Zákon č. 30/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-30
Čiastka 10/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 01.04.2015
Aktuálne znenie 01.04.2015

30

ZÁKON

z 3. februára 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z. a zákona č. 101/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťajú písmená h) a i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno h).

2. § 3 znie:

㤠3

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) upraví všeobecne záväzným právnym predpisom požiadavky na

a) potraviny živočíšneho pôvodu,

b) potraviny rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov, zmiešané potraviny vrátane nápojov okrem spotrebiteľsky balených minerálnych vôd a pramenitých vôd,

c) geneticky modifikované potraviny,

d) označovanie potravín,

e) poľnohospodárske produkty a potraviny predávané priamo konečnému spotrebiteľovi,

f) označovanie poľnohospodárskych produktov určených na priamu ľudskú spotrebu a potravín označených dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu,

g) zásady odberu vzoriek a metódy ich skúšania.

(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) upraví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) hygienické požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní,

b) požiadavky na epidemiologicky rizikové činnosti výroby potravín,

c) požiadavky na nové potraviny,1b)

d) mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly určené na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné predpisy,1f)

e) požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,

f) požiadavky na potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením,

g) požiadavky na potraviny určené na osobitné výživové účely a výživové doplnky,

h) požiadavky na kontaminanty v potravinách,

i) požiadavky na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín,

j) požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá,

k) požiadavky na osobitné prísady do potravín,

l) požiadavky na prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu,

m) požiadavky na používanie aromatických látok v potravinách pre dojčatá a malé deti,

n) požiadavky na pridávanie vitamínov a minerálnych látok do potravín a obmedzenie používania niektorých iných látok pri výrobe potravín.

(3) Požiadavky na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavky na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh, ako aj zásady na odber vzoriek a metódy ich skúšania a postupy ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa odsekov 1 a 2 je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d sa vypúšťajú.

3. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Orgány úradnej kontroly potravín uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) a c) vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní podľa odseku 1 a schválených prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa § 23 ods. 13. Žiadosť o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky podáva žiadateľ podľa vzoru žiadosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa. Orgán úradnej kontroly potravín uvedený v § 21 ods. 1 písm. d) zverejní vzor žiadosti na svojom webovom sídle.“.

4. V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) klíčky8ca) len po schválení príslušným orgánom úradnej kontroly potravín8cb) uvedenom v § 21 ods. 1 písm. b) a d).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8ca a 8 cb znejú:

8ca) Čl. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).

8cb) Čl. 2 a príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).
Čl. 2 ods. 1 písm. d), čl. 6 a príloha I nariadenia (ES) č. 852/2004.“.

5. V § 6 ods. 5 písmeno d) znie:

d) po uplynutom dátume spotreby8daa) alebo dátume minimálnej trvanlivosti.8dab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8daa a 8dab znejú:

8daa) Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

8dab) Čl. 2 ods. 2 písm. r) a čl. 24 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.“.

6. V § 7b sa slová „jej množstvo“ nahrádzajú slovami „objednané množstvo zásielky a balenie potravín podľa § 8 ods. 1“.

7. § 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Prevádzkovateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh okrem prvovýrobcu, je na účely splnenia povinností podľa odsekov 1 a 2 povinný mať v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilú osobu, ktorá má v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva

a) vysokoškolské vzdelanie alebo

b) stredoškolské vzdelanie a absolvovala akreditovaný8g) vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom štáte Európskej únie.

(4) Povinnosť podľa odseku 3 nemá prevádzkovateľ, ktorý sám spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8g) znie:

8g) § 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.“.

8. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Označovanie potravín

(1) Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa osobitného predpisu.9)

(2) Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý používa aj inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín, ako je uvedená v osobitnom predpise,9a) oznámi túto formu ministerstvu.

(3) Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný monitorovať inú formu označenia podľa odseku 2 a správu o tom zaslať ministerstvu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

9) Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.

9a) Čl. 29 až 34 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.“.

9. V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

10. § 23 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Orgán úradnej kontroly potravín, na základe žiadosti prevádzkovateľa, vydá rozhodnutie o schválení prevádzkarne produkujúcej klíčky podľa osobitného predpisu.8cb)“.

11. V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

q) nesplnila povinnosť podľa § 8 ods. 3.“.

12. § 29a sa vypúšťa.

13. Za § 31ac sa vkladá § 31ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31ad

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2015

(1) Všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa § 3 ods. 1 až 4 zákona účinného do 31. marca 2015 ostávajú platné a účinné do vydania nových všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Prevádzkovateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný založiť pracovnoprávny vzťah alebo iný právny vzťah s osobou, ktorá je odborne spôsobilá v oblasti potravinárstva, podľa § 8 ods. 3 do 1. apríla 2016.

(3) Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2015.“.

14. Za § 31f sa vkladá § 31g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31g

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2015

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu.“.

15. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 152/1995 Z. z.

VZOR

Žiadosť o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky

Príloha 01

".

16. Slová „internetový predaj“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „predaj na diaľku“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.