Oznámenie č. 187/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-187
Čiastka 57/2015
Platnosť od 05.08.2015
Pôvodný predpis 05.08.2015

187

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2013 bola v Luxemburgu podpísaná Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej.

Prezident Slovenskej republiky vyslovil súhlas s predbežným vykonávaním dohody 13. decembra 2012.

Dohoda sa predbežne vykonáva od 10. júna 2013 v súlade s článkom 30 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.