Vyhláška č. 426/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-426
Čiastka 114/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.03.2020
Znenie 01.01.2016 - 31.03.2020

426

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2015

o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 7 a § 101 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Zdravotná spôsobilosť občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka (ďalej len „štátna služba“) a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie sa posudzujú podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, a podľa kritérií zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana sa vychádza z obsahu činností, ktoré má občan ako profesionálny vojak vykonávať.

§ 2

(1) Zdravotná spôsobilosť občana zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

a) A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby alebo

b) D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(2) Zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

a) A – spôsobilý na výkon štátnej služby,

b) B – nespôsobilý na výkon funkcie,

c) C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby alebo

d) D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.

(3) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje prijatie občana do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(4) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorú nemožno označiť A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť občana sa označí D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(5) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka, ktorá umožňuje výkon štátnej služby a výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na výkon štátnej služby.

(6) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je profesionálny vojak trvalo nespôsobilý na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, pričom je spôsobilý na výkon inej funkcie, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia, zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka sa označí B – nespôsobilý na výkon funkcie.

(7) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej nie je profesionálny vojak spôsobilý na výkon štátnej služby a funkcie alebo je nespôsobilý na výkon funkcie počas podpornej doby, pričom možno odôvodnene predpokladať, že pred uplynutím podpornej doby profesionálny vojak nadobudne spôsobilosť na výkon štátnej služby alebo nadobudne spôsobilosť na výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby a súčasne sa určí lehota na opätovné preskúmanie jeho zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.

(8) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je zdravotný stav profesionálneho vojaka trvalo zmenený tak, že mu nedovoľuje výkon štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.

§ 3

(1) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 3.

(2) Psychodiagnostické vyšetrenie občana pozostáva z posúdenia

a) intelektových a kognitívnych predpokladov,

b) osobnostných predpokladov,

c) interpersonálnej orientácie.

(3) Psychická spôsobilosť občana sa v závere psychodiagnostického vyšetrenia uvedie výrokom

a) je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,

b) je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov,

c) je psychicky spôsobilý na výkon určenej funkcie vo vojenskej odbornosti alebo

d) nie je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(4) Okruh funkcií vo vojenskej odbornosti podľa odseku 3 písm. c), na ktorých výkon je občan psychicky spôsobilý, sa uvedie v závere psychodiagnostického vyšetrenia.

(5) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynulo viac ako 12 mesiacov od jeho predchádzajúceho posúdenia psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. a) až c).

(6) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jeho predchádzajúceho posúdenia psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. d).

§ 4

(1) Previerka fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva preskúšaním pohybovej výkonnosti.

(2) Pohybová výkonnosť občana sa preskúšava v troch disciplínach, z ktorých jedna je povinná a dve voliteľné.

(3) Povinná disciplína, voliteľné disciplíny a normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana sú uvedené v prílohe č. 4.

(4) Vek občana sa posudzuje ku dňu vykonania previerky fyzickej zdatnosti.

(5) Fyzická zdatnosť občana sa hodnotí výrokom

a) je fyzicky zdatný alebo

b) nie je fyzicky zdatný.

(6) Občan, ktorý nedosiahol normu pohybovej výkonnosti v niektorej z disciplín, sa hodnotí podľa odseku 5 písm. b).


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Martin Glváč v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

ZOZNAM CHORÔB A PRÍBUZNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV

Zoznam chorôb a príbuzných zdravotných problémov je spracovaný podľa alfanumerickej kódovacej schémy zoznamu trojmiestnych položiek publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov – 10. revízia (ďalej len „medzinárodná klasifikácia“) s čiastočným využitím podrobnej medzinárodnej klasifikácie.

Podrobne sú spracované tie ochorenia aj následné stavy po nich a chyby, ktoré sa bežne vyskytujú v posudkovej činnosti. Poruchy zdravotného stavu v Zozname chorôb a príbuzných zdravotných problémov neuvedené vykazujú lekári štvormiestne podľa štvormiestneho kódu podrobného zoznamu uvedeného v medzinárodnej klasifikácii.

Pri stanovení diagnózy sa uvádza názov choroby a trojmiestny kód podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov. Ak je nevyhnutné uviesť detailnejší názov choroby, uvedie sa podľa štvormiestneho kódu podrobnej medzinárodnej klasifikácie. Za kódom choroby sa uvádza vždy písmeno odseku označujúce závažnosť ochorenia a písmeno označujúce zdravotnú spôsobilosť.

Podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov sa posudzuje zdravotná spôsobilosť:

I. občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,

II. profesionálneho vojaka.

I. INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY

(A 00 – B 99)

Untitled Document
Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
A 00
A 01
A 02
A 03
A 04
A 05
A 06
A 07
A 08
A 09
Črevné infekčné choroby
(A 00 – A 09)

Cholera
Brušný týfus a paratýfusy
Iné infekcie spôsobené salmonelami
Bacilová červienka (dyzentéria) – šigelóza
Iné bakteriálne črevné infekcie
Iné bakteriálne otravy potravinami
Amébová červienka – amebóza
Iné protozoárne črevné choroby
Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 28
Bakteriálne zoonózy
(A 20 – A 28)

Mor – pestis
Tularémia
Slezinová sneť – antrax
Brucelóza
Sopľavka – malleus a melioidóza – pseudomalleus
Horúčka od uhryznutia potkanom
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde
A 32
A 33
A 34
A 35
A 36
A 37
A 38
A 39
A 40
A 41
A 43
A 44
A 49
Iné bakteriálne choroby
(A 30 – A 49)

Listerióza
Tetanus novorodencov (neonatorum) – stŕpnutosť novorodencov
Tetanus v popôrodí (puerperalis)
Iný tetanus (stŕpnutosť)
Diftéria – záškrt
Divý kašeľ – pertussis
Šarlach – scarlatina
Meningokoková infekcia
Streptokoková septikémia
Iné septikémie
Nokardióza
Bartonelóza
Bakteriálne infekcie na nešpecifikovaných miestach
A 30 a A 31 sú uvedené pri iných bakteriálnych chorobách (A 30 – A 48).
A 65
A 66
A 67
A 68
A 69
Iné spirochétové choroby
(A 65 – A 69)

Nevenerický syfilis
Yaws
Pinta – carate
Návratné horúčky
Iné spirochétové infekcie
A 70
A 71
A 74
A 75
A 76
A 77
A 78
A 79
Iné choroby vyvolané chlamýdiami
(A 70 – A 74)

Infekcie Chlamydia psittaci
Trachóm
Iné choroby vyvolané chlamýdiami

Riketsiózy
(A 75 – A 79)

Škvrnitý týfus – typhus exanthematicus
Endemický škvrnitý týfus (myší)
Škvrnité horúčky (riketsiózy prenášané kliešťami)
Q – horúčka
Iné riketsiózy
a) Akútne ochorenie.

b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.

c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.

d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D

D


D


A
liečba

D


A - B


A
A 15

A 16
A18
Tuberkulóza
(A 15 – A 19)

Respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená tbc

Respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená
a) Aktívna forma.


b) Inaktívna tbc pľúc neveľkého rozsahu pri priaznivom celkovom stave, bez porúch funkcie, bez zrastov a bez príznakov aktivity najmenej v poslednom roku alebo v čase kratšom ako jeden rok, pri negatívnom bakteriologickom náleze, bez RTG známok rozpadu, alebo inej aktivity ochorenia po liečbe antituberkulotikami.

c) Stavy po preliečení a vyradení s dispenzárnej starostlivosti.TBC lymfatických uzlín.
Nešpecifické zápaly pohrudnice zahojené bez obmedzenia funkcie

a) Aktívna forma.
b) Preliečená mimopľúcna TBC nevyžadujúca dispenzárnu starostlivosť.
D

DD
A


D
D
liečba

liečbaA - B
A


liečba
A-B
Posudzujú sa príznaky aktivity počas dispenzarizácie. Zápaly pohrudnice s výpotkom pri preukázanej tbc etiológii menšieho rozsahu zahojené bez zrastov pohrudnice sa posudzujú individuálne po liečbe alebo pred skončením podpornej doby podľa rezíduí v rádiograme; poruchy funkcie kardiovaskulárneho aparátu sa posudzujú podľa príznakov aktivity v poslednom roku alebo v kratšom čase.
A 17Tuberkulóza nervovej sústavy
a) Následný stav po dvoch rokoch od skončenia liečby s motorickým alebo senzitívnym deficitom potvrdený výsledkami paraklinických vyšetrení.

b) Následný stav po liečbe ochorenia potvrdeného sérologicky, kultivačne s pozitívnym likvorovým nálezom alebo po operačnom výkone do dvoch rokov od skončenia liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Následné stavy po dvoch rokoch od začiatku ochorenia s nezávažným deficitom funkcie nervového systému.

d) Stavy po preliečení a vyradení z dispenzárnej starostlivosti.
D


D
C -D


A
D


C
C -A - B


A
A 18
A 19
Tuberkulóza iných ústrojov
Miliárna tuberkulóza
a) Aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami alebo vzdorujúce liečbe, alebo recidivujúce.

b) Stavy i po dobre zahojenom tbc zápale mozgových blán. Aktívne formy alebo inaktívne formy podľa závažnosti a následkov s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Inaktívne formy menšieho rozsahu bez následkov.

d) Stavy po preliečení a vyradení z dispenzárnej starostlivosti.
D


D
D

A
D


C
A - B

A
A 26
A 27
Bakteriálne zoonózy
(A 26 – A 27)

Eryzipeloid – ruža ošípaných
Leptospiróza
A 30
A 31
A 42
A 46
A 48
Iné bakteriálne choroby
(A 30 – A 48)

Lepra – malomocenstvo (Hansenova choroba)
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami
Aktinomykotické infekcie
Ruža – erysipelas
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
a) Aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami, vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce. Aktívne formy väčšieho rozsahu, s trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov. Aktívne formy menšieho rozsahu.

b) Inaktívne formy podľa závažnosti následkov. Zdĺhavé formy vzdorujúce liečbe s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.

d) Najmenej tri roky klinicky zahojená tbc.
DDD


A
DCA - B


A
A 80
A 81
A 82
A 83
A 84
A 85
A 86
A 87
A 88
A 89
Vírusové infekcie centrálneho nervového systému
(A 80 – A 89)

Akútna poliomyelitída
Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému
Besnota – rabies, lyssa
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde
Nešpecifikované vírusové encefalitídy
Vírusová meningitída
Iné vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy nezatriedené inde
Nešpecifikované vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy
a) Akútne ochorenie.

b) Následné stavy po prekonanom ochorení s neurologickým deficitom dokumentovaným výsledkami paraklinických vyšetrení obmedzujúcim výkonnosť organizmu.

c) Následné stavy najskôr jeden rok po prekonanom akútnom ochorení s
1. minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení,
2. minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych alebo klinických vyšetrení,
3. ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení alebo
4. ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych alebo klinických vyšetrení.

d) Stavy po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, bez subjektívnych ťažkostí a neurologického deficitu.
D

DD

A
liečba

C – DA - B

A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
A 90
A 91
A 92
A 93
A 94
A 95
A 96
A 98
A 99
Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky prenášané článkonožcami
(A 90 – A 99)

Horúčka dengue (klasická dengue)
Hemoragická horúčka dengue
Iné vírusové horúčky prenášané komármi
Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami nezatriedené inde
Nešpecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami
Žltá zimnica
Arenavírusová hemoragická horúčka
Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde
Nešpecifikované vírusové hemoragické horúčky
a) Stavy po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia so zreteľnými a trvalými následkami s výrazným funkčným defektom.

b) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy do dvoch rokov po prekonanom akútnom ochorení i bez klinických prejavov a subjektívnych ťažkostí.

d) Stavy po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D


D
D


A
D


C
A - B


A
Ad b) následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade.
B 00
B 01
B 02
B 03
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
Vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice
(B 00 – B 09)

Infekcie herpesovým vírusom (herpes simplex – plazivec jednoduchý)
Ovčie kiahne – varicella
Zoster – herpes zoster – opasec
Kiahne – variola
Opičie kiahne
Osýpky – morbilli
Ružienka - rubeola
Vírusové bradavice – verruca
Iné vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice nezatriedené inde
Nešpecifikované vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice
B 25
B 26
B 30
B 33
B 34
Iné vírusové choroby
(B 25 – B 34)

Cytomegalovírusová choroba
Mumps – parotitis epidemica
Vírusový zápal spojoviek – conjunctivitis virosa
Iné vírusové choroby nezatriedené inde
Vírusová infekcia bez miestneho špecifikovania
a) Akútne ochorenie.

b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
D

D


DD

A
liečba

D


CA - B

A
Diagnóza B 27 sa posudzuje spoločne s diagnózami B 15 až B 19.
B 50
B 51
B 52
B 53
B 54
B 55
B 56
B 57
B 58
B 59
B 60
B 64
Protozoárne choroby
(B 50 – B )

Malária zavinená Plasmodium falciparum
Malária zavinená Plasmodium vivax
Malária zavinená Plasmodium malariae
Iná parazitologicky potvrdená malária
Nešpecifikovaná malária
Leišmanióza
Africká trypanozomóza
Chagasova choroba
Toxoplazmóza
Pneumocystóza
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde
Nešpecifikovaná protozoárna choroba
B 65
B 66
B 67
B 68
B 69
B 70
B 71
B 72
B 73
B 74
B 75
B 76
B 77
B 78
B 79
B 80
B 81
B 82
B 83
Helmintózy
(B 65 – B 83)

Schistosomóza (bilharzióza)
Iná trematodóza
Echinokokóza – hydatidóza
Tenióza
Cysticerkóza
Difylobotrióza a sparganóza
Iné infekcie spôsobené plochými červami (cestódami)
Drakunkulóza
Onchocerkóza
Filariózy
Trichinelóza
Ankylostomiáza a nekatorióza
Askarióza
Strongyloidóza
Trichurióza
Enterobióza – mrle
Iné črevné helmintózy nezatriedené inde
Nešpecifikovaný črevný parazitizmus
Iné helmintózy
B 85
B 86
B 87
B 88
B 89
Zavšivenie – pedikulóza, svrab – akarióza a iné zamorenia
(B 85 – B 89)

Zavšivenie – pedikulóza a ftiriáza
Svrab – scabies
Myióza
Iné zamorenia (infestácie)
Nešpecifikovaná parazitárna choroba
a) Akútne ochorenie.

b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.

e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
D

DD


D


A
liečba

DC


A - B


A
B 95
B 96
B 97
Bakteriálne, vírusové a iné infekčné agensy
(B 95 – B 97)
Streptokoky a stafylokoky ako príčiny chorôb zatriedených do iných kapitol
Iné bakteriálne agensy ako príčiny chorôb zatriedených do iných kapitol
Vírusové agensy ako príčiny chorôb zatriedených do iných kapitol
B 99Iné infekčné choroby
(B 99)
Iné a nešpecifikované infekčné choroby
a) Akútne ochorenie.

b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých ústrojov po skončení liečby.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.

e) Stavy po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D

D


DD


A
liečba

D


CA - B


A
B 20

B 21

B 22

B 23

B 24
Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
(B 20 – B 24)
Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) s následnými infekčnými a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do zhubných novotvarov
Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do iných špecifikovaných chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do iných chorôb
Nešpecifikovaná choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

Osoby s preukázaným vírusom HIV
D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D
B 90
B 92
B 94
Neskoré následky infekčných parazitárnych chorôb
(B 90 – B 94)
Neskoré následky tuberkulózy
Neskoré následky lepry
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb
a) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, vedúce k trvalému a významnému zníženiu pracovnej schopnosti. Zdĺhavé ochorenie vzdorujúce liečbe.

b) Následné stavy s ľahším postihnutím funkcie ústrojov po skončenej liečbe, ktoré nemajú vplyv na pracovnú schopnosť.

c) Následné stavy bez poruchy funkcie alebo vyliečené bez následkov.
DD


A
DA - B


A

II. NÁDORY

(C 00 – D 48)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
C 00 až C 14

C 15 až C 26

C 30 až C 39

C 40 a C 41

C 43 a C 44

C 45 až C 49

C 50

C 51 až C 58

C 60 až C 63

C 64 až C 68

C 69 až C 72

C 73 až C 75

C 76 až C 80

C 81 až C 96

C 97
Nádory
(C 00 – D 48)

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

Zhubné nádory tráviacich ústrojov

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov

Zhubné nádory kosti a kĺbovej chrupky

Melanóm a iné zhubné nádory kože

Zhubné novotvary mezotelu a mäkkého tkaniva

Zhubné nádory prsníka

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

Zhubné nádory močového systému

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálneho nervového systému

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií

Zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva

Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach
D 00 až D 09

D 37 až D 48
Carcinoma in situ

Nádory neurčitého alebo neznámeho správania

a) Formy liečbou neovplyvniteľné alebo rozsiahle, s metastázami.

b) Formy liečbou ovplyvniteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy po úspešnej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby.
D

D


D
D

B - C


A - B
Ad b), c) posudzuje sa podľa charakteru, rozsahu, lokalizácie nádorov a podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov.
D 10 až D 36Nezhubné nádory
(D 10 – D 36)

a) Formy liečbou neovplyvniteľné, s ťažkou trvalou poruchou ústrojov, výrazne obmedzujúce funkciu ústrojov a celkovú výkonnosť.

b) Formy liečbou ovplyvniteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy s nezávažnými poruchami funkcie a stavy po úspešnej liečbe, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby.
D


D


A
D


A - C


A
Ad c) pri negatívnom dermatoskopickom a histologickom náleze alebo pri negatívnom dermatoskopickom alebo histologickom náleze.

III. CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV A NIEKTORÉ PORUCHY IMUNITNÝCH MECHANIZMOV

(D 50 – D 89)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
D 50 až D 53

D 55 až D 59

D 60 až D 64

D 65 až D 69

D 70 až D 77*
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov
(D 50 – D 77)

Nutričné anémie

Hemolytické anémie

Aplastické a iné anémie

Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

a) Ťažké, liečbou neovplyvniteľné formy. Pomaly progredujúce formy s výraznejšími zmenami v zložení krvi a s periodickým zhoršovaním.

b) Ľahké formy, pri úspešnej liečbe s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.

d) Stavy po úspešnej liečbe, bez poruchy funkcie ústrojov.
D


D


D


A
D


C


A - B


A
D 80
D 81
D 82
D 83
D 84
Určité poruchy imunitného mechanizmu
(D 80 – D 89)

Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok
Kombinovaná imunitná nedostatočnosť
Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými poruchami
Bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť
Iné imunodeficiencie
D 89Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde
a) Všetky formy liečbou neovplyvniteľné.

b) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe.

d) Stavy dva roky po úspešnej liečbe, pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, bez recidív poruchy funkcie.
D

D


D

A
D

C


A - B

A
D 86SarkoidózaDD

IV. CHOROBY ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM, VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK

(E 00 - E 90)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
E 00
E 01
E 02
E 04
E 05
E 06
E 07
Choroby štítnej žľazy
(E 00 - E 07)

Vrodený syndróm nedostatku jódu
Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace s nedostatkom jódu a podobné ochorenia
Subklinická hypotyreóza spôsobená nedostatkom jódu
Netoxická struma
Tyreotoxikóza – hypertyreóza
Tyreoiditída
Ostatné choroby štítnej žľazy

a) Výrazné poruchy funkcie štítnej žľazy spojené s poškodením mozgu (kreténizmus) v trvalej liečbe, zväčšenie štítnej žľazy s tlakovými príznakmi na okolité orgány.

b) Zväčšenie štítnej žľazy bez príznakov tlaku na okolie s klinickými ťažkosťami pri liečbe a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy chirurgicky riešené bez klinických prejavov pri dobrej výkonnosti organizmu. Hypotyreózy priaznivo ovplyvnené liečbou bez zreteľných funkčných porúch.

d) Eufunkčné strumy bez liečby, bez klinických prejavov.
D


DA


A
D


CA - B


A
Ad c) – „A“ po endokrinologickom vyšetrení a odporúčaní lekára špecialistu.
E 10
E 11
E 12
E 13
E 14
Diabetes mellitus
(E 10 - E 14)

Diabetes mellitus závislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Iný bližšie určený diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus
a) Ťažké formy pri trvalej liečbe liekmi a inzulínom. Pridružené orgánové poškodenia (retinopatia, vaskulopatia, nefropatia).

b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby liekmi a inzulínom, s počínajúcimi známkami orgánového poškodenia a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy kompenzované diétou i v kombinácii s perorálnou antidiabetickou liečbou, pri dobrom celkovom stave a bez závažných známok orgánového poškodenia.
D

D


D
D

C


A - B
E 15
E 16
Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
(E 15 - E 16)

Hypoglykemická kóma nediabetika
Ostatné poruchy vnútorného vylučovania pankreasu

a) Ťažké poruchy s trvalou liečbou alebo vzdorujúce liečbe, často dekompenzované (po odbornom endokrinologickom vyšetrení).

b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby a ojedinele dekompenzované s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Celkom ľahké formy pri liečbe s dobrou výkonnosťou organizmu, bez prejavov dekompenzácie.
D


DA
D


CA - B
Ad c) – „A“ pri stavoch bez nutnosti liečby a odporúčaní lekára špecialistu.
E 20
E 21
E 22
E 23
E 24
E 25
E 26
E 27
E 28
E 29
E 30
Choroby a poruchy ostatných endokrinných žliaz

Hypoparatyreóza
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperfunkcia podmozgovej žľazy (hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej žľazy (hypofýzy)
Cushingov syndróm
Adrenogenitálny syndróm
Hyperaldosteronizmus - primárny, sekundárny
Iné choroby nadobličiek
Poruchy činnosti vaječníkov
Poruchy činnosti semenníkov
Poruchy puberty nezatriedené inde
E 31
E 32
E 34
E 35*
Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním - polyglandulárna dysfunkcia
Choroby týmusu
Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde

a) Ťažké formy s trvalou substitučnou liečbou, s výraznými klinickými prejavmi, so zníženým spoločenským a pracovným uplatnením (pri pubertálnych úchylkách brať do úvahy vek a skončenie telesného vývoja).

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahšie formy a stavy po operačnej liečbe, pri dlhodobej liečbe bez výrazných klinických prejavov, pri dobrom celkovom stave organizmu.
DD


D
DC


A - B
E 40
E 41
E 42
E 43
E 44
E 45
E 46
Choroby z podvýživy – malnutrícia
(E 40 - E 46)

Kvašiorkor
Nutričný marazmus
Marantický kvašiorkor
Nešpecifická ťažká proteínovoenergetická podvýživa
Proteínovoenergetická podvýživa stredného a mierneho stupňa
Zaostávanie vývoja v dôsledku proteínovoenergetickej podvýživy
Nešpecifikovaná proteínovoenergetická podvýživa
E 50
E 51
Iné nedostatky vo výžive
(E 50 - E 64)

Nedostatok vitamínu A
Nedostatok tiamínu (beri - beri)
E 52
E 53
E 54
E 55
E 56
E 58
E 59
E 60
E 61
E 63


E 64
Nedostatok niacínu (pellagra)
Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B (B-komplexu)
Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)
Nedostatok vitamínu D
Nedostatok iných vitamínov
Nedostatok vápnika v potrave
Nedostatok selénu v potrave
Nedostatok zinku v potrave
Nedostatok iných prvkov výživy
Iné nedostatky vo výžive (nedostatok esenciálnych mastných kyselín, nerovnováha v prijímaní potravy)

Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive
a) Ťažké formy po neúspešnej liečbe s ireverzibilnými ťažkými zmenami na orgánoch. Neskoré následky týchto ochorení závažného rázu.

b) Ľahké formy pri liečbe bez závažného postihnutia orgánov s reverzibilnými zmenami.

c) Vyliečené formy bez trvalých následkov.
D


D

A
D


A - B

A
E 65
E 66
E 67
Tučnota a iná nadmerná výživa
(E 65 - E 68)

Lokalizovaná adipozita (tukové vankúše)
Tučnota - obezita
Iná nadmerná výživa

a) Ťažké formy (hodnota BMI viac ako 35) trvalo vzdorujúce pokusom o redukciu hmotnosti. S postihnutím iných systémov, so znížením výkonnosti organizmu a sťaženým spoločenským uplatnením.

b) Stredné formy (hodnota BMI 30 až 35) vzdorujúce pokusom o redukciu hmotnosti, ale s dobrou telesnou zdatnosťou, bez orgánového postihnutia.

c) Ľahké formy (hodnota BMI 25 až 30) bez orgánového postihnutia, pri normálnej telesnej zdatnosti.
DD


A
DA - B


A
E 70
E 71
E 72
E 73
E 74
E 75
E 76
E 77
E 78

E 79
E 80
E 83
E 84
E 85
E 86
E 87
E 88
E 89
Metabolické poruchy
(E 70 - E 90)
Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín
Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a mastných kyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
Intolerancia laktózy
Iné poruchy metabolizmu sacharidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu (mukopolysacharidózy)
Poruchy metabolizmu glykoproteínov
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie (hypercholesterolémie, hypolipoproteinémie)
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu (hypeurikémie)
Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu
Poruchy metabolizmu minerálov (Wilsonova choroba, hemochromatóza, akrodermatitída)
Cystická fibróza (mukoviscidóza)
Amyloidóza
Zníženie objemu telovej tekutiny - hypovolémia
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy metabolizmu
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy nezaradené inde
a) Ťažké formy alebo formy vyžadujúce celoživotnú substitučnú liečbu alebo prísnu diétu s celkovým postihnutím organizmu a so zníženým spoločenským uplatnením.

b) Ľahké formy pri dobrom celkovom stave po skončenej liečbe alebo stavy v liečbe dlhodobo stabilizované, dobre kompenzované.
D


A
C - D


A - B
Ad a) – „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) – „A“ pri stavoch nevyžadujúcich trvalú liečbu.

V. DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA

(F 00 - F 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
F 00*
F 01
F 02*
F 03
F 04

F 05
F 06


F 07
F 09
Organické duševné choroby vrátane symptomatických chorôb
(F 00 - F 09)

Demencia pri Alzheimerovej chorobe
Vaskulárna artériosklerotická demencia
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde
Nešpecifikovaná demencia
Organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
Iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou poruchou
Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha
a) Pri trvalých alebo dlhotrvajúcich závažných poruchách duševnej činnosti
b) Pri miernych reziduálnych prejavoch poruchy duševnej činnosti s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov
c) Pri celkovej úprave duševného stavu po odznení poruchy
DD
D


D
DD
C


A - B
F 10F 10.4
F 10.5
F 10.6
F 10.7
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok
(F 10 - F 19)

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu
a) Závislosť spojená s ireverzibilnými psychickými a somatickými zmenami. Závislosť od alkoholu. Stavy blízke závislosti (návykový abúzus) u profesionálnych vojakov pri neúčinnosti odvykacej liečby.

b) Abstinenčný syndróm spojený s delíriom.
Psychotické poruchy.
Amnestický syndróm.
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha.

c) Stavy po absolvovaní ústavnej alebo ambulantnej odvykacej liečby. Stavy po recidíve.

d) Sklon k abúzu alkoholu nevyžadujúci doposiaľ aktívnu odvykaciu liečbu a reagujúci na výchovné a disciplinárne opatrenia.
DD
D

D
DD
D

A - B
F 11
F 11.1
F 11.2

F 14
F 14.1
F 14.2
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov
Zneužívanie
Syndróm závislosti

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu
Zneužívanie
Syndróm závislosti
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
F 12
F 13
F 15
F 16
F 18
F 19
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok

a) Syndróm závislosti s narušenou schopnosťou sociálnej adaptácie, stav po ústavnej odvykacej liečbe a ambulantnej odvykacej liečbe alebo po ústavnej odvykacej liečbe alebo ambulantnej odvykacej liečbe.
b) Stav po ojedinelom užití, bez závislosti.
D


D
D


D
F 20
F 21
F 22
F 24
F 25
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
(F 20 - F 29)

Schizofrénia
Schizotypová porucha
Pretrvávajúce poruchy s bludmi
Indukovaná porucha s bludmi
Schizoafektívne poruchy
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
F 23
F 28
F 29
Akútne a prechodné psychotické poruchy
Iné neorganické psychotické poruchy
Nešpecifikovaná neorganická psychóza
a) Porucha s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.

b) Porucha s ľahkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.
D


D
D


D
F 30
F 32
Afektívne poruchy
(F 30 - F 39)

Manická epizóda
Depresívne epizódy
a) Pri ťažkej alebo dlhotrvajúcej epizóde.

b) Pri epizóde strednej závažnosti, pri recidívach.

c) Pri epizóde miernej závažnosti, liečbou dobre ovplyvniteľnej a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Ľahké poruchy.
D

D

DD
D

D

CA - B
F 31
F 33
Bipolárna afektívna porucha
Recidivujúca depresívna porucha
D
D
D
D
F 34Pretrvávajúce afektívne poruchyPosudzuje sa ako
F 60.
F 38
F 39
Iné afektívne poruchy
Nešpecifikované afektívne poruchy
a) Ťažké poruchy.

b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké poruchy.
D

D


D
D

C


A - B
Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 48
Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy
(F 40 - F 48)

Fóbicko - anxiózne poruchy
Iné úzkostné poruchy
Obsesívno - kompulzívna porucha
Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy
Disociatívne (konverzné ) poruchy
Somatoformné poruchy
Iné neurotické poruchy
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54

F 55
F 59
Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi
(F 50 - F 59)

Poruchy príjmu potravy
Neorganické poruchy spánku
Sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou
Poruchy psychiky a správania v popôrodí nezatriedené inde
Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť
Nešpecifikované poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi

a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.

b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké poruchy.
D

D


D
D

C


A - B
Ad c) podľa vyjadrenia psychiatra po ústavnom vyšetrení.
F 60
F 63
F 68
F 69
Poruchy osobnosti a správania dospelých
(F 60 - F 69)

Špecifické poruchy osobnosti
Poruchy návykov a impulzov
Iné poruchy osobnosti a správania dospelých
Nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých
a) Ťažké poruchy s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie.

b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr po uplynutí 24 mesiacov.

c) Ľahké poruchy.
D

D


D
D

C


A - B
Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
F 64
F 65

F 66
Poruchy sexuálnej identity
Poruchy voľby sexuálneho objektu

Poruchy psychiky a správania združené so sexuálnym vývinom a orientáciou
A - D
A - D

D
A - D
A - D

D
Posudzuje sa na základe zistenej štruktúry osobnosti a psychopatológie. Samotná sexuálna orientácia sa nepokladá za poruchu.
Duševná zaostalosť - mentálna retardácia
(F 70 - F 79)
DD
F 98.5
F 98.6
Zajakavosť
Náhlivá reč

a) Závažná porucha, ktorá výrazne narušuje plynulosť reči.

b) Porucha len ľahko obmedzujúca zrozumiteľnosť reči.

c) Prechodná a mierna porucha pri dobre zrozumiteľnej reči.
D

D

A
D

A - B

A

VI. CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU

(G 00 - G 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
G 00
G 01*
G 02*

G 03
G 04
G 05*

G 06

G 07*
G 08

G 09
Zápalové choroby ústredného nervového systému
(G 00 - G 09)
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis, encephalomyelitis
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis, encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída
Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy po liečbe akútneho ochorenia, s neurologickým deficitom podstatnejšie ovplyvňujúcim výkonnosť organizmu, ak nie je odôvodnený predpoklad nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Následné stavy od dvoch rokov do piatich rokov od akútneho ochorenia s minimálnym neurologickým deficitom doloženým príslušným vyšetrením.

d) Po dvoch rokoch od ukončenia liečby a s normálnym neurologickým nálezom.
D

DD


A
liečba

DA - B


A
G 10
G 11
G 12
G 13
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém
(G 10 – G 13)

Huntingtonova choroba
Hereditárna ataxia
Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde
a) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom obmedzujúcim funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení.

b) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom neobmedzujúcim významnejšie funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ústavne diagnostikované formy, počiatočné štádiá postihnutia bez výraznejšieho deficitu obmedzujúceho funkciu organizmu.
D


D
D
D


C
A - B
G 20
G 21
G 22*
G 23
G 24
G 25
G 26*
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
(G 20 – G 26)

Parkinsonova choroba
Sekundárny parkinsonizmus
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Dystónia
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy pohyblivosti
Extrapyramídové poruchy a poruchy pohyblivosti pri chorobách zatriedených inde
a) Ústavne diagnostikované formy s potvrdením deficitu výsledkami neurofyziologických vyšetrení, obmedzujúce činnosť končatín.

b) Ústavne diagnostikované formy s potvrdením deficitu výsledkami paraklinických vyšetrení pri dobrej funkcii končatín, bez intelektového deficitu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Vyslovenie podozrenia, počiatočné štádiá bez motorického či senzitívneho deficitu (maximálne hraničné výsledky paraklinických vyšetrení), normálna pracovná spôsobilosť.
D


D
D
D


C
B
G 30
G 31
G 32*
Iné degeneratívne choroby nervového systému
(G 30 – G 32)

Alzheimerova choroba
Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
a) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom obmedzujúcim činnosť organizmu.
b) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom výraznejšie neobmedzujúcim činnosť organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy s vyslovením podozrenia na základe pozitívnych výsledkov paraklinického vyšetrenia, s nevýznamným deficitom, neobmedzujúce dennú činnosť.
D

D


D
D

C


A – B
.
G 35
G 36
G 37
Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
(G 35 - G 37)

Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex
Iná akútna roztrúsená demyelinizácia
Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
a) Ústavne diagnostikované definitívne diagnózy s dokumentovaným deficitom, s patologickými elektrofyziologickými nálezmi a s nálezmi v likvore.

b) Počiatočné štádiá, podozrenia s minimálne tromi pozitívnymi kritériami, dokumentovaný deficit a patologické nálezy, s ľahkým obmedzením funkcie organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy, nejasné stavy po prvom ataku s dokumentáciou patologických nálezov bez výraznejšieho motorického či senzitívneho deficitu.
D


D
D
D


C
A - B
G 40
G 41
Epizodické a záchvatové poruchy
(G 40 - G 47)

Epilepsia - zrádnik
Status epilepticus – epileptický stav
a) Stavy s častými záchvatmi i pri liečbe, prítomné duševné poruchy, patologický EEG nález, status epilepticus.

b) Ojedinelý záchvat s patologickým EEG nálezom, s potrebou liečby, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy po prekonanom záchvate, bez nutnosti liečby po 1 roku od záchvatu, bez záchvatu s fyziologickým nálezom na EEG. Päť rokov po liečbe od posledného záchvatu, bez záchvatu, bez liečby, s abnormálnym EEG nálezom.

d) Po piatich rokoch po vyradení z evidencie liečeného ochorenia, s fyziologickým nálezom na EEG.
D


DDA
D


CA - BA
G 43Migréna
a) Ústavne diagnostikovaná, dokumentovaná častosť záchvatov, deficit dokumentovaný paraklinickými vyšetreniami, neúspešná opakovaná liečba.


b) Stavy po určení diagnózy a jej potvrdení s následnou ústavnou liečbou, opakovanie záchvatov raz za tri mesiace s trvaním do 48 hodín s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za tri mesiace s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 12 hodín, dobre reagujúce na liečbu.

d) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za 12 mesiacov s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 6 hodín, dobre reagujúce na liečbu.
DD
D


A
DC
A - B


A
G 44Iné syndrómy bolesti hlavy
a) Ústavne diagnostikované formy, časté záchvaty minimálne raz za mesiac s patologickými výsledkami dokumentovaného paraklinického vyšetrenia, bez úspechu liečby.

b) Ústavne diagnostikované formy, záchvaty menej časté - maximálne raz za tri mesiace pri celkovom dobrom stave s nutnosťou medikamentóznej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Záchvatové bolesti recidivujúce raz za tri až šesť mesiacov pri celkovom dobrom stave s
1. minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení,
2. minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych alebo klinických vyšetrení,
3. ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení alebo
4. ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych alebo klinických vyšetrení.

d) Záchvatové bolesti recidivujúce aspoň raz za 12 mesiacov pri celkovom dobrom stave bez neurologického deficitu a s
1. normálnymi hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení alebo
2. normálnymi hodnotami výsledkov laboratórnych alebo klinických vyšetrení.
DD
D
A
DC
A - B
A
.
G 45
G 46*
Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy
Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách
a) Následné stavy po ústavnom vyšetrení s pozitívnymi patologickými nálezmi paraklinických vyšetrení, klinický deficit obmedzujúci lokomóciu a rečové dorozumenie, reziduálne ložiská potvrdené počítačovým tomografom, nukleárnou magnetickou rezonanciou.


b) Ústavne diagnostikované stavy potvrdené patologickými nálezmi, najmenej ultrazvukovým vyšetrením krčných tepien a vertebrálnej artérie. Ojedinelé recidívy bez výraznejšieho klinického deficitu či obmedzenia funkcie organizmu s potrebou dlhodobej medikamentóznej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Menej závažné formy po ústavnom diagnostikovaní neobmedzujúce výkonnosť organizmu s potrebou intermitentnej medikamentóznej liečby.

d) Následné stavy 2 roky po ojedinelom ataku bez klinického deficitu, s normálnymi paraklinickými vyšetreniami, pri dobrej výkonnosti organizmu.
D

D

D


D
D

C

A - B


A
G 47Poruchy spánku
a) Ťažké formy po ústavnom diagnostikovaní klinického neurologického a psychického deficitu.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné len s malou poruchou výkonnosti.

d) Ľahké krátkodobé formy bez klinického neurologického a psychického deficitu.
D


D


D

A
D


C


A - B

A
G 50
G 51
G 52
G 53
Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí
(G 50 - G 59)

Poruchy trojklaného nervu (n. trigenimus)
Poruchy tvárového nervu (n. facialis)
Poruchy ostatných hlavových nervov
Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde
a) Závažné stavy s funkčným deficitom, s častými recidívami, liečbe vzdorujúce ataky po operatívnej liečbe, po ústavnom vyšetrení, s dokumentáciou patologických nálezov.

b) Stavy s ľahkou poruchou funkcie alebo častejšie recidivujúce, s dokumentovaným patologickým nálezom s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Nezávažné formy s dokumentovanými zmenami ojedinele recidivujúce, len s malou poruchou funkcie.

d) Stavy po liečbe bez recidív a porúch funkcie
D


D
D


A
D


C
A - B


A
G 51Poruchy tvárového nervu
a) Po liečbe s reziduálnou obrnou ťažkého stupňa, s lagoftalmom a EMG doloženým nálezom.

b) Recidívy obrny s reziduálnym deficitom, synkinézami, dokumentované EMG nálezom a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Po dvoch rokoch od liečby akútneho postihnutia bez závažnejších zmien a reziduálneho deficitu funkcie.

d) Celkovo upravené stavy päť rokov od prekonania ataku.
D


DD


A
D


CA - B


A
G 54
G 55*
G 56
G 57
G 58
G 59*
Poruchy nervových koreňov a spletí
Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde
Mononeuropatie hornej končatiny
Mononeuropatie dolnej končatiny
Iné mononeuropatie
Mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde

a) Závažné stavy po skončení liečby s motorickým a senzitívnym deficitom dokumentované elektrofyziologickým vyšetrením, nálezmi na počítačovom tomografe, nukleárnej magnetickej rezonancii, perimyelografii a so zodpovedajúcou likvorovou formulou.
b) Recidivujúce postihnutia, nedoriešené stavy s dokumentovanými patologickými nálezmi s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Menej závažné stavy, nepodstatný deficit po liečbe, do dvoch rokov od skončenia liečby.
d) Stavy po úspešnej liečbe bez motorického či senzitívneho deficitu pri normálnych výsledkoch paraklinických vyšetrení, po dvoch rokoch od skončenia liečby
DDD

A
DCA - B

A
G 60
G 61
G 62
G 63*
G 64
Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému
(G 60 - G 64)

Dedičná a idiopatická neuropatia
Zápalová polyneuropatia
Iné polyneuropatie
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
Iné poruchy periférneho nervového systému
a) Stavy so závažným motorickým a senzitívnym deficitom, často sa dekompenzujúce, po ústavnom diagnostikovaní.

b) Stavy s motorickým alebo senzitívnym deficitom dokumentované výsledkami vyšetrení, ovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy s ľahkým deficitom pri ľahko patologických (hraničných) nálezoch paraklinických vyšetrení neovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu.

d) Nezávažné stavy s kompenzovaným klinickým deficitom pri fyziologickom paraklinickom náleze.
D


D
D


A
D


C
A - B


A
G 70
G 71
G 72
G 73*
Choroby nervovosvalovej platničky a svalu
(G 70 - G 73)

Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky
Primárne poruchy svalov
Iné myopatie
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
a) Stavy po ústavnom diagnostikovaní s trvalým patologickým paraklinickým nálezom.

b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy s ľahkým deficitom pri ľahko patologických (hraničných) nálezoch paraklinických vyšetrení neovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu.

d) Nezávažné formy bez obmedzenia funkcie organizmu.
D

D


D


D
D

C


A - B


A
G 80
G 81
G 82
G 83
Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy
(G 80 - G 83)

Detské mozgové ochrnutie
Hemiplégia
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Iné paralytické syndrómy

a) Závažné stavy s trvalým deficitom motorickej, senzitívnej alebo psychickej funkcie.

b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy neobmedzujúce funkciu organizmu, s hraničnými hodnotami paraklinických vyšetrení.
D

DD
D

CA - B
G 90
G 91
G 92
G 93
G 94*
G 95
G 96
G 97
G 98
G 99
Iné poruchy nervového systému
(G 90 - G 99)

Poruchy autonómneho nervového systému
Hydrocefalus - vodnatieľka mozgu
Toxická encefalopatia
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde
Iné choroby miechy
Iné poruchy centrálneho nervového systému
Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde
Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
a) Závažné stavy, následné stavy po akútnom postihnutí s trvalým motorickým a senzitívnym deficitom dokumentované paraklinickými vyšetreniami.

b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Menej závažné následné stavy s reziduálnym deficitom neobmedzujúcim základné funkcie organizmu s maximálne hraničnými výsledkami paraklinických vyšetrení.

d) Stavy 12 mesiacov po skončení liečby bez deficitu a patologických nálezov v paraklinických vyšetreniach.
D


DD


A
D


CA - B


A

VII. CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV

(H 00 - H 59)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
H 00 až H 06*

H 10 až H 13*

H 15 až H 22*


H 27
H 28*

H 30 až H 36*

H 40 až H 42*

H 43 až H 45*


H 46 až H 48*


H 55 až H 59
Choroby oka a jeho adnexov
(H 00 - H 59)

Choroby mihalníc, slzných ústrojov a očnice

Choroby spojovky

Choroby bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca


Iné choroby šošovky (afakia, dislokácia šošovky)
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde

Choroby cievovky a sietnice

Glaukóm - zelený zákal


Choroby sklovca a očnej gule


Choroby zrakového nervu a zrakových dráh

Iné choroby oka a očných adnexov
a) Akútne formy.


b) Ťažké, chronické, často recidivujúce, liečbe odolávajúce formy trvalo poškodzujúce zrakové funkcie.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Ľahké a ustálené formy, bez obmedzenia funkcie oka alebo len s miernym, stabilizovaným obmedzením funkcie oka (podľa zrakovej ostrosti s najlepšou, znesiteľnou korekciou a podľa rozsahu deficitu zorného poľa).

e) Stavy po úspešnej liečbe, stavy bez poruchy funkcie oka, bez porušenia zrakovej ostrosti
D


D


D


DA
liečba


D


C


A - BA
Dg. H18.6 - Keratokonus sa posudzuje osobitne aj s ohľadom na zrakovú ostrosť.
H 25
H 26
H 28*
Starecký zákal šošovky
Iný zákal šošovky
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde
a) Postupujúci - stav s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia
spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

b) Nepostupujúci.
D


podľa zrakovej ostrosti
C


podľa zrakovej ostrosti
Ad a) posudzuje sa
podľa zrakovej
ostrosti,
chirurgická liečba.

Stavy po operácii katarakty sa posudzujú podľa H 27, Z 96.1, H 52 a H 54.
H 49
H 50
H 51
Paralytický strabizmus (škuľavosť)
Iný strabizmus
Iné poruchy binokulárnych pohybov
a) s diplopiou

b) bez diplopie.
D

podľa zrakovej ostrosti
D

podľa zrakovej ostrosti
Ad b) – „A“ pri zrakovej ostrosti podľa H 54e).
H 52Poruchy refrakcie a akomodácie

a) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 8.0 D.

b) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 5,0 D, nie však +8,0 D a zraková ostrosť po korekcii zodpovedá zdravotnej spôsobilosti A. Ak zodpovedá zraková ostrosť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie č. 3 uvedené za dg H 54.
c) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os
nepresahuje + 5,0 D.


d) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje -8,0 D.

e) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje - 5,0 D.

f) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje - 3,0 D, nie však - 5,0 D; zraková ostrosť zodpovedá po korekcii zdravotnej spôsobilosti A. Ak zodpovedá zraková ostrosť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie č. 3 uvedené za dg H 54.
g) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje - 3 D.
D

Dpodľa zrakovej ostrosti


D

D

Dpodľa zrakovej ostrosti
D

Bpodľa zrakovej ostrosti


D

C - D

A - Bpodľa zrakovej ostrosti
Refrakciu zisťovať
v cykloplégii.
Refrakcia sa pri H 52 s astigmatizmom určí sčítaním absolutnej hodnoty sférickej a cylindrickej refrakcie oka.

Ad e) posudzuje sa podľa závažnosti zmien na očnom pozadí a podľa zrakovej ostrosti, „A“ pri zrakovej ostrosti podľa H 54e).
H 54Slepota a slabozrakosť

Zraková ostrosť s najlepšou korekciou
a) Zraková ostrosť oboch očí 0,16 a horšia
Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,1 a horšia
Zraková ostrosť jedného oka 0,33-0,5 a druhého oka pod 0,1.

b) Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,25-0,16
Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,16-0,1
Zraková ostrosť jedného oka 0,5-0,33 a druhého oka 0,1.

c) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,25
Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,16
Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,1.

d) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,33
Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,5-0,25
Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,33-0,16.

e) Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 1,0-0,5.
DD


D


D


A
DC - D


B - C


A - B


A
Desatinné hodnoty zrakovej ostrosti vyjadrené v zlomkoch:
0,05 = 3/60 = 2,5/50
0,08 = 5/60 = 4/50
0,1 = 6/60 = 5/50
0,16 = 6/36 = 5/30
0,25 = 6/24 = 5/20
0,33 = 6/18 = 5/15
0,5 = 6/12 = 5/10
0,66 = 6/8 = 5/7,5
1,0 = 6/6 = 5/5.
U vodičov, výsadkárov zraková ostrosť bez korekcie najmenej 0,5 jedného oka a najmenej 0,5 druhého oka s korekciou 1,0 jedného i druhého oka.

Upozornenie

1. Posudkové hľadiská pri dg H 52 a H 54 písmene a) až e) platia pre zníženie zrakovej ostrosti vrátane amblyopie korigovanej okuliarmi, ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo –3,0 D, a ak je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. ak rozdiel optickej sily korekčného skla pre jedno a druhé oko nepresahuje hodnotu 3,0 D. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti je potrebné zohľadniť patologický nález na očných tkanivách (očnom pozadí).

2. Ak nie je korekcia, s ktorou sa dosiahne najlepšia posudzovaná zraková ostrosť pri pohľade oboma očami znesiteľná, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť v tabuľke určené.

3. Ak je zistená refrakcia vyššia ako +5,0 D alebo –3,0 D, a ak je potrebná korekcia znesiteľná, platí zdravotná spôsobilosť o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť určená.

Návod na použitie tabuľky posudzovania zrakovej ostrosti

Hodnoty zrakovej ostrosti jedného oka sú uvedené v radoch 1 až 7 a druhého oka v stĺpcoch 1 až 7. Zraková ostrosť je vyjadrená v desatinnej sústave v 1. riadku, v 2. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie Snellenových tabuliek (optotypov) na vzdialenosť vyšetrovania 6 m a v 3. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie optotypov pri vyšetrovaní zo vzdialenosti 5 m. V rubrike, v ktorej sa hodnoty zrakovej ostrosti stretávajú, je zapísaná značka príslušnej zdravotnej klasifikácie, ktorá platí pre zrakovú ostrosť pri najlepšej, znesiteľnej korekcii okuliarmi, a ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo –3,0 D.

Ak nie je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje 3,0 D, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť v tabuľke určené.

Ak je zistená refrakcia vyššia ako +5,0 D alebo –3,0 D, a ak je potrebná korekcia znesiteľná, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť v tabuľke určené.

Posudzovanie Najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti pre občana

(k diagnózam H 52 a H 54) :

Zraková
ostrosť
1234567
pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
0,1
6/60
5/50
0,16
6/36
5/30
0,25
6/24
5/20
0,33
6/18
5/15
0,5
6/12
5/10
0,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
1pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
DDDDDDD
20,1
6/60
5/50
DDDDDDD
30,16
6/36
5/30
DDDDDDD
40,25
6/24
5/20
DDDDDDD
50,33
6/18
5/15
DDDDDDD
60,5
6/12
5/10
DDDDDDA
70,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
DDDDDAA

Posudzovanie Najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti pre profesionálnych vojakov

(k diagnózam H 52 a H 54) :

Zraková
ostrosť
1234567
pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
0,1
6/60
5/50
0,16
6/36
5/30
0,25
6/24
5/20
0,33
6/18
5/15
0,5
6/12
5/10
0,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
1pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
DDDDDDC
20,1
6/60
5/50
DDDDCCB - C
30,16
6/36
5/30
DDDCCB - CB
40,25
6/24
5/20
DDCCB - CBB
50,33
6/18
5/15
DCCB - CBA - BA - B
60,5
6/12
5/10
DCB - CBA - BAA
70,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
CB - CBBA - BAA
Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
H 53Poruchy videnia

Poruchy binokulárneho videnia – diplopia
a) Dvojité videnie pri pohľade dopredu.

b) Dvojité videnie len pri pohľade do strany.

Poruchy zorného poľa
c) Poruchy zorného poľa organického pôvodu, rozsiahlejšie alebo centrálne, a to aj vtedy, keď sú na jednom oku alebo sú spojené s hemeralopiou, väčšie skotómy, hemianopsie, kvadrantové anopsie.

d) Koncentrické zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov, pri funkčných poruchách, malé hemianopsické skotómy.

e) Menšie sektorovité defekty zorného poľa, zúženie z periférie menšie ako 20 stupňov, malé ostrovčekovité, najmä periférne skotómy.

Poruchy farebného videnia
f) Vážne poruchy – nerozpoznávanie základných farebných signálov (červeného, zeleného, modrého).

g) Ľahké poruchy – rozpoznávanie základných farebných signálov je zachované, porušené je však trojfarebné videnie (anomálna trichromázia).


Nočná slepota – hemeralopia
h) Ťažké formy podmienené organickým ochorením sietnice a zrakového nervu.

i) Veľmi ľahké, nezávažné formy.
Subjektívne poruchy videnia, iné poruchy videnia, bližšie neurčené poruchy videnia.
j) Ťažké formy.

k) Veľmi ľahké, nezávažné formy.


Upozornenie
Pri posudzovaní schopnosti na výkon štátnej služby, pred prijatím do štátnej služby profesionálneho vojaka alebo pred prijatím na štúdium na vojenskej škole, po operácii krátkozrakosti excimerovým laserom (fotorefraktívna keratektómia – PRK) je východiskom k záveru hodnota refrakčnej chyby po operácii a nález na očnom pozadí.
U žiadateľov o prijatie na štúdium na vojenskú školu, na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, a u profesionálnych vojakov, ktorí majú byť vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ktorí absolvovali PRK excimerovým laserom za definitívne hodnoty refrakčnej chyby možno považovať hodnoty po uplynutí najmenej 12 mesiacov od vykonanej operácie, pričom pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ nemôžu byť prítomné patologické zmeny na očných tkanivách (očnom pozadí).
V nejasných prípadoch lekárska komisia vyžiada stanovisko odborného pracoviska vojenského zdravotníckeho zariadenia.
D

D


DD


AD


A
D

A


D

A
C - D

B - C


C - DB - C


AA - B


A
C - D

A


C - D

A
Ad a) – d) a h), j)
–„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Rozpoznávanie základných farebných signálov vyšetrovať signálnymi svetlami.
Porušenie trojfarebného videnia vyšetrovať Rabkinovými alebo Stillingovými tabuľkami, odborné vyšetrenie sa nevyžaduje.
Ad g) u vybraných špecializácií (pilot, odborník pozemného prieskumu, špecializácie v rámci vojenskej odbornosti radiačná, chemická a biologická ochrana, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných systémov) nemôže byť porucha farbocitu.
Diagnózy potvrdené elektrofyziologic-kým vyšetrením a zmenami zorného poľa.

VIII. CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU

(H 60 – H 95)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
H 60
H 61
H 62*
Choroby vonkajšieho ucha
(H 60 - H 62)

Zápal vonkajšieho ucha – otitis externa
Iné choroby vonkajšieho ucha
Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Recidivujúce formy s trvalými zmenami na vonkajšom uchu.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Stav po liečbe, bez recidív.
D

D

DA
liečba

D

CA
H 65
H 66
H 67*
H 68
H 69
H 70
H 71
H 72
H 73
H 74
H75*
Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
(H 65 – H 75)

Nehnisavý zápal stredného ucha – otitis media non suppurativa
Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha
Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde
Zápal a zapchatie sluchovej trubice
Iné choroby sluchovej trubice
Zápal hlávkového výbežku – mastoiditis a príbuzné choroby
Cholesteatóm stredného ucha
Prederavenie (perforácia) bubníkovej blany
Iné choroby bubníkovej blany
Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Zdĺhavý epitympanálny zápal stredného ucha s píšťalou v labyrinte
Stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu
- s píšťalou v labyrinte
- s fenestráciou labyrintu.

Zdĺhavé zápaly stredného ucha vzdorujúce liečbe, často recidivujúce s výtokom.
Stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s výtokom odolávajúce liečbe.
D

D
liečba

D
c) Zdĺhavé adhezívne tubotympanálne katary či tympanoskleróza s perforáciou blany bubienka bez výtoku.
Stavy po konzervatívne zahojenom stredoušnom zápale so suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou perforáciou blany bubienka.
Stavy po zahojenej antromastoidektómii alebo tympanoplastickej operácii
– s neporušeným vonkajším zvukovodom
- so suchou perforáciou alebo atrofickou jazvou blany bubienka.

d) Zdĺhavý tubotympanálny katar (jednoduchý alebo adhezívny bez perforácie) s normálnou celistvou blanou bubienka, s kalcifikáciami alebo s pevnou jazvou.
Stavy po trepanácii spánkovej kosti s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s pokojnou výstelkou.

e) Stavy po konzervatívne zahojenom mezotympanálnom zápale alebo po zahojenej tympanoplastickej operácii
- s neporušeným vonkajším zvukovodom
- s celistvou blanou bubienka
- stavy po antromastoidektómii
- pri fyziologickom otoskopickom náleze a normálnom sluchu.
DD

A
podľa sluchu
C - DA - B
podľa sluchuA - B
podľa sluchu
Straty sluchu vyšetriť audiometricky a posudzovať podľa
H 90.
Ad c) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Ad e) –„A“ pri strate sluchu podľa H 90 d). U profesionálnych vojakov so zaradením do činností s vysokými rozdielmi vonkajšieho tlaku (letci, potápači, výsadkári a pod.) sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť „A“.
H 80Choroby vnútorného ucha
(H 80 – H 83)

Otoskleróza
a) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu neliečené alebo po neúspešnej liečbe bez vertiga.

b) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu po neúspešnej liečbe s vertigom.

c) Ľahké formy vyliečené úspešnou operáciou s normálnym sluchom alebo ľahkou poruchou sluchu.
D


D

A
C - D
podľa sluchu
D

A - B
Straty sluchu vyšetriť audiometricky a posudzujú sa podľa
H 90.
Ad c) –„A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
H 81
H 82*
H 83
Poruchy vestibulárnej funkcie
Vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách zatriedených inde
Iné choroby vnútorného ucha
a) Formy s trvalými poruchami alebo s častými záchvatmi po neúspešnej liečbe.

b) Stavy s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy vyliečené úspešnou liečbou (konzervatívnou alebo operáciou).
D

D


D
D

C


A – B
H 90Iné choroby ucha
(H 90 – H 95)

Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu (nedočujnosť)
Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz
a) Straty väčšie ako 45 dB obojstranne.

b) Straty väčšie ako 45 dB jednostranne.
Straty od 35 dB do 45 dB jednostranne i obojstranne.

c) Straty od 25 dB do 35 dB jednostranne i obojstranne.

d) Straty do 25 dB jednostranne i obojstranne.
D

D


D

A
D

C - D


A - B

A
Pri rozhodovaní o potrebe preradenia na inú funkciu posudzovať audiometrickým vyšetrením, zistené straty pri vzdušnom vedení na frekvencii 4000 Hz podľa Fowlera.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
H 91Strata sluchu iného typu
a) Hluchonemota.
Úplná obojstranná hluchota.

b) Ústavne dokázaná jednostranná hluchota.

c) Ľahké formy.
D


D

podľa sluchu
D


D

podľa sluchu
Straty sluchu sa vyšetrujú audiometricky a posudzujú sa podľa H 90.

Ad c) –„A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
H 92
H 93
H 94*
H 95
Bolesť v uchu - otalgia a výtok z ucha - otorea
Iné choroby ucha nezatriedené inde
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde
Pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku nezatriedené inde
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy po liečbe.
DliečbaAd b) posudzujú sa podľa poruchy funkcie.

IX. CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY

(I 00 – I 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
I 00
I 01
I 02
Akútna reumatická horúčka
(I 00 – I 02)

Reumatická horúčka – febris rheumatica, bez zmienky o postihnutí srdca
Reumatická horúčka s postihnutím srdca
Reumatická chorea
a) Následné stavy s trvalými funkčnými zmenami obehového aparátu alebo centrálnej nervovej sústavy.

b) Ústavne preukázaný opakovaný atak reumatickej horúčky do piatich rokov od posledného ataku, bez funkčných zmien obehového aparátu.

c) Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako dvomi rokmi alebo stavy po opakovanom ataku, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy.

d) Stavy po prvom ataku prekonanom pred piatimi rokmi vyliečenom bez následkov
Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako tromi rokmi alebo stavy po opakovanom ataku, ak nie sú zistené žiadne chorobné následky.
D


D


DA
D


C - D


A - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
I 05
I 06
I 07
I 08
I 09
Zdĺhavé reumatické choroby srdca
(I 05 – I 09)

Reumatické choroby mitrálnej chlopne
Reumatické choroby aortálnej chlopne
Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Choroby viacerých chlopní
Iné reumatické choroby srdca
a)Poreumatické, chlopňové chyby kombinované alebo jednoduché, ak sú dekompenzované. Stavy po operácii srdca a veľkých ciev s nutnosťou dlhodobého fyzického šetrenia.

b) Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované do dvoch rokov od vzniku poškodenia.

c)Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované po dvoch rokoch od vzniku poškodenia, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy myokardu a prevodového systému.

d) Stavy po reumatickej karditíde, ústavne preukázané, pred viac ako piatimi rokmi, bez známok poruchy funkcie myokardu a prevodového systému.
DD


DA
DC - D


A - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
I 10
I 11
I 12
I 13
I 15
Hypertenzné choroby
(I 10 – I 15)

Esenciálna (primárna) hypertenzia
Hypertenzná choroba srdca
Hypertenzná choroba obličiek
Hypertenzná choroba srdca a obličiek
Sekundárna hypertenzia
a) Arteriová hypertenzia WHO III, ESH 3 so závažným postihnutím funkcie orgánov, s rýchle progredujúcou poruchou postihnutých orgánov, preukázaná funkčnými vyšetreniami.

b) Fixovaná arteriová hypertenzia WHO II, ESH 2 s postihnutím srdca, s poruchami mozgovej činnosti, so známkami poškodenia obličiek, s výraznými zmenami na očnom pozadí a pri dobrom subjektívnom stave, ale so sústavnou liečbou a s obmedzenou funkčnou schopnosťou.
c) Arteriová hypertenzia WHO I, ESH 1-2, s normalizáciou TK pri medikamentóznej liečbe s dobrou funkčnou schopnosťou.

d) Kolísavé zvýšenie TK, ktorý v pokoji klesá na normálne hodnoty.
DDD


A
DDA - B


A
I 20
I 21
I 22
I 23
I 24
I 25
Ischemické choroby srdca
(I 20 – I 25)
Angina pectoris – hrudníková angína
Akútny infarkt myokardu
Ďalší infarkt myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca
Chronická ischemická choroba srdca
I 26
I 27
I 28
Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu
(I 26 – I 28)

Pľúcna embólia
Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)
Iné choroby pľúcnych ciev
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu s prípadne prekonanou srdcovou nedostatočnosťou.


c) Následné stavy po skončení liečby s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych ústrojov. Stav po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.
D

DD
liečba

DA - B
Iné choroby srdca
(I 30 – I 52)

Akútny zápal osrdcovníka – pericarditis acuta
Iné choroby osrdcovníka
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde
Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia – endocarditis acuta et subacuta
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne, prolaps
Nereumatické choroby aortálnej chlopne
Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Choroby pulmonálnej chlopne
Zápal vnútrosrdia – endokarditída – nešpecifikovanej chlopne
Zápal vnútrosrdia – endokarditída a chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde
Akútny zápal srdcového svalu – myocarditis acuta
Zápal srdcového svalu – myokarditída – pri chorobách zatriedených inde
Kardiomyopatie
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
Atrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Zastavenie srdca
Paroxyzmálna tachykardia
Predsieňová fibrilácia a flater
Iné srdcové arytmie
Srdcové zlyhanie
Komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané choroby srdca
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.

b) Následné, liečbou neovplyvniteľné stavy so srdcovou nedostatočnosťou, s poruchami rytmu, prípadne so závažnými ventilačnými poruchami, stavy po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora - ICD.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Následné stavy po skončení liečby a rekonvalescencie s malou nezávažnou poruchou funkcie kardiovaskulárneho aparátu (okrem stavov po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora - ICD).

e) Stavy po skončení liečby najskôr po troch rokoch po skončení liečby a rekonvalescencie, bez známok výraznejšieho poškodenia a dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho aparátu.
D

DDDA
liečba

DCA - BA
Ad b) a d) - itervenčné zákroky srdca (napr. PCI) sa za operáciu srdca nepovažujú.
I 60
I 61
I 62
I 63
I 64
I 65

I 66
I 67
I 68*
I 69
Cievne choroby mozgu
(I 60 – I 69)

Subarachnoidálne krvácanie
Mozgové – intracerebrálne – krvácanie
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie
Mozgový infarkt
Porážka – apoplexia – nešpecifikovaná ako krvácanie alebo infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
Iné cievne choroby mozgu
Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
Neskoré následky cievnych mozgových chorôb
a) Stavy po skončení liečby, po operatívnych výkonoch so zjavnými poruchami duševnej alebo telesnej činnosti, s potvrdenými nálezmi na počítačovom tomografe, na nukleárnej magnetickej rezonancii a na angiografii.

b) Následné stavy s minimálnym klinickým deficitom, pri dokumentovaných pozitívnych nálezoch na počítačovom tomografe, nukleárnej magnetickej rezonancii a na angiografii.

c) Stavy len s ľahkými prejavmi a známkami nedostatočnosti, so zachovalou funkčnou schopnosťou končatín , preukázané funkčnými vyšetreniami.

d) Následné stavy po akútnom postihnutí následkom úrazu, bez klinického deficitu, najskôr po dvoch rokoch od skončenia liečby.
DDD


A
DC - DA - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) – „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
I 70
I 71
I 72
I 73
I 74
Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
(I 70 - I 79)

Ateroskleróza
Vydutina – aneuryzma a rázštepová vydutina aorty – aneurysma dissecans
Iné vydutiny
Iné choroby periférnych ciev – Raynaudova choroba
Arteriálna embólia a trombóza
a) Rozsiahle stavy s ťažkými prejavmi nedostatočnosti, s opuchmi a poruchami trofiky dolných končatín.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy len s ľahkými prejavmi a známkami nedostatočnosti, so zachovalou funkčnou schopnosťou končatín, preukázané funkčnými vyšetreniami.

d) Stavy bez známok nedostatočnosti, pri dobrom výkone po fyzickej záťaži, najskôr po piatich rokoch od zistenia poruchy.
D


DD


A
D


CA - B


A
I 77
I 78
I 79*
Iné choroby tepien a tepničiek
Choroby vlásočníc
Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
a) Pokročilé formy so známkami závažnejšej trvalej poruchy funkcie ústrojov.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké štádiá chorôb s miernymi známkami poruchy funkcie, ak nie sú trofické zmeny.

d) Ľahké štádiá chorôb bez známok poruchy funkcie.
D

DD


A
D

CA - B


A
I 80
I 81
I 82
I 83
I 84
I 85
I 86
I 87
I 88
I 89
Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde
(I 80 – I 89)

Zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis
Trombóza vrátnice – venae portae
Iné žilové embólie a trombózy
Kŕčové žily – varixy – dolných končatín
Hemoroidy
Kŕčové žily pažeráka – ezofágové varixy
Kŕčové žily v iných lokalizáciách
Iné choroby žíl
Nešpecifická lymfadenitída
Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín
a) Zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyvniteľné.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie žíl alebo lymfatických ciev, častejšie recidivujúce.

d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti organizmu preukázané záťažovými vyšetreniami.
D


DD


A
D


CA - B


A
I 95
I 97
I 98*
I 99
Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy
(I 95 – I 99)

Hypotenzia
Pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy
a) Zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyvniteľné.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie obehovej sústavy, častejšie recidivujúce.

d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti obehovej sústavy preukázané záťažovými vyšetreniami.
D


DD


A
D


CA - B


A

X. CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY

(J 00 - J 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
J 00
J 01
J 02
J 03
J 04
J 05
J 06
Akútne infekcie horných dýchacích ciest
(J 00 - J 06)

Akútny zápal nosohltana (nasopharyngitis acuta) nádcha
Akútny zápal prínosových dutín - sinusitis acuta
Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta
Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta
Akútny zápal hrtana a priedušnice - laryngitis et tracheitis acuta
Akútny obštrukčný zápal hrtana - krup a zápal hrtanovej príklopky - epiglottitis
Akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy po skončenej liečbe.
DliečbaAd b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.
J 10
J 11
J 12
J 13
J 14
J 15
J 16
J 17*
J 18
Chrípka – influenza a zápal pľúc – pneumónia
(J 10 – J 18)

Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky
Chrípka vyvolaná neidentifikovaným vírusom
Vírusový zápal pľúc nezatriedený inde
Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae
Zápal pľúc vyvolaný Haemophilus influenzae
Bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde
Zápal pľúc vyvolaný inými mikroorganizmami nezatriedený inde
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde
Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po skončenej liečbe.
DliečbaAd b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.
J 20
J 21
J 22
Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest
(J 20 – J 22)

Akútny zápal priedušiek – bronchitis acuta
Akútny zápal priedušničiek – bronchiolitis acuta
Nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy po skončenej liečbe bez preukázanej ventilačnej poruchy, alebo poruchy krvných plynov (ABR).
D

A
liečba

A
Ad b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému. Posudzovať podľa J 40 a J 41.
J 30Iné choroby horných dýchacích ciest
(J 30 - J 39)

Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
a) Formy často recidivujúce, alergologicky preukázané, po neúspešnej alergologickej a hyposenzibilizačnej liečbe, so známkami bronchiálnej hyperreaktivity, so sporadickým obmedzením prietoku vzduchu.

b) Formy alergologicky preukázané, často recidivujúce, po neúspešnej alergologickej liečbe, so známkami bronchiálnej hyperreaktivity, bez obmedzenia prietoku vzduchu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.

d) Stavy po liečení, bez klinických prejavov počas posledných dvoch rokov.
D
D
D

A
D
C
A - B

A
J 31Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana – rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronica
a) Chronická atrofická nádcha s trvalou tvorbou zapáchajúcich povlakov (ozéna).Zdĺhavá nádcha s trvalou poruchou priechodnosti nosa po neúspešnej liečbe.

b) Stavy s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Chronická nádcha (rhinitis simplex) bez trvalej poruchy priechodnosti nosa.

d) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné (atrofický a granulárny zápal hltana a pod.).
DD


D

A
DC


A - B

A
J 32Chronický zápal prínosových dutín – sinusitis chronica
a) Stav po neúspešnej radikálnej operácii na prínosových dutinách s častými zápalovými prejavmi. Formy hnisavé, často recidivujúce.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.

d) Stavy po úspešnej radikálnej operácii prínosových dutín, dobre zahojené.
D


DD

A
D


CA - B

A
J 33
J 34
Nosový polyp
Iné choroby nosa a prínosových dutín (vybočenie nosovej priehradky)
a) Stavy s veľkým znížením nosovej priechodnosti (po neúspešnej liečbe).

b) Stavy len s ľahkou alebo s jednostrannou poruchou priechodnosti nosa.

c) Stavy po úspešnej operácii, dobre zahojené.
D

D

A
D

A - B

A
J 35
J 36
J 37
J 38

J 39
Chronické choroby mandlí a adenoidného tkaniva
Peritonzilárny absces
Chronická laryngitída a laryngotracheitída
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde

Iné choroby horných dýchacích ciest
a) Stavy s chronickým zúžením hrtanového vchodu a vnútra. Chronický zápal hrtana ťažšieho stupňa s trvalým chripotom a s nezrozumiteľnou alebo s ťažko zrozumiteľnou rečou.

b) Chronický zápal hrtana ľahkého stupňa s chripotom a so zrozumiteľnou rečou a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné.

d) Stavy po úspešnej liečbe bez porúch funkcie dýchacích orgánov.
DDD

A
DCA - B

A
J 40
J 41
J 42
J 43
J 44
Chronické choroby dolných dýchacích ciest
(J 40 - J 47)

Bronchitída neurčená ako akútna alebo chronická
Jednoduchá a mukopurulentná chronická bronchitída
Nešpecifikovaná chronická bronchitída
Emfyzém pľúc - rozdutie pľúc
Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba
a) Ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu FEV 1 < 45% z predpokladanej hodnoty alebo FEV 1< 50 % z predpokladanej hodnoty s respiračným zlyhaním a známkami pravostranného srdcového zlyhania.

b) Stredne ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu 50% < FEV 1 < 80% z predpokladanej hodnoty s bronchoskopickými známkami chronického zápalu a nutnosťou trvalej medikamentóznej liečby.

c) Ľahké formy s miernym obmedzením prietoku vzduchu FEV 1/FVC < 70%, FEV 1 > 80% z predpokladanej hodnoty.
DDD
DC - DA - B
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
J 45
J 46
Astma - záduch
Status asthmaticus – záduchový stav
a) Perzistujúca ťažká - každodenné príznaky, exacerbácie časté, nočné príznaky časté, obmedzenie fyzickej aktivity, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≤ 60 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je >30 %.

b) Perzistujúca stredne ťažká - denné príznaky častejšie ako jedenkrát týždenne, nočné príznaky ≥ jedenkrát týždenne, hodnoty FEV1 alebo PEF sú 60 až 80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je >30 %.

c) Perzistujúca ľahká - denné príznaky častejšie ako jedenkrát týždenne, ale nie denne, nočné príznaky > dvakrát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≥80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je 20 -30 %.

d) Perzistujúca intermitentná – príznaky denné zriedkavé, ľahké exacerbácie ≤ 2 krát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≥ 80 RH, variabilita PEF alebo FEV1 je < 20 %.
DDD
D
DC - DC
A - B
Ad b), c) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.


Ad d) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
J 47Bronchiektázie - rozšírenie priedušiek
a) Ťažké formy s hojnou hnisavou expektoráciou a s ventilačnou poruchou.

b) Ľahké formy malého rozsahu s malou sekréciou alebo stavy po úspešnej chirurgickej liečbe bez známok ventilačnej poruchy.
D

D
C - D

A - B
Ad a) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
J 60
J 61
J 62
J 63
J 64
J 65
J 66
J 67
J 68

J 69
J 70
Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi
(J 60 - J 70)

Pneumokonióza baníkov uhoľných baní
Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami
Silikóza
Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi
Nešpecifikovaná pneumokonióza
Pneumokonióza združená s tuberkulózou
Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom
Choroby dýchacieho systému zapríčinené vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a výparov
Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo tekutinami
Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými vonkajšími činiteľmi
a) Závažné formy (jemne uzlíkové až uzlovité v rtg obraze) so zníženou funkciou kardiorespiračných ústrojov (ventilačné hodnoty, DLCO, krvné plyny, poruchy perfúzie).

b) Ľahké formy bez obmedzenia funkcie kardiorespiračných ústrojov.

c) Stavy po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.
D


D

A
D


A - B

A
J 80
J 81
J 82
J 84
Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce najmä interstícium
(J 80 - J 84)

Syndróm respiračnej tvŕdze dospelých
Pľúcny opuch - oedema pulmonum
Pľúcna eozinofília nezatriedená inde
Iné choroby interstícia pľúc
D
D
D
D
liečba
liečba
liečba
liečba
J 85
J 86
Hnisavé a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest
(J 85 - J 86)

Absces pľúc a medzipľúcia
Pyothorax-
a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.
D

D


D


A
D

C


A - B


A
J 90
J 91*
J 93


J 94
Iné choroby pohrudnice
(J 90 - J 94)

Pohrudnicový výpotok nezatriedený inde
Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde
Pneumotorax


Iné choroby pohrudnice
a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov.
b) Následné stavy s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Následné stavy s ohraničenými alebo i s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, iba s ľahkou poruchou ventilácie.

d) Drobné pohrudnicové zrasty bez ťažkostí a bez funkčných porúch.
D
D
DD
DD


A
liečba
liečba
liečbaD
CA - B


A
J 96
J 98
J 99*
Iné choroby dýchacej sústavy
(J 95 - J 99)

Respiračné zlyhanie nezatriedené inde
Iné choroby dýchacej sústavy
Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy

b) Následné stavy po skončenej liečbe, s rozsiahlymi zrastami, s ľahkou až stredne ťažkou poruchou ventilácie.

c) Ľahké formy a následné stavy len s ľahkou ireverzibilnou poruchou pľúcnej ventilácie.

d) Ľahké formy s ohraničenými zrastami pohrudnice, bez poruchy funkcie pľúc.
D


D

D


D


A
liečba


liečba

C - D


A - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

XI. CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY

(K 00 - K 93)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
K 00
K 01
K 02
K 03
K 04
K 05
K 06
K 07
K 08
K 09
K 10
K 11
K 12
K 13
K 14
Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí
(K 00 - K 14)

Poruchy vývoja a erupcie zubov
Retencia a impaktovanie zubov
Zubný kaz - karies
Iné choroby tvrdých tkanív zubov
Choroby zubnej pulpy a periapikálnych tkanív
Zápaly ďasien - gingivitídy - a periodontálne choroby
Iné choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa
Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)
Iné choroby zubov a podporných štruktúr
Cysty v oblasti úst nezatriedené inde
Iné choroby čeľustí
Choroby slinných žliaz
Zápal ústnej sliznice - stomatitis - a príbuzné ochorenia
Iné choroby pery a ústnej sliznice
Choroby jazyka
a) Ťažké formy so zrejmou poruchou reči a zlou výživou. Stavy po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Menej závažné formy s ľahkou poruchou funkcie.

d) Následné stavy bez poruchy funkcie.
D


DD

A
D


CA - B

A
K 11Choroby slinných žliaz
a) Stavy po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie. Nezahojené píšťaly s veľkou sekréciou.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ostatné následné stavy s ľahkou poruchou funkcie.

d) Ostatné následné stavy bez poruchy funkcie alebo len s neviditeľnou poruchou funkcie.
D


DD

A
D


CA - B

A
K 20
K 21
K 22
K 23*
Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika
(K 20 - K 31)

Zápal pažeráka - ezofagitída
Gastro - ezofágová refluxová choroba
Iné choroby pažeráka
Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených inde
a) Stavy s ťažkou a trvalou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu po neúspešnej liečbe.

b) Stavy s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu vyžadujúcou dlhodobú liečbu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.


c) Stavy s ľahko obmedzenou priechodnosťou pažeráka, pri dostatočnej výžive, pri dobrom celkovom stave. Stavy po operácii pri dobrom celkovom stave.

d) Ostatné, funkčne bezchybné stavy s možnosťou príjmu bežnej stravy.
D


D
D


A
D


C
A - B


A
K 25
K 26
K 27
K 28
K 29
Žalúdkový vred - ulcus ventriculi
Dvanástnikový vred - ulcus duodeni
Peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie
Gastrojejuálny vred
Gastritída a duodenitída
a) Operované formy pri trvalo značných funkčných poruchách. Opakované každoročné recidívy v posledných troch rokoch s rtg alebo s endoskopicky preukázaným vredom.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Konzervatívne liečené i operované formy, zahojené s výraznou deformáciou, bez závažnejších funkčných porúch.

d) Konzervatívne liečené, zahojené, bez funkčných porúch po roku od začiatku liečby.
DDD


A
DCA - B


A
K 30
K 31
Dyspepsia
Iné choroby žalúdka a dvanástnika
a) Značné poruchy funkcie tráviaceho ústrojenstva, po neúspešnej liečbe a pri zlom celkovom stave.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké a nezávažné formy pri celkovom dobrom stave.

d) Stavy po liečbe bez funkčných porúch. Dyspepsia v anamnéze po vylúčení organického podkladu.
D


D
C


D

A
D


CA - B

A
K 35
K 36
K 37
K 38
Choroby červovitého prívesku
(K 35 - K 38)

Akútny zápal červovitého prívesku - appendicitis acuta
Iné zápaly červovitého prívesku
Nešpecifikovaný zápal červovitého prívesku
Iné choroby červovitého prívesku
a) Akútne formy.

b) Stavy po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.
D

A
liečba

A
Iné následné stavy po skončení liečby sa zaraďujú, posudzujú a vykazujú podľa následných chorôb.
K 40
K 41
K 42
K 43
K 44
K 45
K 46
Prietrže brušnej dutiny
(K 40 - K 46)

Slabinová prietrž - hernia inguinalis
Stehnová prietrž - hernia femoralis
Pupková prietrž - hernia umbilicalis
Brušná prietrž - hernia ventralis
Bránicová prietrž - hernia diafragmatica
Iné brušné prietrže
Nešpecifikovaná brušná prietrž
a) Rozsiahle prietrže recidivujúce po opakovaných operáciách alebo neoperovateľné s funkčnými poruchami. Prietrže menšieho rozsahu pri trvalých funkčných poruchách, po neúspešnej liečbe.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Malé prietrže nespôsobujúce ťažkosti, operáciou odstrániteľné, rozšírené slabinové kanály, mäkké slabiny.

d) Stavy po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.
DDD


A
DCA - B


A
K 50
K 51

K 52
Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva
(K 50 - K 52)

Crohnova choroba - enteritis regionalis
Ulcerózna kolitída

Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída
D
D
D
D
K 55
K 56
K 57
K 58
K 59
K 60
K 61
K 62
K 63
Iné choroby čriev
(K 55 - K 63)

Vaskulárne poruchy čreva
Paralytický ileus a črevná obštrukcia (zátvor) bez prietrže
Divertikulová choroba čreva
Syndróm dráždivého čreva
Iné funkčné črevné poruchy
Fisúra - trhlina a fistula - píšťala análnej a rektálnej oblasti
Absces análnej a rektálnej oblasti
Iné choroby anusu a konečníka
Iné choroby čreva
K 65
K 66
K 67*
Choroby pobrušnice
(K 65 - K 67)

Zápal pobrušnice - peritonitis
Iné choroby pobrušnice
Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Chronické stavy liečbou neovplyvniteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri značných poruchách funkcie.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Stavy pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.

e) Stavy po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.
D

D


DD

A
liečba

D


CA - B

A
K 70
K 71
K 72
K 73
K 74
K 75
K 76
K 77*
Choroby pečene
(K 70 - K 77)

Alkoholická choroba pečene
Toxická choroba pečene
Pečeňové zlyhanie nezatriedené inde
Chronická hepatitída nezatriedená inde
Fibróza a cirhóza pečene
Iné zápalové choroby pečene
Iné choroby pečene
Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde
a) Trvalo progredujúce formy s laboratórnymi alebo s morfologickými známkami výraznej aktivity ochorenia. Rýchlo progredujúce formy so známkami portálnej hypertenzie, malnutrície.

b) Progredujúce formy s ľahkými známkami aktivity procesu, s ľahkými formami portálnej hypertenzie. Formy s trvalou poruchou funkcie pečeňového parenchýmu a s trvalým morfologickým defektom.

c) Formy s ľahkou poruchou funkcie pečeňového parenchýmu, bez závažného morfologického defektu.

d) Ostatné ľahké a nezávažné formy nevyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, benígna hyperbilirubinémia menej ako 50 μmol.
DDD


A
DC - DA - B


A
K 80
K 81
K 82
K 83
K 85
K 86
K 87*
Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy
(K 80 - K 87)

Žlčové kamene - cholelithiasis
Zápal žlčníka - cholecystitis
Iné choroby žlčníka
Iné choroby žlčových ciest
Akútny zápal podžalúdkovej žľazy - pancreatitis acuta
Iné choroby podžalúdkovej žľazy
Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených inde
K 90
K 91
K 92
K 93*
Iné choroby tráviacej sústavy
(K 90 - K 93)

Črevná malabsorpcia
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy nezatriedené inde
Iné choroby tráviacej sústavy
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.

b) Ťažké, progredujúce stavy s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po neúspešnej liečbe. Ústavným vyšetrením jednoznačne potvrdená diagnóza (endoskopia, kontrastné vyšetrenie, biopsia a pod.).

c) Stavy po neúspešnej liečbe bez hrubšej poruchy funkcie postihnutých orgánov vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, najmä diétne stravovanie a kúpeľnú liečbu.

d) Stavy bez poruchy funkcie s celkom nezávažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, najskôr však jeden rok po prekonanom ochorení alebo po operácii, bez recidívy.

e) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie orgánov, bez recidívy.
D

DDDA
liečba

DC - DA - BA
Ad c) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

XII. CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

(L 00 - L 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
L 00
L 01
L 02
L 03
L 04
L 05
L 08
Infekcia kože a podkožného tkaniva
(L 00 - L 08)

Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi
Impetigo
Kožný absces, furunkul a karbunkul
Celulitída - flegmóna
Akútny zápal lymfatických uzlín - lymphadenitis acuta
Dermoidná pararektálna (pilonidálna) cysta
Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva
a) Akútne stavy.

b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.

c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D

DDA
liečba

DA - BA
L 10
L 11
L 12
L 13
L 14*
Pľuzgierové (bulózne) dermatózy
(L 10 - L 14)

Pemfigus
Iné akantolytické dermatózy
Pemfigoid
Iné bulózne dermatózy
Bulózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.

b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.

c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta ( hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D

DDA
liečba

C - DA - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 20
L 21
L 22
L 23
L 24
L 25
L 26
L 27
L 28
L 29
L 30
Dermatitídy a ekzémy
(L 20 - L 30)

Atopická dermatitída
Seboroická dermatitída
Plienková dermatitída
Alergická kontaktná dermatitída
Iritačná kontaktná dermatitída
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída
Exfoliatívna dermatitída
Dermatitída vyvolaná vnútorne užitými látkami
Lišaj - lichen simplex chronicus a svrbľavka - prurigo
Svrbenie - pruritus
Iné dermatitídy
a) Akútne stavy.

b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.

c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta ( hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D

DDA
liečba

C - DA - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 40
L 41
L 42
L 43
L 44
L 45*
Papuloskvamózne choroby
(L 40 - L 45)

Psoriáza
Parapsoriáza
Pityriasis rosea
Plochý lišaj - lichen planus
Iné papuloskvamózne choroby
Papuloskvamózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.

b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.


c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D

D

D
A
liečba

C - D

A - B
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 50
L 51
L 52
L 53
L 54*
Žihľavka a erytém
(L 50 - L 54)

Žihľavka - urticaria
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Iné erytémové choroby
Erytém pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.

b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.

c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D

DDA
liečba

DA - BA
L 55
L 56
L 57
L 58
L 59
Radiačné poškodenia kože a podkožného tkaniva
(L 55 - L 59)

Slnečný zápal - dermatitis solaris
Iné akútne zmeny kože zavinené ultrafialovým žiarením
Zmeny kože zavinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu
Radiodermatitis
Iné radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva
a) Akútne stavy.

b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.

c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D

DDA
liečba

C - DA - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 60
L 62*
L 63
L 64
L 65
L 66
L 67
L 68
L 70
L 71
L 72
L 73
L 74
L 75
Choroby kožných adnexov
(L 60 - L 75)

Choroby nechtov
Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde
Alopecia areata - ložisková plešivosť
Androgénna alopécia
Iná nejazvová strata vlasov
Jazvová alopécia (jazvová strata vlasov)
Abnormality farby a tvaru vlasov
Nadmerné ochlpenie – hypertrichosis
Akné
Rosacea
Folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva
Iné choroby vlasových folikulov
Choroby ekrinných potných žliaz
Choroby apokrinných potných (pachových) žliaz
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.

c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D
D
DA
liečba
C - D
A - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 80
L 81
L 82
L 83
L 84
L 85
L 86*
L 87
L 88
L 89
L 90
L 91
L 92
L 93
L 94
L 95
L 97
L 98
L 99*
Iné choroby kože a podkožného tkaniva
(L 80 - L 99)

Vitiligo
Iné poruchy pigmentácie
Keratosis seborrhoica
Acanthosis nigricans
Kurie oko - clavus a mozoľ - callus, tyloma
Iné zhrubnutia epidermy
Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
Choroby z transepidermálneho vylučovania (eliminácie)
Pyoderma gangrenosum
Dekubitálny vred – preležanina
Atrofické poruchy kože
Hypertrofické poruchy kože
Granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva
Lupus erythematosus
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Vaskulitída ohraničená na kožu nezatriedená inde
Vred dolnej končatiny nezatriedený inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva nezatriedené inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.

b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.

c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.

d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.
D

D
D
A
liečba

C - D
A - B
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

XIII. CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA

(M 00 - M 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
M 00
M 01*
M 02
M 03*
Infekčné artropatie
(M 00 - M 03)

Pyogénna artritída
Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Reaktívne artropatie
Poinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy. Ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a narušenej funkcii kĺbov vyžadujúce liečbu.

b) Následné formy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce alebo úporne recidivujúce.

c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie.

d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie.
D


D


D


A
liečba


C - D


A - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 05
M 06
M 07*
M 08
M 09*
Zápalové polyartropatie
(M 05 - M 14)

Séropozitívna reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Psoriatické a enteropatické artropatie
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy. Ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a narušenej funkcii kĺbov vyžadujúce liečbu.

b) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce.

c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie.

d) Vyliečené formy bez poruchy funkcie.
D


D


D


A
liečba


C - D


A - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14*
Lámka - arthritis urica
Iné kryštálové artropatie
Iné špecifické artropatie
Iné artritídy
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Zdĺhavé, neprogredujúce formy, počas posledných dvoch rokov najmenej päťkrát recidivujúce, s dlhodobou práceneschopnosťou a s poruchou funkcií. Ťažké, zdĺhavé, progredujúce formy liečbou ťažko ovplyvniteľné, so zreteľnou a trvalou poruchou funkcie kĺbu.

c) Neprogredujúce formy s menšou poruchou funkcie, s ojedinelými recidívami pri normálnej alebo mierne obmedzenej pracovnej schopnosti.

d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie.
D

D

D

A
liečba

C - D

A - B

A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 15
M 16
M 17
M 18
M 19
Artrózy
(M 15 - M 19)

Polyartróza
Koxartróza - artróza bedrového kĺbu
Gonartróza - artróza kolenného kĺbu
Artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
Iné artrózy
a) Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou málo ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.

b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe a po opakovanej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou.

c) Zdĺhavé, neprogredujúce formy, najviac dva razy za rok recidivujúce, s menšou poruchou funkcie aj po operatívnom zákroku, po skončení liečby.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D


DD


A
D


C - DA - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 20
M 21
M 22
M 23
M 24
M 25
Iné poruchy kĺbov
(M 20 - M 25)

Získané deformácie prstov (rúk) a palcov (nôh)
Iné získané deformácie končatín
Poruchy pately - jabĺčka
Vnútorné poruchy kolenného kĺbu
Iné špecifické poruchy kĺbov
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde
a) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou. Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Zdĺhavé, neprogredujúce formy, najviac dva razy za rok recidivujúce, s menšou poruchou funkcie aj po operatívnom zákroku, po skončení liečby.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D
DD

A
D
CA - B

A
M 30
M 31
M 32
M 33
M 34
M 35
M 36*
Systémové choroby spojivového tkaniva
(M 30 - M 36)

Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Systémový lupus erythematosus
Dermatopolymyozitída
Systémová skleróza
Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva
Systémové choroby spojivového tkaniva pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení. Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.


c) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D

D
A
liečba

C - D
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 40
M 41
M 42

M 43
Dorzopatie
(M 40 - M 54)

Deformujúce dorzopatie
(M 40 - M 43)

Kyfóza a lordóza
Skolióza
Osteochondróza chrbtice

Iné deformujúce dorzopatie
a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.

b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami alebo s nevyjasnenou prognózou.

c) Ľahšie, nevýrazné formy s počínajúcimi zmenami a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.

d) Ľahké nevýrazné formy bez poruchy funkcie.
D


D


D


A
D


C - D


A - B


A
M 42 je uvedené samostatne.

Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 45
M 46
M 47
M 48
M 49*
Spondylopatie
(M 45 - M 49)

Spondylitis ankylosans
Iné zápalové spondylopatie
Spondylóza
Iné spondylopatie
Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde
a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.

b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami a s nevyjasnenou prognózou.

c) Ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D


D


D


A
D


C - D


A - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 50
M 51
M 53
M 54
Iné dorzopatie
(M 50 - M 54)

Poruchy krčných medzistavcových platničiek
Iné poruchy medzistavcových platničiek
Iné dorzopatie nezatriedené inde
Bolesť chrbtice - dorzalgia
a) Stavy po chirurgickej liečbe alebo ústavne preukázané vyklenutia platničky, s trvalou výraznou poruchou funkcie (pohyblivosti) a s nepriaznivou prognózou.

b) Stavy po chirurgickom zákroku alebo náhodne zistené vyklenutia platničky s trvalou, ale ľahšou poruchou funkcie, dva razy za rok recidivujúce, s pomerne priaznivou prognózou.

c) Ústavne zistené diskopatie pri častejších recidívach s priaznivou prognózou, so zachovalou práceschopnosťou. Stavy po úspešnom operatívnom zákroku - 2 roky po operácii.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
DDDA
DC - DA - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 60
M 61
M 62
M 63*
Choroby mäkkého tkaniva
(M 60 - M 79)
Choroby svalov
(M 60 - M 63)

Myozitída
Kalcifikácia a osifikácia svalu - vápenatenie a kostnatenie svalu
Iné choroby svalu
Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde
a) Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s nepriaznivou prognózou a s trvalou progresiou.

b) Chronické nevýrazné formy pri pomalej progresii a pri dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela aj po neúspešnej liečbe.

c) Ľahšie, nevýrazné formy, liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D


D


D

A
D


C - D


A - B

A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 65
M 66
M 67
M 68*
Choroby synoviálnej membrány a šliach
(M 55 - M 68)

Synovitída a tendosynovitída
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány a šľachy
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach
Choroby synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Chronické, recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie pri dostatočnej výkonnosti postihnutých častí tela po málo úspešnej liečbe. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.

c) Ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D

D
D

A
liečba

C - D
A - B

A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 70

M 71
M 72
M 73*
M 75
M 76
M 77
M 79
Iné choroby mäkkého tkaniva
(M 70 – M 79)

Choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním, nadmerným používaním a tlakom
Iné burzopatie
Choroby fibroplastov
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde
Poškodenie pleca – lézie pleca
Entezopatie dolnej končatiny okrem nohy
Iné entezopatie
Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde
a) Akútne formy.

b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.

c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D

DD


A
liečba

C - DA - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 86
M 87
M 88
M 89
M 90*
Iné osteopatie
(M 86 - M 90)

Osteomyelitída
Osteonekróza
Pagetova choroba kostí - osteitis deformans
Iné choroby kostí
Osteopatie pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.

c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D

DD

A
liečba

C - DA - B

A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 91
M 92
M 93
M 94
Chondropatie
(M 91 - M 94)

Juvenilná osteochondróza bedra a panvy
Iná juvenilná osteochondróza
Iné osteochondropátie
Iné choroby chrupky
a) Akútne formy.

b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.

c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D

DD


A
liečba

C - DA - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov
M 42.0M. Scheuermann

a) Formy s postihnutím troch a viacerých stavcov, s trvalými a závažnými deformáciami chrbtice (klinovité stavce, gibbus, Schmorlove uzly).

b) Ľahké formy postihujúce ojedinelé stavce, so znížením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien, bez gibbu alebo bez iných výrazných zmien na chrbtici.

c) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D


DA
C - D


A - BA
Ad a) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 95
M 96
M 99
Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
(M 95 - M 99)

Iné získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej sústavy nezatriedené inde
Biomechanické lézie nezatriedené inde
a) Akútne formy.

b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.

c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.

d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D

DD


A
liečba

C - DA - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

XIV. CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY

(N 00 - N 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
N 00
N 01
N 02
N 03
N 04
N 05
N 06
N 07
N 08*
Glomerulárne choroby
(N 00 - N 08)

Akútny nefritický syndróm
Rýchlo progredujúci nefritický syndróm
Návratná a pretrvávajúca hematúria
Chronický nefritický syndróm
Nefritický syndróm
Nešpecifikovaný nefritický syndróm
Izolovaná proteinúria so špecifikovanými morfologickými zmenami
Hereditárna nefropátia nezatriedená inde
Glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde
a) Neskoré stavy s patologickým obsahom v moči pri normálnej funkcii obličiek, ak vyšetrovaný prekonal preukázateľne pred viac ako 2 rokmi zápalové ochorenie obličiek.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek, s normálnou funkciou obličiek a pri dobrom celkovom stave, najskôr dva roky od začiatku ochorenia.

d) Stavy po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek, s normálnou funkciou obličiek, pri trvalo negatívnom náleze v moči a pri dobrom celkovom stave, najskôr o päť rokov po skončení liečby.
DDDA
DCA - BA
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16*
Tubulointersticiálne choroby obličiek
(N 10 - N 16)

Akútna tubulointersticiálna nefritída
Chronická tubulointersticiálna nefritída
Tubulointersticiálna nefritída nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická
Obštrukčná a refluxová uropátia
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi
Iné renálne tubulointersticiálne choroby
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde
a) Ťažké formy pri značných poruchách funkcie a pri zlom celkovom stave. Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Ľahké formy po skončenej liečbe s následnou i ľahkou poruchou funkcie, pri dobrom celkovom stave.

d) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie pri dobrom celkovom stave, najskôr tri roky od skončenia liečby.
D


DD


A
D


CA - B


A
N 17
N 18
N 19
Zlyhanie obličiek
(N 17 - N 19)

Akútne zlyhanie obličiek
Chronické zlyhanie obličiek
Nešpecifikované zlyhanie obličiek
D
D
D
liečba
D
D
N 20
N 21
N 22*
N 23
Urolitiáza
(N 20 - N 23)

Konkrement (kameň) obličky a močovodu – nephrolithiasis et utererolithiasis
Konkrement v dolných močových cestách
Konkrement v močových cestách pri chorobách zatriedených inde
Nešpecifikovaná obličková kolika
a) Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia. Stavy s trvalými poruchami funkcie močových ústrojov a so sprievodnými zápalovými zmenami.

b) Stavy s ťažkými a častými záchvatmi a s poruchami funkcie močových ústrojov a so sprievodnými zápalovými zmenami, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Stavy so zriedkavými záchvatmi, s miernou poruchou funkcie močových ústrojov, po operačnom odstránení konkrementov v obličke.

d) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie pri trvalom negatívnom močovom náleze a pri dobrom celkovom stave.
DD
D


A
DC
A - B


A
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29*
Iné choroby obličiek a močovodov
(N 25 - N 29)

Poruchy zo zhoršenej obličkovej tubulárnej funkcie
Nešpecifikovaná scvrknutá oblička
Malá oblička z neznámej príčiny
Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené inde
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.

b) Operačné odstránenie obličky.
Ťažké stavy pri poruchách funkcie a pri zlom celkovom stave.

c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

d) Ľahké formy s ľahkou poruchou funkcie močových ústrojov.

e) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie najskôr tri roky po prekonanom ochorení a pri dobrom celkovom stave.
D

D


DD

A
liečba

D


CA - B

A
N 30
N 31
N 32
N 33*
N 34
N 35
N 36
N 37*
N 39
Iné choroby močovej sústavy
(N 30 - N 39)

Cystitída
Neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra nezatriedená inde
Iné choroby močového mechúra
Choroby močového mechúra pri chorobách zatriedených inde
Uretritída a uretrálny syndróm
Striktúra uretry – zúženina močovej rúry
Iné poruchy močovej rúry
Poruchy močovej rúry pri chorobách zatriedených inde
Iné choroby močovej sústavy
a) Často recidivujúce alebo zdĺhavé formy a fokálne cystitídy s miernou poruchou funkcie. Ťažké a trvalé formy pri značných poruchách funkcie.

b) Ľahké formy, len pri občasných ľahkých poruchách funkcie, pri dobrom celkovom stave.

c) Stavy po liečbe formy bez porúch funkcie, pri dobrom celkovom stave.
D


D


A
C - D


A - B


A
Ad a) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 40
N 41
N 42
N 43
N 44
N 45
N 46
N 47
N 48
N 49
N 50
N 51*
Choroby mužských pohlavných orgánov
(N 40 - N 51)

Hyperplázia prostaty (predstojnice)
Zápalové choroby prostaty
Iné choroby prostaty
Hydrokéla a spermatokéla
Torzia semenníka
Orchitída a epididymitída
Mužská neplodnosť
Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza
Iné choroby penisu
Zápalové choroby mužských genitálií nezatriedené inde
Iné choroby mužských pohlavných orgánov
Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde
a) Stavy vyžadujúce dlhodobú liečbu. Ťažké, zdĺhavé, liečbe vzdorujúce stavy spojené so značnými ťažkosťami a pri ťažkých poruchách močenia.

b) Zdĺhavé stavy s občasnými ťažkosťami a s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých ústrojov.

c) Stavy pri nezávažných poruchách postihnutých ústrojov a stavy po úspešných operáciách.
D


D


A
C - D


A - B


A
Ad a) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 60
N 61
N 62
N 63
N 64
Choroby prsníkov
(N 60 - N 64)

Benígna dysplázia prsníka
Zápalové choroby prsníka
Hypertrofia prsníka
Nešpecifikovaná hrčka v prsníku
Iné choroby prsníka
a) Akútne formy.

b) Formy so značnými alebo trvalými poruchami funkcie.

c) Ľahké, nerecidivujúce formy po skončenej liečbe, len s miernymi poruchami funkcie.

d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie.
D

D

D


A
liečba

C - D

A - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) a c) sa posudzujú podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
N 70
N 71
N 72
N 73
N 74*
N 75
N 76
N 77*
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
(N 70 - N 77)

Zápal vajíčkovodov a vaječníkov – salpingitis et oophoritis
Zápalové choroby maternice okrem kŕčka
Zápalové choroby kŕčka maternice
Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde
Choroby Bartholinovej žľazy
Iné zápaly pošvy a vulvy
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách zatriedených inde
N 80
N 81
N 82
N 83
N 84
N 85
N 86
N 87
N 88
N 89
N 90
N 91
N 92
N 93
N 94

N 95
N 96
N 97
N 98
N 99
Nezápalové choroby ženských pohlavných ústrojov
(N 80 - N 98)

Endometrióza
Prolaps - vykĺznutie - ženských genitálií
Fistuly - píšťaly - ženských pohlavných ústrojov
Nezápalové choroby vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice
Polyp ženských pohlavných ústrojov
Iné nezápalové choroby maternice okrem kŕčka
Erózia a ektrópium kŕčka maternice
Dysplázia kŕčka maternice
Iné nezápalové zmeny kŕčka maternice
Iné nezápalové zmeny pošvy
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
Chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia
Nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia
Iné abnormálne maternicové alebo pošvové krvácanie
Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a s menštruačným cyklom
Menopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy
Habituálne potrácanie
Ženská neplodnosť
Komplikácie spojené s umelým oplodnením
Pozákrokové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatriedené inde
a) Akútne formy.
b) Ťažké, recidivujúce formy so značnými poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom (po skončenej liečbe).
c) Ľahké formy (po skončenej liečbe) s miernymi poruchami funkcie nezávažným patologickým nálezom.
d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie a bez patologického nálezu.
D
D

D

A
liečba
C - D

A - B

A
Ad b) a c) sa posudzujú podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

XV. ŤARCHAVOSŤ, PÔROD A POPÔRODIE

(O 00 - O 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
O 00 až O 08

O 10 až O 16

O 20 až O 29

O 30 až O 48

O 60 až O 75

O 80 až O 84

O 85 až O 92

O 95 až O 99
Ťarchavosť, pôrod a popôrodie
(O 00 - O 99)

Ťarchavosť končiaca sa potratom

Edém, proteinúria a hypertenzné poruchy v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí

Iné choroby matky súvisiace najmä s ťarchavosťou

Starostlivosť o matku so zameraním na plod a amniovú dutinu a na možné komplikácie pôrodu
Komplikácie pri pôrodnej činnosti a pôrode

Pôrod

Komplikácie vyskytujúce sa najmä v popôrodí

Iné pôrodnícke komplikácie nezatriedené inde
a) Akútne formy.

b) Následné stavy po skončení liečby.
D

A
liečba

A - D
Ad b) posudzujú sa podľa závažnosti následkov a odporúčania odborného oddelenia

XVII. VRODENÉ CHYBY, DEFORMÁCIE A CHROMOZÓMOVÉ ANOMÁLIE

(Q 00 - Q 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
Q00
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Vrodené chyby nervového systému
(Q 00 - Q 07)

Anencefalus a podobné vrodené chyby
Encefalokéla
Mikrocefália
Kongenitálny hydrocefalus
Iné vrodené chyby mozgu
Spina bifida
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby nervového systému
a) Ťažké inoperabilné ochorenia, stavy po operáciách s následným trvalým poškodením organizmu.
b) Stavy po operáciách upravené, bez klinických príznakov, bez známok poškodenia organizmu
D

D
D

A - B
Q10
Q11
Q12
Q13

Q14

Q15
Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku
(Q 10 - Q 18)

Vrodené chyby mihalnice, slzných ústrojov a očnice
Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Vrodené chyby šošovky (katarakta, dislokácia, afákia)
Vrodené chyby predného segmentu oka (kolobóm, anirídia, anizokória, atrézia zrenice, vrodený zákal dúhovky).
Vrodené chyby zadného segmentu oka (zákal sklovca, aneuryzma sietnice, kolobóm, papily zrakového nervu, chyby cievovky).
Iné vrodené chyby oka (glaukóm, hydroftalmus, keratoglobus)
a) Stavy po operáciách obmedzujúce funkciu oka, umelé transplantáty oka. Inoperabilné stavy s obmedzením funkcie jedného alebo oboch očí.
b) Drobné, nezávažné chyby.

c) Stavy po operáciách celkom upravené, bez obmedzenia funkcie oka.
D

D

A
D

A - B

A
Ad a) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Posudzovať aj podľa zrakovej ostrosti.
Q18Iné vrodené chyby tváre a krku
a) Chyby obmedzujúce alebo znemožňujúce funkciu, stavy po opakovaných operáciách zahojené deformitou alebo znetvorením.

b) Stavy po operáciách zahojené bez poruchy funkcie, bez deformity. Nezávažné chyby.
D


A
D


A
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Vrodené chyby obehovej sústavy
(Q 20 - Q 28)

Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Iné vrodené chyby srdca
Vrodené chyby veľkých artérií
Vrodené chyby veľkých žíl
Iné vrodené chyby periférneho cievneho systému
Iné vrodené chyby obehovej sústavy
a) Ťažké inoperabilné chyby. Stavy po operáciách srdca a veľkých ciev i s dobrou funkciou obehového systému.
b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách (okrem operácií srdca a veľkých ciev), bez poruchy funkcie a pri dobrej výkonnosti organizmu.
c) Celkom nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách, bez poruchy funkcie a pri dobrej výkonnosti organizmu.
D

D

A
D

A - B

A
Q35
Q36
Q37
Rázštep pery a rázštep podnebia
(Q 35 - Q 37)

Rázštep podnebia
Rázštep pery
Rázštep podnebia s rázštepom pery
a) Stavy po opakovaných operáciách rázštepu - 2 razy a viac. Stavy po operácii spojené s poruchou výslovnosti a prijímania potravy a s poruchou sluchu. Stavy po operácii zahojené výraznou deformáciou znetvorujúcou alebo sťažujúcou spoločenské uplatnenie.

b) Ľahšie chyby, stavy po ich operáciách s miernymi poruchami funkcie.

c) Stavy po operácii zahojené bez poruchy funkcie, neznetvorujúce.
D
D

A
D
A - B

A
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
(Q 38 - Q 45)

Iné vrodené chyby jazyka, úst a hltana
Vrodené chyby pažeráka
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Vrodené chýbanie, bezústie a zúženie tenkého čreva
Vrodené chýbanie, bezústie a zúženie hrubého čreva
Iné vrodené chyby čreva
Vrodené chyby žlčníka, žlčových vývodov a pečene
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
a) Ťažké inoperabilné chyby spojené s výraznou poruchou funkcie alebo vyžadujúce celoživotnú liečbu a diétne opatrenia alebo znižujúce spoločenské uplatnenie.

b) Stavy po operácii zahojené bez porúch funkcie, nevyžadujúce ďalšiu liečbu ani diétu.

c) Neoperované drobné chyby bez porúch funkcie pri zachovanej výkonnosti organizmu.
D
D


A
D
A - B


A
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Vrodené chyby genitálnych orgánov
(Q 50 - Q 56)

Vrodené chyby vaječníkov, vajíčkovodov a širokých väzov maternice
Vrodené chyby maternice a kŕčka maternice
Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov
Nezostúpený semenník
Hypospádie
Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov
Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus
a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operácii so závažnými poruchami funkcie.

b) Hypospádie a stavy po ich operáciách s následnou inkontinenciou moču vyúsťujúce na hrádzi. Pseudohermafroditizmus spojený so závažnými poruchami funkcie, s nevyhranenou sexualitou osobnosti.

c) Nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie.
D

DA
D

DA
Q60
Q61
Q63
Q64
Vrodené chyby močovej sústavy
(Q 60 - Q 64)

Agenéza a iné redukčné defekty obličiek
Cystická choroby obličiek
Iné vrodené chyby obličiek
Iné vrodené chyby močovej sústavy
a) Ťažké stavy alebo stavy po operáciách so závažnými alebo s trvalými poruchami funkcie. Vrodená agenéza obličky. Iné vývojové chyby spôsobujúce neschopnosť zachovávať telesnú hygienu (nevyliečiteľné formy). Rázštep močového mechúra.
b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmými poruchami funkcie. Vývojové anomálie dutého systému obličiek s preukázateľne zníženou funkciou a s patologickým nálezom v moči (vždy po odbornom vyšetrení).
c) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.
d) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie, s negatívnym močovým nálezom, pri dobrom celkovom stave, najmenej však dva roky po operácii.
DDD
A
DDA - B
A
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76
Q77
Q78
Q79
Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí
(Q 65 - Q 79)

Vrodené deformácie bedra
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Polydaktýlia
Syndaktýlia
Redukčné defekty hornej končatiny
Redukčné defekty dolnej končatiny
Redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny
Iné vrodené chyby končatín
Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Osteochondrodysplázia s poruchou rastu dlhých kostí a chrbtice
Iné osteochondrodysplázie
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde
a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operáciách s trvalými následkami. Polydaktýlia a syndaktýlia. Stavy po vrodených luxáciách bedrového kĺbu s následnými artrotickými zmenami, so skrátením postihnutej končatiny o dva cm a viac.
b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmými poruchami funkcie. Deformity hrudníka so zníženou výkonnosťou alebo s obmedzením funkcie kardiopulmonálneho systému (vždy po odbornom vyšetrení).

c) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.

d) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie neznižujúce výkonnosť organizmu.
DDD


A
DDA - B


A
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85

Q86


Q87
Q89
Iné vrodené chyby
(Q 80 - Q 89)

Vrodená ichtyóza
Epidermolysis bullosa
Iné vrodené chyby kože
Vrodené chyby prsníka
Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)
Fakomatózy nezatriedené inde (M. Recklinghausen, sklerotické ochorenia, hamartróza)
Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi vonkajšími príčinami nezatriedené inde (fetálny alkoholový syndróm, fetálny drogový syndróm, vrodené chyby spôsobené užívaním liekov a iných prípravkov počas tehotenstva)
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb postihujúce viaceré systémy
Iné vrodené chyby nezatriedené inde
a) Ťažké chyby v trvalej liečbe, neliečiteľné, so zníženou funkciou organizmu alebo so zníženým spoločenským uplatnením, deformujúce. Vrodená alopécia celková. Situs inversus vnútorných orgánov. Mnohopočetné vrodené chyby inde nezatriedené, deformujúce, s poruchou funkcie.

b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.

c) Ľahké chyby nespôsobujúce poruchy funkcie ani zníženie spoločenského uplatnenia.
D
D


A
D
A - B


A
Pri Q 86 sa posudzujú aj podľa postihnutia orgánov.
Q90
Q91
Q92
Q93
Q95
Q96
Q97
Q98

Q99
Chromozómové anomálie nezatriedené inde
(Q 90 - Q 99)

Downov syndróm
Edwardsov a Patauov syndróm
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov nezatriedené inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené inde
Vyvážená prestavba a štruktúrne markery nezatriedené inde
Turnerov syndróm
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský fenotyp
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp (Klinefelterov syndróm)
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
a) Ťažké celkové anomálie postihujúce celý organizmus. Hermafroditizmus.

b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.

c) Ľahké, nezávažné anomálie bez vonkajších prejavov, bez poruchy funkcie orgánov.
D

D


A
D

A - B


A

XVIII. SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY, ABNORMÁLNE KLINICKÉ

A LABORATÓRNE NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE

(R 00 - R 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
R 00
R 01
R 02
R 03
R 04
R 05
R 06
R 07
R 09
Subjektívne a objektívne príznaky chorôb obehovej a dýchacej sústavy
(R 00 - R 09)

Poruchy srdcového rytmu
Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky
Gangréna nezatriedená inde
Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia
Krvácanie z dýchacích ciest
Kašeľ
Odchýlky dýchania
Bolesť v hrdle a v hrudníku
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy
Diagnózy R 00 až R 03, R 03 sa uvádzajú len vtedy, ak nemožno ani opakovaným celkovým odborným a špeciálnym lekárskym vyšetrením – pozorovaním - stanoviť diagnózu základného ochorenia.
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
Subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha
(R 10 - R 19)

Bolesť v oblasti brucha a panvy
Ťažoba - nauzea a dávenie – vomitus
Pálenie záhy
Dysfágia - ťažké prehĺtanie
Flatulencia a podobné poruchy
Fekálna inkontinencia - neudržanie stolice
Hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde
Nešpecifikovaná žltačka
Brušná vodnatieľka – ascités
Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha
R 20
R 21
R 22
R 23
Subjektívne a objektívne príznaky chorôb kože a podkožného tkaniva
(R 20 - R 23)

Poruchy kožnej citlivosti
Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky
Lokalizované navretie, hrča a uzlík kože a podkožného tkaniva
Iné kožné zmeny
R 25
R 26
R 27
R 29
Subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
(R 25 - R 29)

Abnormálne mimovôľové pohyby
Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti)
Iné poruchy koordinácie
Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 39
Subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy
(R 30 - R 39)

Bolesť pri močení
Nešpecifikovaná hematúria
Nešpecifikovaná inkontinencia moču
Retencia moču
Anúria a oligúria
Polyúria
Výtok z uretry
Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy
R 40
R 41
R 42
R 43
R 44

R 45
R 46
Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania
(R 40 - R 46)

Somnolencia, stupor a kóma
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia
Ošiaľ - vertigo
Poruchy čuchu a chuti
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania
Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu
Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania
R 47
R 48
R 49
Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu
(R 47 - R 49)

Poruchy reči nezatriedené inde
Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené inde
Poruchy hlasu
R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63
R 64
R 68
R 69
Celkové subjektívne a objektívne príznaky
(R 50 - R 69)

Horúčka neznámeho pôvodu
Bolesť hlavy
Bolesť nezatriedená inde
Malátnosť a únava
Senilita - starecká slabosť
Synkopa a kolaps
Kŕče nezatriedené inde
Šok nezatriedený inde
Krvácanie nezatriedené inde
Zväčšené lymfatické uzliny
Opuch nezatriedený inde
Hyperhydróza - nadmerné potenie
Zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine
Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín
Kachexia – vycivenosť
Iné subjektívne a objektívne celkové príznaky
Neznáme a nešpecifikované príčiny chorobnosti
a) Akútne formy
b) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu. Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.

c) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.

d) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
D
D
D


A
liečba
C - D
A - B


A
Diagnózy R 50 až R 69 sa uvádzajú len vtedy, ak nemožno ani opakovaným celkovým odborným a špeciálnym lekárskym vyšetrením - pozorovaním - stanoviť diagnózu základného ochorenia.Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
R 70
R 71
R 72
R 73
R 74
R 75
R 76
R 77
R 78
R 79
Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy
(R 70 - R 79)

Zvýšená sedimentácia erytrocytov a odchýlky viskozity plazmy
Odchýlky červených krviniek
Odchýlky bielych krviniek nezatriedené inde
Zvýšená hladina glukózy v krvi
Abnormálne hladiny enzýmov v sére
Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)
Iné abnormálne imunologické nálezy v sére
Iné abnormality bielkovín plazmy
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi neprítomných
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi
R75 sa stanovuje zdravotná spôsobilosť „ C“.
R 80
R 81
R 82
Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču, bez diagnózy
(R 80 - R 82)

Izolovaná proteinúria
Glykozúria
Iné abnormálne nálezy v moči
R 83
R 84
R 85
R 86
R 87
R 89
Abnormálne nálezy pri vyšetrení iných telových tekutín, látok a tkanív, bez diagnózy
(R 83 - R 89)

Abnormálne nálezy v mozgovomiechovom moku
Abnormálne nálezy vo vzorkách z dýchacích orgánov a z hrudníka
Abnormálne nálezy vo vzorkách z tráviacich orgánov a z brušnej dutiny
Abnormálne nálezy vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov
Abnormálne nálezy vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov
Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív
R 90

R 91
R 92
R 93
R 94
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy
(R 90 - R 94)

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálneho nervového systému
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní pľúc
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní prsníka
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní iných štruktúr tela
Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení

a) Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po 2 rokoch od zistenia nálezu. Opakovane zistené patologické nálezy, s poruchou funkcie cieľového orgánu vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia.

b) Ojedinelý patologický nález bez známok poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny, prípadne v súvislosti s vekom alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.

c) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
DDA
C - DA - BA
Za proteinúriu sa považuje kvalitatívny nález bielkoviny v moči dvojakou skúškou vo viac než v polovici 10 ráz za sebou denne sledovaných vyšetrení moču, ktorého koncentrácia je aspoň 1 025 mmol a vyššia.
Využívajú sa všetky dostupné diagnostické metódy vrátane kvantitatívnej proteinúrie - norma do 0,20 g/ 24 h. Trvalá proteinúria a hematúria po nemocničnom vyšetrení - vždy zdravotná spôsobilosť „ C“.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím 24 mesiacov.

XIX. PORANENIA, OTRAVY A NIEKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠICH PRÍČIN

(S 00 - T 98)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
spôsobilosť
Poznámka
I.II.
S 02
S 04
S 12
S 22
S 29
S 32
S 33
S 42
S 52
S 62
S 72

S 82
S 92
T 08
T 10
T 12
S 03
S 13
S 23
S 33
S 43
S 53
S 63
S 73
S 83
S 93
T 03
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
(S 00 - T 98)

Zlomeniny kostí lebky, tváre, chrbtice, trupu a končatín

Zlomenina lebky a tvárových kostí
Poranenie hlavových nervov
Zlomenina krčnej chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka
Zlomenina driekovej chrbtice a panvy
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy
Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina predlaktia
Zlomenina na úrovni zápästia a ruky
Zlomenina stehnovej kosti

Zlomenina predkolenia vrátane členka
Zlomenina nohy (okrem členkového kĺbu)
Zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni
Zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
Zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni


Vykĺbenie, vyvrtnutie - luxácia, dislokácia

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakťa
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov na úrovni zápästia a ruky
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedier
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov kolena
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov členkového kĺbu a nohy
Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti telaVykĺbenie – luxácia
a) Následné stavy so zreteľnými, trvalými, nezlepšiteľnými, progredujúcimi aj neprogredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy a pohyblivosti chrbtice. Následné stavy s výrazným, trvalým a nezlepšiteľným obmedzením pohybu a s trvalými výraznými poruchami vnútorných orgánov.
Následné stavy s výraznou trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie poranenej končatiny (pakĺby veľkých kostí).

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a akútne stavy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Následné stavy po závažnejších zlomeninách s nevýrazným obmedzením pohybu, s ľahkou poruchou funkcie vnútorných orgánov.

d) Stavy po ľahších, anatomicky aj funkčne dokonale zahojených zlomeninách, ak nie sú preukázateľné nijaké poruchy centrálnej nervovej sústavy ani iných orgánov.
Následné stavy, po správnom zahojení, s minimálnym obmedzením alebo bez obmedzenia pohybu a bez poruchy funkcie vnútorných orgánov.

Podvrtnutie (distorzia) a natiahnutie (distenzia) zhybov, väzov alebo svalov
a) Stavy po skončení liečby s trvalou a výraznou poruchou funkcie postihnutej časti tela. Opakované, liečbou ťažko ovplyvniteľné stavy s výraznými anatomickými zmenami a s výraznou poruchou funkcie.

b) Stavy zahojené iba s nevýraznou poruchou funkcie.

c) Stavy dobre zahojené, bez poruchy funkcie.
D


DD


A


DD

A
D


CA - B


A


C - DA - B

A
Ad a) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
S 16
S 46
S 56
S 76
S 86
S 96
Poranenia svalov a šliach (okrem zápästia a ruky, priehlavku a nohy)

Poranenia svalov a šliach krku
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia
Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedra a stehna
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov. Stavy po skončení liečby s ťažkou a trvalou poruchou funkcie.

c) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov.

d) Stavy zahojené s minimálnou poruchou funkcie.

e) Dobre zahojené stavy bez poruchy funkcie.
D

DD


D

A
liečba

DC


A - B

A
S 06


S 25 až S 27
S 29
S 36
S 37
S 39
Vnútrolebkové poranenia (okrem zlomenín lebky) - otras mozgu, zmliaždenie, lacerácia mozgu, epidurálne, subdurálne a subarachnoidálne krvácanie po úraze, iné bližšie neurčené poranenia
Vnútorné poranenia hrudníka
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie panvových orgánov
Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku a panvy
a) Následné stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy. Následné stavy s ťažkými trvalými a nezlepšiteľnými obmedzeniami pohybov a s trvalými a ťažkými poruchami vnútorných orgánov.

b) Stavy vyžadujúce dlhodobú liečbu. Následné stavy s menej výraznými, mierne progredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy. Poúrazové defekty lebkových kostí.
c) Stavy po ľahších vnútrolebkových poraneniach - otvorených aj skrytých, pri anatomicky a funkčne správne zahojených poraneniach kostí lebky, bez preukázateľných porúch centrálnej nervovej sústavy.

d) Následné stavy (po správnom zahojení) bez porúch pohybov a bez porúch vnútorných orgánov. Dobre zahojené stavy po otrase mozgu.
D
D


DA
D
C


A - BA
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
S 04.0
S 05
S 05.7
S 05.9
Otvorené rany hlavy, krku a trupu
Poranenie zrakového nervu a zrakových dráh
Poranenie oka a očnice
Vytrhnutie oka
Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy po skončení liečby.

c) Traumatická enukleácia oboch očí.

d) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,5 a horšej (po korekcii).

e) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,66 (po korekcii).

f) Vnútroočné cudzie teleso neodstrániteľné z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.
D

D

D

D


D
liečba

D

D

C


B - D
Ad b) sa posudzuje podľa následkov na jednotlivých častiach oka (H 00 až H 59, Z 90, Z 96.1).

Ad f) sa posudzuje podľa závažnosti uloženia, charakteru a podľa závažnosti poruchy funkcie telesom vyvolanej.
T 26Popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy
a) Následné stavy (po skončenej liečbe) s ťažkým trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela.

b) Následné stavy zahojené s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela bez nápadnejšieho zohavenia.

c) Následné stavy po málo závažných poraneniach, zahojené bez poruchy funkcie a nápadnejšieho zohavenia.
D


D


A
D


B - C


A
Následky posudzovať podľa H 00 až H 59.
S 01
S 07
S 11
S 17
S 21
S 28
S 31
S 38
S 39
Otvorené rany hlavy, krku a trupu

Otvorená rana hlavy
Drvivé poranenie hlavy
Otvorená rana krku
Drvivé poranenie krku
Otvorená rana hrudníka
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti hrudníka
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti brucha, drieku a panvy
Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku a panvy
a) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo ťažkou poruchou funkcie.

b) Následné stavy po ťažkých zraneniach, zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie orgánov alebo častí tela s nutnosťou dlhodobej liečby, bez nápadného zohavenia a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Následné stavy aj po závažnejších poraneniach, zahojené iba s miernou poruchou funkcie.

d) Následné stavy zahojené bez porúch funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.
D


D
D


A
D


C
A - B


A
Následné stavy po
S 01 sa posudzujú podľa následkov na jednotlivých častiach oka (H 00 až H 59)
a podľa následkov na jednotlivých častiach ucha (H 60 až H 95 a Q 17).
S 41
S 46
S 47
S 49
S 51
S 56
S 57
S 59
S 61
S 66
S 67
S 69
Otvorené rany hornej končatiny, poranenie svalov a šliach hornej končatiny, drvivé poranenia hornej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia hornej končatiny okrem prstov ruky
Otvorená rana pleca a ramena
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena
Drvivé poranenie pleca a ramena
Iné a nešpecifikované poranenia pleca a ramena
Otvorená rana predlaktia
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia
Drvivé poranenie predlaktia
Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia
Otvorená rana zápästia a ruky
Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky
Drvivé poranenie zápästia a ruky
Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky
a) Následné stavy po skončení liečby s ťažkou, trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie spôsobujúcou úplnú nepoužiteľnosť končatiny.

b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Dobre zahojené formy s minimálnou poruchou funkcie zranenej končatiny.

d) Stavy zhojené bez porúch funkcie.
D


D
D

A
D


C
A - B

A
S 48
S 58
S 68
Traumatická amputácia pleca a ramena
Traumatická amputácia lakťa a predlaktia
Traumatická amputácia na úrovni zápästia a ruky
D
D
D
D
D
D
S 61
S 66
S 67
S 69
Poranenia prstov ruky
Otvorená rana zápästia a ruky
Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky
Drvivé poranenie zápästia a ruky
Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky
Následné stavy zahojené s trvalým ochrnutím, skrivením, stuhnutím alebo s inou deformáciou
a) palca a ukazováka pravej či ľavej ruky alebo troch a viacerých prstov jednej ruky, alebo štyroch a viacerých prstov na oboch rukách.

b) dvoch prstov na dominantnej ruke (okrem palca a ukazováka dominantnej ruky), ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) dvoch prstov nedominantnej ruky a ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená.

d) nechtových článkov palca či ukazováka jednej ruky a viac ako jedného prsta na oboch rukách, ak je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť ruky pre výkon funkcie nie je veľmi znížená.
D


D
D


A
D


C
A - B


A
Traumatická amputácia palca ruky (úplná alebo čiastočná)
a) Strata palcov oboch rúk.
Strata palca a dvoch alebo viacerých prstov dominantnej ruky.

b) Strata palca jednej ruky.
Strata palca a jedného ďalšieho prsta tej istej ruky.

c) Strata nechtového článku palca a nechtového článku ukazováka dominantnej ruky.

d) Strata nechtového článku palca alebo strata nechtového článku palca a ukazováka nedominantnej ruky, ak nebráni vo výkone funkcie.
D


D


D


A
D


D


A - B


A
Traumatická amputácia iných prstov (úplná alebo čiastočná)
a) Strata troch a viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov na oboch rukách (okrem palca).

b) Strata dvoch prstov jednej ruky (okrem palca).

c) Strata jedného prsta na oboch rukách (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.

d) Strata jedného prsta na jednej ruke (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.
D


D

D


A
D


D

A - B


A
S 71
S 76
S 77
S 79
S 81
S 86
S 87
S 89
S 91
S 96
S 97
S 99
Otvorené poranenia dolnej končatiny, poranenia svalov a šliach dolnej končatiny, drvivé poranenia dolnej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia dolnej končatiny okrem prstov nohy

Otvorená rana bedra a stehna
Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedra a stehna
Drvivé poranenie bedra a stehna
Iné a nešpecifikované poranenia bedra a stehna
Otvorená rana predkolenia
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia
Drvivé poranenie predkolenia
Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia
Otvorená rana členka a nohy
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy
Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy
Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy
a) Následné stavy s ťažkou a trvalou poruchou funkcie spôsobujúce celkovú alebo takmer celkovú nepoužiteľnosť dolnej končatiny.

b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Následné stavy s trvalou poruchou funkcie pri zachovanej pracovnej schopnosti podľa odbornosti.

d) Dobre zahojené stavy iba s neviditeľnou poruchou funkcie postihnutej končatiny.
D


DD


A
D


CA - B


A
S 78
S 88
S 98
Traumatická amputácia stehna, predkolenia a nohy

Traumatická amputácia bedra a stehna
Traumatická amputácia predkolenia
Traumatická amputácia členkového kĺbu a nohy

jednostranná

obojstranná
D

D
D

D
S 91
S 96
S 97
S 99
Poranenie prstov nohy

Otvorená rana členka a nohy
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu
Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy
Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy
a) Následné stavy operáciou nezlepšiteľné, s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrastom jednotlivých prstov alebo so skrivením niekoľko prstov, ak podstatne prekážajú pri chôdzi a státí.

b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.

c) Následné stavy operáciou nezlepšiteľné, s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrastom jednotlivých prstov alebo so skrivením niekoľkých prstov, ak neprekážajú pri dlhšom pochode a státí.

d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.
DDDA
DCA - BA
S 98
S 98.1
S 98.2
S 98.3
Traumatická amputácia prstov nohy (úplná, čiastočná)
Úrazová amputácia jedného palca
Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých palcov
Úrazová amputácia iných častí nohy
a) Strata palca na jednej nohe alebo na oboch nohách.
Strata dvoch a viacerých prstov na jednej alebo oboch nohách.

b) Strata jedného prsta na jednej alebo oboch nohách.

c) Strata nechtového článku palca na jednej alebo oboch nohách.
D


D

A
D


A - B

A
S 04
S 14
S 24
S 34
S 44
S 54
S 64
S 74
S 84
S 94
T 08 až T 14
T 79
Poranenie hlavových nervov
Poranenie krčných nervov a krčnej miechy
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha, drieku a panvy
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena
Poranenie nervov na úrovni predlaktia
Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky
Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna
Poranenie nervov na úrovni predkolenia
Poranenie nervov a miechy na úrovni členkového kĺbu a nohy
Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatiny alebo oblasti tela

Niektoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde
a) Zdĺhavé, liečbe vzdorujúce formy, často recidivujúce, stavy po skončení liečby s trvalými funkčnými poruchami.

b) Stavy len s neviditeľnými poruchami funkcie postihnutých orgánov.

c) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie.
D


D

A
C - D


A - B

A
Ad a) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Nutné neurologické vyšetrenie, prípadne EMG.
T 20 až T 25

T 33 až T 35
Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia

Omrzliny
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela. Následné stavy s viditeľným estetickým a funkčným postihnutím upraviteľné korekčnou operáciou.
c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.

d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.
D
D


D


A
liečba
C - D


A - B


A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
T 15Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom
(T 15 - T 19)

Cudzie teleso vo vonkajšom oku
a) Neodstrániteľné cudzie teleso z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.

b) Stavy po odstránení cudzieho telesa.
Posudzuje sa podľa závažnosti uloženia telesa a podľa porúch funkcie telesom vyvolaných.
Posudzovať podľa H 00 až H 59
Zadržané staré vnútroočné teleso:
- magnetické H 44.6
- nemagnetické H 44.7.
Staré cudzie teleso zadržané v očnici - H 05.5.
T 16
T 17
T 18
T 19
Cudzie teleso v uchu
Cudzie teleso v dýchacej sústave
Cudzie teleso v tráviacej sústave
Cudzie teleso v močovopohlavnej sústave
Posudzuje sa podľa závažnosti uloženia telesa a podľa porúch funkcie telesom vyvolaných.
T 36 až T 50
T 51 až T 65
T 66 až T 78
T 80 až T 88
Otrava liečivami, liekmi a biologickými látkami

Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstva

Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin

Komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde
a) Akútne stavy.

b) Následné závažnejšie stavy. Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela.

c) Následné stavy s ľahkou poruchou funkcie postihnutých orgánov.

d) Následné stavy aj po závažnejších poškodeniach bez poruchy funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.
D

D


D

A
liečba

C - D


A - B

A
Ad b ) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
S 00
S 10
S 20
S 30
S 40
S 50
s 60
S 70
S 80
S 90
T 00
S 15
S 25
S 35
S 45
S 55
S 65
S 75
S 85
S 95

T 90 až T 98
Povrchové poranenia, poranenia ciev na úrovni hlavy, krku, hrudníka, brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy, horných končatín a dolných končatín

Povrchové poranenie hlavy
Povrchové poranenie krku
Povrchové poranenie hrudníka
Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy
Povrchové poranenie pleca a ramena
Povrchové poranenie lakťa a predlaktia
Povrchové poranenie zápästia a ruky
Povrchové poranenie bedra a stehna
Povrchové poranenie predkolenia
Povrchové poranenie členka a nohy
Povrchové poranenie viacerých oblastí tela
Poranenie ciev krku
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku a panvy
Poranenie ciev na úrovni pleca a ramena
Poranenie ciev na úrovni predlaktia
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky
Poranenie ciev na úrovni bedra a stehna
Poranenie ciev na úrovni predkolenia
Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy

Neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin
a) Následné stavy s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela alebo s ťažkým a trvalým zohavením.


b) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.

c) Následné stavy zahojené, bez poruchy funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.
D
D


A
C - D
A - B


A
Ad a ) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

XX. VONKAJŠIE PRÍČINY CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI

(V 01 – Y 98)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
klasifikácia
Poznámka
I.II.
X 20
X 21
X 22
X 23
X 24
X 25
X 26
X 27
X 28
X 29
Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej
reakcie
( X20 – X29)

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami
Kontakt s jedovatými pavúkmi
Kontakt so škorpiónmi
Kontakt so sršňami, osami a včelami
Kontakt so stonôžkami a jedovatými (tropickými) mnohonôžkami
Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami
Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami
Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami
Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami
Kontakt s bližšie neurčenými jedovatým zvieratami a rastlinami

Osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy po skončenej liečbe.
D

A - D
liečba

A - D
Ad b) podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.

XXI. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI

(Z 00 - Z 99)

Značka
choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná
klasifikácia
Poznámka
I.II.
Z 21

Z 22
Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami
(Z 20 - Z 29)

Bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (pozitivita HIV)
Nosič infekčnej choroby
a) Po zistení.

b) Pri neúčinnosti liečby.
D

D


D
D

liečba


B - D
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti diagnózy a možnosti jej prenosu.
Vždy sa vyžaduje ústavné posúdenie.
Z 41.1Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli konkrétnym výkonom a zdravotnej starostlivosti
(Z 40 – Z 54)

Iná plastická operácia pre neprijateľnú kozmetickú chybu
Prsníkový implantát

Upozornenie:
Pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ sa vyžaduje uplynutie najmenej šiestich mesiacov od vykonanej plastickej operácie.
AA
Z 88Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými poruchami ovplyvňujúcimi ich zdravotný stav
(Z 80 - Z 99)

Osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky
a) Akútne stavy.

b) Následné stavy po skončenej liečbe.
D

A - D
liečba

A - D
Ad b) podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.
Z 90Získané chýbanie orgánov nezatriedené inde
a) Chýbanie oboch očí.

b) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka pod 0,5 D (po korekcii).

c) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,5 D (po korekcii).
D

D


D
D

D


A - B

O B S A H

Úvod
I. Infekčné a parazitárne choroby (A 00 – B 99)
II. Nádory (C 00 – D 48)
III. Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov (D 50 – D 89)
IV. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E 00 –E 90)
V. Duševné poruchy a poruchy správania (F 00 –F 99)
VI. Choroby nervového systému (G 00 –G 99)
VII. Choroby oka a jeho adnexov (H 00 – H 59)
VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku (H 60 –H 95)
IX. Choroby obehovej sústavy (I 00 – I 99)
X. Choroby dýchacej sústavy (J 00 – J 99)
XI. Choroby tráviacej sústavy (K 00 – K 93)
XII. Choroby kože a podkožného tkaniva (L 00 – L 99)
XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M 00 – M 99)
XIV. Choroby močovej a pohlavnej sústavy (N 00 –N 99)
XV. Ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O 00 – O 99)
XVII. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q 00 –Q 99)
XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R 00 – R 99)
XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S 00 – T 98)
XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V 01 – Y 98)
XXI. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (Z 00 – Z 99)
Strana
4692
4693
4706
4708
4710
4716
4722
4733
4743
4748
4757
4765
4774
4781
4792
4800
4801
4808
4815
4830
4831

Príloha č. 2 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

KRITÉRIÁ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VO VYBRANÝCH VOJENSKÝCH ODBORNOSTIACH A FUNKCIÁCH

Vybrané vojenské odbornosti a funkcieKritériáPoznámky
Delostrelecké
Letecký pozemný personál
Obsluha rádiolokátorov
Prieskumné a rádioelektronického boja

Špecialisti jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Osádky tankov a samohybných diel, bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov
Potápači
Vodiči
Strážni
Výsadkové

Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky
Telesná výška :

od 150 cm
od 160 cm
od 183 cm do 190 cm
Pri posudzovaní telesnej výšky sa zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky a ochranných prostriedkov, ktoré bude profesionálny vojak používať.
Výsadkové
Mechanizované a tankové jednotky
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republikyPríslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky
Telesná hmotnosť :

od 60 kg do 90 kg

od 70 kg do 90 kgTelesný vzhľad:

bez jaziev kože tváre, bez tetovania a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku a horných končatín bez potreby dioptrických pomôcok.
U výsadkárov so splneným výsadkovým výcvikom možno pripustiť zoskoky padákom i pri vyššej telesnej hmotnosti, ak sú upravené technické podmienky zoskoku.
U príslušníkov mechanizovaných a tankových jednotiek sa pri posudzovaní telesnej hmotnosti zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky, ktoré bude profesionálny vojak používať.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA

1. Posúdenie intelektových a kognitívnych predpokladov občana sa zameriava na intelektovú kapacitu, psychomotorické tempo a vybrané charakteristiky pozornosti.

2. Posúdenie osobnostných predpokladov občana sa zameriava na emocionálnu stabilitu, adaptabilitu, sebareguláciu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné prejavy sociálne rizikového správania a spôsobilosť na vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

Posúdenie interpersonálnej orientácie občana sa zameriava na zhodnotenie schopnosti sociálneho kontaktu a kooperácie alebo riadiacich predpokladov.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

POVINNÁ DISCIPLÍNA, VOLITEĽNÉ DISCIPLÍNY A NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI

1. Povinná disciplína je beh na 12 minút.

2. Voliteľné disciplíny sú:

a) člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov,

b) ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy.

3. Normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana pre príslušné disciplíny sú:

Disciplína*)Veková kategóriaNorma pohybovej výkonnosti
mužiženy
beh na 12 minútdo 25 rokov2430 metrov2020 metrov
od 25 do 30 rokov2330 metrov1950 metrov
od 30 do 35 rokov2240 metrov1880 metrov
od 35 do 40 rokov2160 metrov1820 metrov
od 40 do 45 rokov2080 metrov1760 metrov
od 45 do 50 rokov2010 metrov1700 metrov
50 a viac rokov1850 metrov1580 metrov
člnkový beh
10 x 10 metrov
do 25 rokov27,7 sekundy30,9 sekundy
od 25 do 30 rokov28,1 sekundy31,5 sekundy
od 30 do 35 rokov28,6 sekundy32,1 sekundy
od 35 do 40 rokov29,0 sekundy32,5 sekundy
od 40 do 45 rokov29,3 sekundy33,0 sekundy
od 45 do 50 rokov29,7 sekundy33,5 sekundy
50 a viac rokov30,5 sekundy34,4 sekundy
beh na 60 metrovdo 25 rokov9,0 sekundy10,0 sekundy
od 25 do 30 rokov9,2 sekundy10,2 sekundy
od 30 do 35 rokov9,4 sekundy10,4 sekundy
od 35 do 40 rokov9,6 sekundy10,6 sekundy
od 40 do 45 rokov9,8 sekundy10,8 sekundy
od 45 do 50 rokov10,0 sekundy11,0 sekundy
50 a viac rokov10,8 sekundy11,8 sekundy
ľah – sed
s otáčaním trupu
do 25 rokov44 opakovaní za minútu36 opakovaní za minútu
od 25 do 30 rokov41 opakovaní za minútu33 opakovaní za minútu
od 30 do 35 rokov38 opakovaní za minútu30 opakovaní za minútu
od 35 do 40 rokov35 opakovaní za minútu28 opakovaní za minútu
od 40 do 45 rokov33 opakovaní za minútu26 opakovaní za minútu
od 45 do 50 rokov31 opakovaní za minútu23 opakovaní za minútu
50 a viac rokov26 opakovaní za minútu19 opakovaní za minútu
zhyby na hrazdedo 25 rokov6 opakovaní
od 25 do 30 rokov5 opakovaní
od 30 do 35 rokov4 opakovania
od 35 do 40 rokov3 opakovania
od 40 do 45 rokov3 opakovania
od 45 do 50 rokov2 opakovania
50 a viac rokov1 opakovanie
skok do diaľky
z miesta
do 25 rokov174 centimetrov
od 25 do 30 rokov167 centimetrov
od 30 do 35 rokov161 centimetrov
od 35 do 40 rokov156 centimetrov
od 40 do 45 rokov151 centimetrov
od 45 do 50 rokov146 centimetrov
50 a viac rokov137 centimetrov

*) Pred preskúšaním pohybovej výkonnosti sa jednotlivé disciplíny názorne predvedú alebo vysvetlia.