Vyhláška č. 66/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-66
Čiastka 19/2015
Platnosť od 31.03.2015
Účinnosť od 15.04.2015
Aktuálne znenie 15.04.2015

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 24. marca 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 1 znie:

(1) V názve pekárskych výrobkov skupiny chlieb a skupiny pečivo sa musí uviesť ich začlenenie do skupiny a podskupiny podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1; ak ide o skupinu ostatné pekárske výrobky, musí sa uviesť názov podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 v stĺpci podskupina alebo iný zaužívaný alebo opisný názov.“.

2. V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „inde ako v pekárni“.

3. V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a členenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1“.

4. V § 3 sa dopĺňa odsek 9, ktorý znie:

(9) V názve trvanlivého pečiva sa nemusí uviesť jeho začlenenie podľa prílohy č. 1 a tabuľky č. 1.“.

5. V nadpise § 4 sa vypúšťajú slová „a pečivo“.

6. V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.


Ľubomír Jahnátek v. r.