Redakčné oznámenie č. r1/c2/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-c2-r1
Čiastka 2/2014
Platnosť od 15.01.2014
Účinnosť od 01.01.2014
Aktuálne znenie 01.01.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V prílohe č. 3 štvrtom platovom stupni jedenástej platovej triede má byť namiesto sumy „717,50“ správne uvedená suma „714,50“.