Zákon č. 411/2015 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-411
Čiastka 111/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Aktuálne znenie 01.01.2016

411

ZÁKON

z 20. novembra 2015

o štátnom rozpočte na rok 2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016 sa rozpočtujú sumou 14 276 805 966 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 sa určujú sumou 16 247 201 237 eur.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2016 sa určuje sumou 1 970 395 271 eur.

(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2016 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2016 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2016 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 175 806 667 eur; z toho do rozpočtov obcí 742 924 879 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 432 881 788 eur.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2016 rozpočtujú v celkovej sume 11 200 100 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2016 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.1)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa § 1 ods. 2.

§ 3

(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2016 určuje vo výške 0 % ročne.

(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2016 určuje vo výške 2 % ročne.

(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2016 určuje vo výške 3 % ročne.

§ 4

(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2016 je 5 769 547 172 eur.5)

(2) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2016 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania kapitálových výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2016 až 2018 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.

(3) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2016 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020 do výšky 300 000 000 eur.

§ 5

(1) Platové tarify6) sa v roku 2016 zvýšia o 4 % od 1. januára 2016, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2016 nedohodne inak.

(2) Stupnica platových taríf8) sa v roku 2016 zvýši o 4 % od 1. januára 2016, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2016 nedohodne inak.

(3) Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2016 zvýši o 4 % od 1. januára 2016.

(4) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu a colníkov11) sa v roku 2016 zvýšia o 4 % od 1. januára 2016.

(5) Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2016 zvýšia o 4 % od 1. januára 2016.

(6) Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2016 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.13)

§ 6

(1) Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2016 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 7 000 000 eur.

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 7 000 000 eur do 31. októbra 2016.

(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.

(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.

§ 7

(1) Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2016 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 5 300 000 eur.

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 300 000 eur do 31. októbra 2016.

(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.

(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.

§ 8

(1) Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2016 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 20 000 eur.

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 20 000 eur do 31. októbra 2016.

(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.

(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.

§ 9

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) poskytne v roku 2016 z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti116) (ďalej len „odberateľ“) spĺňajúcemu podmienky podľa odseku 2 štátny príspevok (ďalej len „príspevok“) prostredníctvom poštového úradu, spôsobom a vo výške, ktoré ustanoví ministerstvo hospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Ministerstvo hospodárstva poskytne príspevok odberateľovi ak:

a) dodávka plynu odberateľovi podlieha cenovej regulácii podľa osobitného predpisu17) a

b) odberateľ mal k 1. novembru 2015 uzavretú platnú zmluvu o združenej dodávke plynu podľa osobitného predpisu.18)


§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 411/2015 Z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2016
( v eurách )

Ukazovateľ
ab1
Príjmy spolu14 276 805 966
A.Daňové príjmy10 993 837 000
A.1Dane z príjmov a kapitálového majetku3 010 410 000
v tom:daň z príjmov fyzickej osoby17 979 000
v tom:zo závislej činnosti17 116 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu863 000
daň z príjmov právnickej osoby2 825 628 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou166 803 000
A.2Dane za tovary a služby7 948 258 000
v tom:daň z pridanej hodnoty5 647 430 000
spotrebné dane2 160 333 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti140 495 000
A.3Dane z medzinárodného obchodu a transakcií23 430 000
v tom:podiel na vybratých finančných prostriedkoch23 430 000
A.4Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska11 739 000
B.Nedaňové príjmy1 107 625 325
C.Granty a transfery2 175 343 641
Tuzemské granty a transfery32 185 346
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie2 143 158 295
Výdavky spolu16 247 201 237
Prebytok / Schodok ( +/- )-1 970 395 271

Príloha č. 2 k zákonu č. 411/2015 Z. z.

Príjmy kapitol na rok 2016
( v eurách )

KapitolaZáväzný
ukazovateľ
Prostriedky z
rozpočtu EÚ
a12
Kancelária Národnej rady SR1 280 000
Kancelária prezidenta SR10 000
Úrad vlády SR360 00011 924 462
Kancelária Ústavného súdu SR20 000
Najvyšší súd SR2 000
Generálna prokuratúra SR469 000
Najvyšší kontrolný úrad SR15 000
Slovenská informačná služba130 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR6 373 092
Ministerstvo obrany SR9 640 000
Ministerstvo vnútra SR101 622 90036 280 896
Ministerstvo spravodlivosti SR13 490 000
Ministerstvo financií SR41 144 27384 250 004
Ministerstvo životného prostredia SR7 161 20069 174 360
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR5 496 000118 412 324
Ministerstvo zdravotníctva SR34 470 52423 347 908
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR15 957 000144 803 377
Ministerstvo kultúry SR1 500 000
Ministerstvo hospodárstva SR86 763 52069 466 316
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR15 386 083842 476 068
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR11 142 034743 022 580
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR195 000
Štatistický úrad SR180 000
Úrad pre verejné obstarávanie321 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví1 037 000
Úrad jadrového dozoru SR8 680 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 961 946
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR1 140 000
Protimonopolný úrad SR200 000
Národný bezpečnostný úrad35 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR2 000 000
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied1 970 000
Kancelária Súdnej rady SR
Spolu371 152 5722 143 158 295

Príloha č. 3 k zákonu č. 411/2015 Z. z.

Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016
( v eurách )

KapitolaVýdavky
celkom
Prostriedky
z rozpočtu
Výdavky
spolu bez
prostriedkov EÚ
z toho:
Prostriedky
na spolufi-
nancovanie
610
Mzdy, platy,
služobné príjmy
a ostatné osobné
vyrovnania
700
Kapitálové
výdavky
(bez prostr.
na spolu-
financovanie)
a123456
Kancelária Národnej rady SR32 429 68532 429 68511 962 0516 831 992
Kancelária prezidenta SR4 004 4724 004 4721 592 9539 210
Úrad vlády SR37 637 98911 924 46225 713 5272 676 2495 006 7581 057 106
Kancelária Ústavného súdu SR4 287 5694 287 5692 370 20865 200
Najvyšší súd SR9 267 4439 267 4436 308 60350 000
Generálna prokuratúra SR83 121 00383 121 00351 323 4901 631 485
Najvyšší kontrolný úrad SR8 556 8448 556 8444 816 621105 000
Slovenská informačná služba44 159 24944 159 2491 000 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR106 130 009106 130 00947 127 5221 100 000
Ministerstvo obrany SR880 574 394880 574 394256 745 116187 799 873
Ministerstvo vnútra SR2 132 402 01336 280 8962 096 121 1177 746 931643 335 55448 944 969
Ministerstvo spravodlivosti SR350 934 681350 934 681174 517 05210 345 818
Ministerstvo financií SR424 922 22984 250 004340 672 22525 744 607134 174 26222 146 450
Ministerstvo životného prostredia SR137 178 98169 174 36068 004 62123 215 1637 073 426300 000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR1 226 750 945118 412 3241 108 338 62118 891 96013 145 14027 608 065
Ministerstvo zdravotníctva SR1 490 577 97723 347 9081 467 230 0694 089 37123 212 397500 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR2 150 110 646144 803 3772 005 307 26925 072 951113 957 0582 993 470
Ministerstvo kultúry SR202 899 553202 899 55311 153 4966 305 000
Ministerstvo hospodárstva SR241 492 04969 466 316172 025 73312 394 7249 934 0123 174 200
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR1 064 046 622842 476 068221 570 554140 049 31920 745 9932 305 430
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR2 040 734 490743 022 5801 297 711 910130 531 96717 089 050312 180 949
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR18 569 90318 569 9033 094 250700 000
Štatistický úrad SR20 180 40720 180 4079 043 370190 000
Úrad pre verejné obstarávanie7 140 6877 140 6873 721 73320 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví5 043 1275 043 1271 841 59934 993
Úrad jadrového dozoru SR8 779 7228 779 7223 038 135186 600
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 913 4982 913 4981 500 80730 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR3 848 4663 848 4661 679 312
Protimonopolný úrad SR2 166 4432 166 4431 094 1695 600
Národný bezpečnostný úrad8 547 8518 547 8514 550 514
Správa štátnych hmotných rezerv SR9 694 2569 694 2561 451 698947 408
Všeobecná pokladničná správa3 427 564 1793 427 564 1791 651 60114 858 014181 375 000
Slovenská akadémia vied60 000 00060 000 00020 129 306539 633
Kancelária Súdnej rady SR533 855533 855296 9065 726
Spolu16 247 201 2372 143 158 29514 104 042 942392 064 8431 621 890 575820 489 177

Príloha č. 4 k zákonu č. 411/2015 Z. z.

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2016

príloha 04

Príloha č. 5 k zákonu č. 411/2015 Z. z.

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2016 (v eurách)

Bežné výdavkyKapitálové výdavkySpolu
a123
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu1 171 106 6674 700 0001 175 806 667
z toho:
Obce
Spolu738 224 8794 700 000742 924 879
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná04 700 0004 700 000
pokladničná správa
z toho: dotácia na individuálne potreby obcí02 700 0002 700 000
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok02 000 0002 000 000
z toho: Banská Štiavnica0700 000700 000
Bardejov0480 000480 000
Levoča0340 000340 000
Kremnica0275 000275 000
Martin0205 000205 000
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej738 224 8790738 224 879
správy na obce
Ministerstvo vnútra SR spolu:731 721 2140731 721 214
z toho:
a) matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov6 063 02006 063 020
b) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov1 798 00001 798 000
c) regionálne školstvo717 569 1470717 569 147
d) starostlivosť o životné prostredie507 0820507 082
e) voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov5 700 89005 700 890
f) register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov83 075083 075
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu:6 503 66506 503 665
z toho:
a) doprava285 4010285 401
b) pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania6 218 26406 218 264
Vyššie územné celky
Spolu432 881 7880432 881 788
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky432 881 7880432 881 788
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:432 881 7880432 881 788
z toho:
regionálne školstvo432 881 7880432 881 788

Príloha č. 6 k zákonu č. 411/2015 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2016 (v eurách)

Rezerva vlády SR5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii4 700 100
Spolu11 200 100

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002
Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

8) § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.

9) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z.

14) § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

16) § 3 písm. c) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) § 18 ods. 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

18) § 2 písm. a) štrnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.