Vyhláška č. 275/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-275
Čiastka 77/2015
Platnosť od 23.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Aktuálne znenie 01.01.2016

275

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. októbra 2015,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2016.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír v. r.


Príloha k vyhláške č. 275/2015 Z. z.

VZOR

Daňové priznanie - spotrebná daň z tabakových výrobkov

príloha 01