Oznámenie č. 71/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-71
Čiastka 27/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.

Aktuálne znenie 01.04.2014

71

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 13. decembra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z. a oznámenie č. 70/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.

K oznámeniu č. 71/2014 Z. z.

ZMENY

Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

(Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

Pravidlo 103 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) vrátane nadpisu znie:

„Pravidlo 103

Vrátenie poplatku za sťažnosť

(1) Poplatok za sťažnosť bude vrátený v plnej výške

(a) v prípade autoremedúry alebo ak sťažnostný senát pokladá sťažnosť za oprávnenú a toto vrátenie je spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia, alebo

(b) v prípade, že je sťažnosť vzatá späť pred podaním dôvodov sťažnosti a pred uplynutím lehoty na ich podanie.

(2) Poplatok za sťažnosť sa vráti v 50 % výške v prípade, že sťažnosť je vzatá späť po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. b), ak sa toto späťvzatie uskutoční,

(a) ak bol dátum ústneho pojednávania stanovený najmenej štyri týždne pred týmto dňom,

(b) ak nebol dátum ústneho pojednávania stanovený a odvolací senát vydal oznámenie, ktorým vyzval navrhovateľa na podanie pripomienok pred uplynutím lehoty určenej senátom na ich podanie, a

(c) vo všetkých ostatných prípadoch pred vydaním rozhodnutia.

(3) Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie poplatku, ak svoje rozhodnutie opraví a vrátenie pokladá za spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia. Vo všetkých ostatných prípadoch týkajúcich sa vrátenia rozhoduje sťažnostný senát.“.

Článok 2

(1) Pravidlo 103 v znení článku 1 tohto rozhodnutia platí od 1. apríla 2014.

(2) Pravidlo 103 v znení článku 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na sťažnosti v konaní k dátumu platnosti tohto rozhodnutia a na sťažnosti podané po tomto dátume.

V Mníchove 13. decembra 2013

Anglické znenie textu