Oznámenie č. 83/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri bankových úverov a záruk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-83
Čiastka 30/2014
Platnosť od 28.03.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.

Pôvodný predpis 28.03.2014

83

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. marca 2014 č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.

Opatrením sa upravuje rozsah poskytovaných údajov v spojitosti s pripravovanou medzinárodnou výmenou informácií medzi registrami svojou povahou obdobnými registru bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska, a to v rámci členských krajín Európskej únie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 9/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.