Oznámenie č. 116/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-116
Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 5. apríla 2015 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Pôvodný predpis 03.06.2015

116

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. apríla 2015 bolo v Abu Dhabí podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu.

Memorandum nadobudlo platnosť 5. apríla 2015 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.