Vyhláška č. 91/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-91
Čiastka 30/2015
Platnosť od 07.05.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, § 24 ods. 4 písm. d) tretieho bodu v bode 3, § 25 ods. 4 písm. e) tretieho bodu v bode 4, § 26 ods. 5 písm. d) tretieho bodu v bode 5 a § 26 ods. 6 písm. e) tretieho bodu v bode 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Aktuálne znenie 01.01.2016

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. apríla 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z. a vyhlášky č. 399/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 2 písm. f) a § 13 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.“.

3. V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

1. voči zanikajúcim spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,

2. voči zanikajúcim spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,

3. zanikajúce spoločnosti nie sú v kríze;4a) ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.4b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

4a) § 67a Obchodného zákonníka.

4b) § 152a ods. 6 Obchodného zákonníka.“.

4. V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

1. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,

2. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti,

3. zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze;4a) ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.4b)“.

5. V § 26 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

1. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,

2. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči zanikajúcej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením spoločnosti,

3. zanikajúca spoločnosť nie je v kríze;4a) ak je zanikajúca spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.4b)“.

6. V § 26 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

1. voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,

2. voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči zanikajúcej spoločnosti alebo niektorej z nástupníckych spoločností pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením alebo zlúčením spoločnosti,

3. zanikajúca spoločnosť a nástupnícke spoločnosti nie sú v kríze;4a) ak je zanikajúca spoločnosť alebo niektorá z nástupníckych spoločností v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.4b)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, § 24 ods. 4 písm. d) tretieho bodu v bode 3, § 25 ods. 4 písm. e) tretieho bodu v bode 4, § 26 ods. 5 písm. d) tretieho bodu v bode 5 a § 26 ods. 6 písm. e) tretieho bodu v bode 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


Tomáš Borec v. r.