Redakčné oznámenie č. r1/c37/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-c37-r1
Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Pôvodný predpis 03.06.2015

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

V § 16 namiesto druhého označenia odseku „(2)“ začínajúceho sa slovami „Fond uchováva ...“ má byť správne uvedené označenie odseku „(3)“.