Rozhodnutie č. 363/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-363
Čiastka 99/2015
Platnosť od 09.12.2015
Pôvodný predpis 09.12.2015

363

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 3. decembra 2015

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. v y h l a s u j e m

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r č u j e m

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 9. apríla 2016,

b) podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 363/2015 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016

ObecVolí saOkresKraj
MariankastarostaMalackyBratislavský kraj
BodzastarostaKomárnoNitriansky kraj
DomadicestarostaLevice
ZemplínposlanecTrebišovKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 363/2015 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce
ku dňu vyhlásenia volieb
obec15. 1. 2016
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
4. 2. 2016
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti14. 2. 2016
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany14. 2. 2016
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
19. 2. 2016
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
24. 2. 2016
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce29. 2. 2016
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
5. 3. 2016
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
10. 3. 2016
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec15. 3. 2016
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany20. 3. 2016
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti23. 3. 2016
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
25. 3. 2016
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti7. 4. 2016
26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
9. 4. 2016