší vzhľad rovnošaty. K rovnošate uvedenej v prílohe č. 1druhom bode sa nosia čierne topánky alebo hnedé topánky.

(2) Pri skončení činnosti podľa § 5 štátny zamestnanec nevracia žiadne rovnošatové súčasti.

§ 5

Rovnošatové súčasti sa prideľujú štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva podľa § 56 až 62 zákona, štátnu správu poľovníctva5) alebo štátnu správu v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.5a)

§ 6

(1) Rovnošatu podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 možno používať do 31. marca 2020.

(2) Obmena rovnošaty podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 sa považuje za príspevok na obmenu rovnošaty podľa tejto vyhlášky. Rovnošatové súčasti poskytnuté podľa doterajšieho predpisu sa nevracajú.

(3) Príspevok podľa § 3 ods. 2 sa použije prednostne na zabezpečenie základných rovnošatových súčastí tak, aby štátnym zamestnancom na činnosť podľa § 5 boli do 31. marca 2020 pridelené všetky základné rovnošatové súčasti.

(4) Nevyčerpaný nárok na obmenu rovnošaty podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 možno použiť na obmenu rovnošaty do 31. marca 2020.

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 481/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.

Rovnošatové súčasti

Rovnošatové súčasti sú:

a) sako a nohavice alebo sukňa,

b) košeľa zelená s dlhým rukávom,

c) košeľa zelená s krátkym rukávom,

d) košeľa biela s dlhým rukávom,

e) sveter,

f) viazanka alebo šatka,

g) nohavice terénne letné,

h) nohavice terénne zimné,

i) polokošeľa s krátkym rukávom,

j) polokošeľa s dlhým rukávom,

k) bunda do pása,

l) bunda 3/4 s odopínateľnou vložkou,

m) hubertus,

n) čiapka letná,

o) čiapka zimná,

p) klobúk,

q) golfky,

r) lýtkovnice,

s) nepremokavá súprava,

t) termobielizeň,

u) ponožky k rovnošate,

v) ponožky pracovné,

w) obuv do terénu,

x) reflexná vesta nepremokavá žltá,

y) reflexná bunda nepremokavá žltá.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.

Vzory

Príloha č. 3 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.

VZORY

ŠPECIFICKÝCH ZNAKOV NA ROVNOŠATE

1. Lipová ratolesť

a) nášivka umiestnená na golieri saka – šikmo ležiaca lipová ratolesť hnedej farby prispôsobená farbe hnedého pásika na saku,

obrázok 01

b) nášivka na ostatných častiach rovnošaty – šikmo ležiaca lipová ratolesť zelenej farby, umiestnená podľa vzorov uvedených v prílohe č. 2.

obrázok 02

2. Označenie na klope ľavého náprsného vrecka

a) Ministerstvo – sekcia riadiaca činnosti lesného hospodárstva, spracovania dreva a poľovníctva a Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia – tmavozelená výložka, obdĺžnikového tvaru 100 x 40 mm, tenký hnedý pásik ako olemovanie a spevnenie okraja výložky, spodný a horný okraj výložky pretkávaný hrubým prerušovaným zlatistým lemovaním, v ľavej časti šikmo ležiaca zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, napravo od ratolesti zlatisto-zelené rozety. Zo spodnej časti je prišitý suchý zips.

Generálny riaditeľ sekcie – 4 rozety,

riaditeľ odboru a riaditeľ Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie – 3 rozety,

vedúci oddelenia – 2 rozety,

odborný zamestnanec – 1 rozeta.

b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – úrad riadiaci činnosti lesného hospodárstva a poľovníctva

riaditeľ úradu – 3 rozety,

zástupca riaditeľa úradu – 2 rozety,

odborný zamestnanec – 1 rozeta.

obrázok 03

c) okresný úrad – osobitný organizačný útvar6) – tmavozelená výložka, obdĺžnikového tvaru 100 x 40 mm, tenký hnedý pásik ako orámovanie a spevnenie okraja výložky, spodný a horný okraj výložky pretkávaný hrubým zeleným neprerušovaným lemovaním, v ľavej časti šikmo ležiaca zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, napravo od ratolesti zeleno-zlatisté rozety. Zo spodnej časti je prišitý suchý zips.

Vedúci odboru alebo štátny radca7) – 3 rozety,

hlavný radca – 2 rozety,

odborný radca – 1 rozeta.

obrázok 04

d) okresný úrad – odbor8) – tmavozelená výložka, obdĺžnikového tvaru 100 x 40 mm, tenký hnedý pásik ako orámovanie a spevnenie okraja výložky, spodný a horný okraj výložky pretkávaný hrubým zeleným neprerušovaným lemovaním, v ľavej časti šikmo ležiaca zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, napravo od ratolesti zeleno-zlatisté rozety. Zo spodnej časti je prišitý suchý zips.

Vedúci odboru alebo hlavný radca – 3 rozety,

odborný radca – 2 rozety,

samostatný radca – 1 rozeta.

obrázok 05

3. Odnímateľná nášivka – rukávnik

a) nášivka – rukávnik je štvorcového tvaru (10 x 10 cm) tmavozelenej farby (farba prispôsobená farbe zateplenej a letnej bundy), po bokoch so skrytými suchými zipsami pre uchytenie na rovnošate. V strede rukávnika je upevnené kruhové označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, s textom zlatistej farby ŠTÁTNA SPRÁVA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A POĽOVNÍCTVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA, alebo štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, s textom SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA, s farebným štátnym znakom Slovenskej republiky a grafickým prvkom listnatého stromu a ihličnatého stromu v svetlej a tmavšej zelenej farbe.

obrázok 06

Označenie na klope ľavého náprsného vrecka a rukávnik sa upevňujú na odevné súčasti suchým zipsom spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii podľa prílohy č. 2.

b) nášivka na rukáve zamestnancov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (8 x 8 cm) – dva zlaté meče položené vedľa seba prekrýva tretí meč a sú ovenčené zelenými lipovými lístkami so šiestimi súkvetiami. Štátny znak je položený nad záštitou tretieho meča pred časťou čepele a striebornou stuhou s čiernym majuskulným textom SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Strieborná stuha s textom MINISTERSTVO OBRANY je za čepeľami mečov. Stuhy na koncoch sú zastrihnuté do tvaru lastovičieho chvosta.

obrázok 07

Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.

Hodnota jednotlivých rovnošatových súčastí

Bod
číslo
Názov rovnošatovej súčastiMerná
jednotka
Počet
prideľovaných
merných
jednotiek
Hodnota mernej
jednotky
s DPH
[eurá]
Hodnota
spolu
s DPH
[eurá]
1.Sakoks1126,00126,00
2.Nohavice alebo sukňaks251,00102,00
3.Košeľa zelená dlhý rukávks226,4052,80
4.Viazanka zelená alebo šatkaks211,4022,80
5.Čiapka letnáks110,8010,80
6.Čiapka zimnáks130,6030,60
7.Šálks18,408,40
8.Sveterks164,7064,70
9.Bunda 3/4 s odopínateľnou vložkouks1153,60153,60
10.Špecifické označenie – rukávnikks35,2015,60
11.Špecifické označenie – služobné označenieks33,009,00
12.Nohavice terénne letnéks159,4059,40
13.Obuv do terénu s membránoupár1135,00135,00
14.Nohavice terénne zimnéks169,0069,00
15.Bunda do pásaks195,4095,40
16.Zelená košeľa krátky rukávks125,2025,20
17.Košeľa biela dlhý rukávks126,4026,40
18.Polokošeľa krátky rukávks120,2020,20
19.Polokošeľa dlhý rukávks121,6021,60
20.Nepremokavá súpravaks1148,20148,20
21.Ponožky k rovnošatepár32,206,60
22.Ponožky pracovnépár35,4016,20
23.Termotričkoks124,0024,00
24.Termonohaviceks121,6021,60
25.Reflexná vesta nepremokavá žltáks141,4041,40
26.Reflexná bunda nepremokavá žltáks143,7043,70

Hodnota základných rovnošatových súčastí je 790,70 eur.

Celková hodnota rovnošaty je 1 350,20 eur.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.

EVIDENČNÁ KARTA ROVNOŠATY zamestnanca štátnej správy lesného hospodárstva

Poznámky pod čiarou

1) § 6, 16 až 19 a 32 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 33 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 42 až 43a zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 17 a 18 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 71 až 75 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5a) § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Príloha č. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z.