Vyhláška č. 42/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-42
Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015
Účinnosť od 01.04.2015
Aktuálne znenie 01.04.2015

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 5. februára 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja sa dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 7.

(8) Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 8.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 120a zákona č. 362/2011 Z. z.“.

2. Za prílohu č. 6 sa vkladajú prílohy č. 7 a 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

Obrázok: Príloha č. 7

Obrázok 1

1. Rozmer tlačiva:

Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

2. Podkladový materiál:

Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:

Lícna strana tlačiva: 1 farba

Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

Rubová strana tlačiva: 0 farieb

4. Číslovanie:

Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

Obrázok: Príloha č. 8 lícna strana

Obrázok 2

Obrázok: Príloha č. 8 rubová strana

Obrázok 1

1. Rozmer tlačiva:

Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

2. Podkladový materiál:

Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:

Lícna strana tlačiva: 1 farba

Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

Rubová strana tlačiva: 1 farba

Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

4. Číslovanie:

Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.


Viliam Čislák v. r.